A Hajnalcsillag újra irányt mutat

Idén szeptembertől már százhat gyermek részesül egyházi óvodai nevelésben a szigetszentmiklósi Hajnalcsillag Református Óvodában. A több mint negyvenezer fős Pest vármegyei településen ma ez az egyetlen egyházi nevelési-oktatási intézmény. Az óvodaszentelő istentiszteletet október 7-én tartották.

Örömünnepre gyűltek össze Szigetszentmiklóson a Hajnalcsillag Református Óvoda udvarán a gyülekezet tagjai, az óvoda munkatársai, a térség lelkipásztorai és a meghívott egyházi és világi vezetők október 7-én, szombaton.

 

Az istentisztelet Takaró András délpesti esperes szolgálatával kezdődött, aki apostoli köszöntőjében hálát adott az óvoda felépüléséért és áldást kért a jelenlévők életére és munkájára.

Az elődök nyomdokain
Szigetszentmiklóson négyszázötven éves a gyülekezeti élet. Ezen az ősi református településen az elmúlt évtizedekben rengeteg megpróbáltatás között kellett újrakezdeni hitük mindennapi megélését, mindig megsokszorozott erővel. A második világháború során lerombolt templomuk helyére mindössze harminc éve tudtak újat építeni.

Ma a Kossuth utcai gyülekezet választói névjegyzékében 580 név található, évente huszonöt gyermek részesül a keresztség sákramentumában. Szalkay László lelkipásztor elmondta: az egyházközségnek 1948-ig három elemi (általános) iskolája volt, melyeket államosítottak, és ezeket már később sem kapták vissza. A gyülekezetben folyamatosan élt az iskolaalapítás óhaja, de erre nem volt reális lehetőség. Mivel a református nevelésnek és oktatásnak évszázados hagyományai vannak a településen, 2018-ban, a Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programjának meghirdetésekor az egyházközség vállalást tett egy új református óvoda felépítésére.

A gyermek Isten ajándéka
Balog Zoltán a dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke a Jelenések könyve 22. részének 16. verse alapján hirdette Isten igéjét: „Én, Jézus küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag.”

Prédikációjában a gyökérzet, az új hajtás és a hajnalcsillag hármasára hívta fel figyelmünket. Az elmúlt hat évben egyházunk hatvanhat óvodát épített, több mint tízezer kisgyermek számára. „Miért is építünk óvodát, iskolát, templomot?” – tette fel a kérdést a püspök. „Azért, mert van erős gyökérzet, ez a keresztyénség öröksége, amelynek lényegéhez hozzátartozik a tanítás. Ez az óvoda sem gyermekmegőrző, hanem a gondoskodás, a nevelés és a tanítói munkahelye, amire az egyház az első pillanattól kezdve elhívatott. Az a feladatunk, hogy a gyermekeinket megtanítsuk élni, és csak azt tudjuk nekik megtanítani, amit mi tanultunk. Ha imádságban kérdezzük, hogy mi lesz a gyermekünkből, az unokánkból, a családunkból, az életünkből, akkor jó úton vagyunk. Ez az új hajtás, amelyről az Ige beszél, és amelyről ha gondoskodnak, megerősödik és idővel gyümölcsöt terem. Ezért nem mindegy, hogy mivel öntözzük a gyermekeink életét.

Szükség van az Élő vízre, Jézus Krisztus tanítására, hogy a hajtások valóban úgy növekedjenek és olyan gyümölcsöt hozzanak, ami méltó teremtettségünkhöz, megszabadítottságunkhoz és méltó a mi Teremtőnkhöz.

Én vagyok az új hajtás, és én vagyok a hajnalcsillag, azért jöttem, hogy nektek irányt mutassak – mondja Jézus. A csillag vezet el a kereszthez, Jézus Krisztus értünk hozott áldozatához. A kereszthez, amelynek kitárt karja azt fejezi ki, hogy az Úr át akar ölelni bennünket, fölfelé mutató ága pedig arra utal, hogy Jézussal az életünk fölfelé visz. Legyen ez az óvoda olyan hajnalcsillag, hogy akik itt készülnek gyümölcstermő életre, úgy tudjanak fölfelé mutatni, hogy közben átölelhesse a kereszt mindannyiunk életét” – fogalmazott Balog Zoltán.

Az Úri imádságot követően Takaró András megnyitotta a nyilvános presbiteri gyűlést.

Pogrányi Károly főgondnok Ézsaiás próféta szavaival köszöntötte a meghívott vendégeket és a megjelent testvéreket. „Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad.” (60. rész, 2.vers)

Az építkezés kálváriája
„Ne félj, csak higgy!” – vette át a szót Szalkay László, a gyülekezet lelkésze. „Sokszor biztatjuk így egymást, de amikor nekünk kellene a félelmünket legyőzni hit által, akkor kiderül, hogy ez a lehetetlenség határát súrolja. 2018-ban hittel és reménységgel fogtunk az építkezéshez, minden rendelkezésre állt, a teljes anyagi támogatás országunk kormánya részéről és szakértői projektiroda az egyházvezetés által” – mondta.  

Az építkezésről szóló beszámoló folytatásából mégis az derült ki, hogy a beruházás végrehajtása már a kezdetektől esélytelen volt. Az építési telek megtalálása és megvásárlása jócskán elhúzódott. A tervezést a kezdődő koronavírus-járvány kilátástalansága tetézte, majd mire a tervek engedélyeztetésre kerülhettek volna, úgy elszálltak az árak, hogy borult a költségvetés. Aztán az „újratervezést” követő években még számtalan nehézség és reményre okot adó időszak váltotta egymást, sok nyugtalan éjszakával és még több imádsággal. Mivel a kitűzött határidő napján, 2022. szeptember 1-jén sem nyílhatott meg az óvoda, így áthidaló megoldásként a gyülekezeti házban kezdték el a nevelési évet. Csak szeptember 28-án vehették át a működési engedélyt. A nyolcvanhat felvett gyermek bejelentésével és tizennyolc munkatárs közreműködésével, 2022. október 6-án kezdhette meg működését a Hajnalcsillag Református Óvoda Szigetszentmiklóson.

„Mindenki – akik most itt vagyunk – hozzátett valamit ahhoz, hogy ez az óvoda felépüljön és elinduljon. Mindnyájuknak szeretném megköszönni a segítséget és a támogatást, Isten áldja meg ezért az életüket!” – fejezte ki hálásan a lelkipásztor. Ugyanakkor Takaró András, délpesti esperes a terheket vállán cipelő két vezetőnek, a lelkésznek és a főgondnoknak köszönte meg az öt évig tartó óvodaprojekt felelős irányítását és sikeres végrehajtását.

Méltón a Hajnalcsillag névhez
A sokác dallamokat előadó Zenés közjáték citerazenekar szolgálata után az óvoda vezetője, Jámborné Miskolczi Éva köszöntötte az ünneplő gyülekezetet: „Maga a menny Istene vezetett bennünket sikerre, s mi az ő szolgáiként kezdjük el az építést.” (Nehémiás könyve, 2. fejezet 20. vers)

A köszönetnyilvánítás után az intézményvezető is visszatekintett az első nevelési évre. „Az, hogy az Úr házában kezdtük a közösséggé formálódást, megerősítette Istenbe vetett hitünket. Ezáltal az óvodában is nyugodt és békés légkör határozta meg a következő hónapokat.

Idén szeptemberben már biztonságosabb ösvényen haladva indítottuk az új nevelési évet, a megnövekedett szülői igényeknek eleget téve, százhat kisgyermekkel. Első évünkön túl, továbbra is az a legfontosabb célunk, hogy óvodánk olyan hely legyen, ahol a ránk bízott gyermekeket keresztyén értékrend alapján, személyes hitünk és életünk példájával neveljük. Számunkra a hit, a szeretet, az elkötelezettség és a minőségi munkára való törekvés hangsúlyos érték. Munkánkat családias légkörben és a szülőkkel szoros együttműködésben végezzük. Ezt egyik munkatársunk így fogalmazta meg: óvodánk nemcsak munkahely, olyan mintha hazamennék, ahol a nagy Hajnalcsillag-családunk kitárt karokkal és szeretetével vár.”

Az óvodások és az óvónők énekszolgálata után Balog Zoltán dunamelléki püspök mondott felszentelő imádságot és kért áldást. Az ünnepi istentisztelet perselypénzét az áporkai gyülekezet megsegítésére ajánlották fel.

Nemzeti imádságunkat követően az egyházi és világi vezetők közösen vágták át a nemzeti színű szalagot az intézmény jelképes átadásaként.

A közösségi ünnep szeretetvendégséggel zárult.

 

Képek: Vargosz

 

Hajnalcsillag óvoda, Szigetszentmiklós