„Isten Lelke közösségteremtő erő”

Beiktatták Sáska Attila lelkipásztort és a templom fennállásának harmincadik évfordulójáért is hálát adtak a Délegyházi Református Missziói Egyházközségben pünkösdvasárnap.

 

„Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket és önmagát adta értünk áldozati ajándékul Istennek kedves illatként” – kezdte igehirdetését Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke az ünnepi istentiszteleten. Az egyházvezető Isten üzenetét Pál Efézusiakhoz írt levele 5. részének 2. versével fogalmazta meg Sáska Attila lelkipásztor beiktatását megelőzően. „A Szentléleknek, Isten Lelkének legfontosabb tulajdonsága, hogy közösségteremtő erő. És nemcsak közösségteremtő, hanem közösséget gyarapító erő is. Milyen különleges volt olvasni, hogy amikor összefogással megépült a templom itt, azután egyszer csak elkezdett fogyni Isten választott népe, akkor erre a válasz az volt: építsünk parókiát, keressünk lelkipásztort és új lendületet fogunk venni! Ez a Szentlélek munkája! Amikor a válasz az, hogy előre megyünk, hogy növekedünk és nem fogadjuk el, ha meghidegül a szeretet vagyha kicsinyhitűség vesz erőt a közösségen. Mennyi lelkipásztori, hitoktatói, gyülekezeti, presbiter tag küzdelme és fáradsága van benne, hogy ma mi itt lehetünk. Adjunk hálát az első kezdetért és az új kezdetekért is! Ahogyan a délegyházi, úgy nemzetünk történelme is bővelkedik a hitbeli megtartatás csodájával, amelyet egyénenként és közösségként is megélhettünk. Adjunk hálát ma mindezekért!”

Ahogy Sáska Attila elődje, dr. Bóna Zoltán tiszteletes elmondta, Délegyházán a katolikus és református templom közös akaratból egy térre épült. A református templomot az alapoktól kezdve helybeli önkéntes férfiak építették, akik között a település színe-java megfordult. Fáradtságot és időt nem sajnálva ásót ragadtak, vagy éppen téglát és ablakot raktak, hogy ugyancsak közös akaratból megépítsék Isten házát, amelyet kerek harminc éve szenteltek fel. Az egyházi élet innentől felvirágzott, de később nehéz idők következtek, amikor a gyülekezet megfogyatkozott. Ekkor jött el az „előremenekülés” időszaka, amelyről Balog Zoltán is beszélt igehirdetésében.

Az ünnepi istentiszteleten Takaró András esperes egyházunk rendje szerint beiktatta Sáska Attilát a Délpesti Református Egyházmegye lelkészi közösségébe, továbbá a Délegyházi Református Missziói Egyházközség lelkipásztori tisztségébe. Az esperes két jelképet adott át a lelkipásztornak: „Átadom a templom kulcsát, emlékeztessen ez téged arra, amit Jézus mondott: ha valamit megkötünk a földön, a mennyben is kötve lészen; ha valamit megoldunk a földön, a mennyekben is oldva lészen. Átadom a gyülekezet pecsétjét, emlékeztessen ez téged arra: mindannyian megvagyunk pecsételve a bárány Jézus vére által.”

Ezt követően a jelen lévő palástos lelkipásztorok és egyházi méltóságok sorra megáldották Sáska Attila szolgálatát. Takaró András azzal az igével, amelyet a délegyházi lelkész maga választott szolgálata alapigéjeként: „Hálával áldozzál az Istennek és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat! (Zsolt 50,14)

Ezt követően nyilvános presbiteri gyűlésre került sor, amelyen a jelenlévőket, illetve a beiktatott új lelkipásztort a délegyházi gyülekezet főgondnoka, Pocsai István, Pánczél Károly országgyűlési képviselő és dr. Winkler Antal, Délegyháza polgármestere is köszöntötte.

„Amikor a templomépítő, dr. Bóna Zoltán nagytiszteletű úr elköszönt, bejelentette, hogy új lelkésze lesz a református közösségnek. Elmondta, hogy szükség van olyan lelkészre, aki együtt él, együtt lélegzik a hívekkel. Találkozhatunk vele a hétköznapjainkban, a boltban, az óvodában, az iskolában. Akivel meg lehet beszélni a világ dolgait. Aki tudja, hogy mi történt tegnap a faluban. Már örömmel mondhatom, hogy Sáska Attila lelkész személyében a református közösség de egész Délegyháza ilyen embert kapott. Olyan vezetőt, akinek szavaiból sugárzik a szerető, Isten iránti győztes elkötelezettség, és az egyszerű ember iránti szeretet” – mondta a település vezetője.

„Amikor megtudtam, hogy én leszek a következő délegyházi lelkész, koncepciókat alkottam, stratégiát építettem fel arról, hogy mit és hogyan fogok majd csinálni” – ezt már Sáska Attila lelkipásztor mondta. „Megérkeztem a prezentációval, és a presbitérium nem volt rá kíváncsi, mert rám volt kíváncsi. Szeretném megköszönni most mindenkinek, aki bármilyen formában segített a gyülekezetnek az önállóság felé vezető úton, amelyben egy lépés volt a templom, egy másik lépés volt a parókia megépülése és átadása. A közös munkánk során megújult az altemplom, a templombelső, a karzat, a használati eszközeink, az úrasztala, a szószék. Orgonát kaptunk, parkolót építhettünk. Ezeket a munkákat a két kezünkkel végeztük. Nagyon büszkék vagyunk és büszke vagyok erre. Ezt örököltem Tóni bácsitól. Egy olyan gyülekezetet, akik megfogják az ásónak a nyelét, összefognak és szeretetben alkotnak” – fogalmazott az immár beiktatott tiszteletes.

Sáska Attila református családból származik, elsőként vállalta Isten szolgálatában a lelkipásztori hivatást. Miután gondnok és presbiter rokonok is támogatták gyerekként, iskoláit is ennek jegyében végezte. Tanulmányait Bugyin, a református iskolában kezdte meg, majd a nagykőrösi református gimnáziumban tett érettségit, és a Károli Gáspár Református Egyetem teológiai karán szerzett diplomát. Gyakorlati éveit Ócsán végezte, ahol a missziói kirendelésig beosztott lelkészként szolgált. Itt alapított cserkészcsapatot is, amelynek tapasztalatait máig kamatoztatja. Délegyházán 2016 januárjában kezdte meg missziós lelkészi szolgálatát. Három gyermek édesapja, felesége Tihanyi Bernadett hittanoktató, szülésznő. Jelenleg az óvodás hittant, illetve a gyülekezet egyéb óvodás és alsós programjait vezeti. Sáska Attila életében kiemelkedően fontos az egyházmegyei közösség, jelenleg a Dunamenti Kiskör elnöke.

A délegyházi református gyülekezet jelenleg mintegy 130 aktív családból áll – mondta el a parokia.hu kérdésére Sáska Attila lelkipásztor. Az átlagos vasárnapi istentiszteleteket körülbelül 50 fő látogatja, melyen egyszerre zajlik a felnőtt istentisztelet, a gyermek-istentisztelet, valamint a kisbabás anyukák számára fenntartott baba-mama szobában az istentisztelet közvetítése. Az ünnepi istentiszteleteken nem ritka a 120-140 fős részvétel. Iskolai és óvodai református hittanoktatásban jelenleg közel 120 gyermek részesül Délegyházán. Hetente tartanak bibliaórát az időseknek, a felső tagozatosoknak, és a középiskolás-egyetemista közösségnek. Fontos számukra a korosztályos felosztású csoportok szervezése és működtetése. Idén három nyári tábort szerveznek és igyekeznek részt venni az egyházmegyei eseményeken is. Évközben is rendszeresen kirándulnak,  látogatnak kulturális programokat. A 2016 óta missziói egyházközségként működő református gyülekezet az egyetlen délegyházi egyházközség, amely nem szórvány, hanem önálló lelkészt tart fenn. „Sok, régóta fennálló egyházközség talán nem is tudja, micsoda kegyelem, hogy lehet templomuk, közösségi tereik, parókiájuk, lelkészük, hitoktatójuk. Ez nem magától értetődő, ez az Isten áldása!” – összegezte a lelkipásztor.

 

Képek: Füle Tamás

Sáska Attila beiktatása Délegyházán