Alapkőletétel Kunhegyesen

A hatalmas eső sem tudta elmosni a kunhegyesi református iskola újabb négy osztályának alapkőletételi ünnepségét. Az eseményen részt vett gyülekezetünk küldöttsége. Lelkipásztorunk rövid beszédében a 118-as Zsoltár alapján szólt a jelenlevőkhöz.

 

Az ünnepi istentisztelet és egyházközségi közgyűlés befejeztével a kunhegyesi református általános iskolához vonult a gyülekezet, ahol a jelenlegi iskola újabb négy osztállyal történő bővítése okán alapkő-letételhez készülődtek. (A templomban tartott ünnepségről, kórusunk szerepléséről a közeljövőben számolunk be!) Nagy Kálmán lelkipásztor köszöntője után gyülekezetünk lelkipásztora, Berde László szólt az egybegyűltekhez:

 „Kedves Testvéreim!
Nagyon felemelő érzés, hogy a jövő építésnél -hiszen egyházi iskolát építeni az valóban jövőépítés- annak elkezdésénél jelen lehetünk. A 118-es Zsoltár 24-26 verseit olvasom ez alkalommal:

„Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vigadjunk ezen! Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó előmenetelt! Áldott, a ki jő az Úrnak nevében; áldunk titeket, a kik az Úr házából valók vagytok!"

Ez az ige vezéreljen, áldjon meg Titeket a munkában, és adja azt, hogy utódaitoknak utódai, a felekezeti iskolába járók több száz éven emlegessenek, miként teszik azt az erdélyi nagynevű iskolákkal, akár Sepsiszentgyörgyön, akár Udvarhelyen, Kolozsváron, Vásárhelyen. Ezt is úgy emlegessék, azt kívánom.
Isten áldja meg munkátokat, presbitériumét, lelkészekét, gondnokokét, és minden keresztyén emberét, aki igazi lélekkel, lélek által akarja neveltetni gyermekét, hogy még unokája is, azok utódai is a nemzetnek, vallásnak, hitnek emberei legyenek.

Isten áldása legyen ezen."

 Ezt követően nt. Szabó József János esperes mondott áldást:

 „A minden kegyelemnek Istene áldja meg ez újonnan épülő iskolát, szentelje meg az ide járó gyermekeket, áldja meg gazdagon azokat, akik e gyermekek neveltetésén, tanításán fognak fáradozni. Áldja meg a mindenható Isten az Ő szenteltjeit az igéje által, a kunhegyesi Szent Eklézsiát, annak őrállóit, annak minden tagját. Áldjon meg bennünket a Mindenható Isten, hogy továbbra is imádságaiban hordozzuk mindazokat a feladatokat, amelyekkel Ő bízott meg bennünket. Ámen."

Nagy Kálmán helyi lelkipásztor ismertette, hogy milyen tárgyakat helyeznek el az utókor számára az alapkőbe:
„Ebbe az urnába, amit leteszünk az alapkőbe, a mai napi sajtót, a Reformátusok Lapját, a Néplapot, a négy tanterem tervrajzát, az iskola munkatársainak névsorát, illetve egy aláírásunkkal hitelesített alapkőletételi dokumentumot helyezek el.

Megkérem dr. K. Tóth András és Baranya Pál testvéreimet, hogy tegyék az urnát a kialakított helyére, és helyezzék rá a zárókövet."

 

 

 

 

 

 

 


Az ünnepség után baráti ebédre hívta meg a házigazda lelkipásztor a vendégeket, köztük kórusunkat is. A meghitt, vidám hangulatú együttléten kórusunk magyar nóták, népdalok éneklésével emelte az amúgy is jó hangulatot. Az éneklésbe minden jelenlevő bekapcsolódott.

 (090629-szala)