„Örülj az örülőkkel, sírj a sírókkal”

Beiktatták tisztségébe Kovács Tamás megválasztott őrszentmiklósi lelkipásztort Őrbottyánban.

Kovács Tamás lelkész és családja 2021 szeptemberében költöztek Őrbottyánba az Őrszentmiklósi Református Egyházközség presbitériumának meghívására, miután a gyülekezet egyhangúlag megválasztotta őt elődje, Szabó Gábor Ferenc nyugalmazott lelkipásztor utódául.

A június 12-én, vasárnap tartott ünnepi istentiszteleten Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke János 1. levele 1. fejezetének 1-4. versei alapján hirdette Isten Igéjét. János apostol „kezdettől fogva” kifejezése alapján utalt a „kezdetben” szóra, mely nemcsak János evangéliumának indító szava, de a Bibliáé is, innen indul minden. „A mai nap első örömüzenete: mindannyian ebben a kezdetben vagyunk. Odáig megyünk vissza – a világ teremtéséig –, ahol az üdvtörténet elkezdődik a teremtéssel, majd a szabadításon keresztül a beteljesülésig tart. Az életünk, az Isten szerinti igazi Élet már jóval a születésünk, sőt a felmenőink születése előtt elkészíttetett, ott volt Isten gondolatában, mikor még mit sem tudtunk Róla. Az Ige szavaival élve: „hallottuk, láttuk” és megtapasztaltuk Isten szabadítását, mely Krisztusban kézzel foghatóvá vált. Amikor pedig eljutunk oda, hogy az Isten által előkészített élettervre, életprogramunkra rátalálva élhetünk igazán szabadon: ez a beteljesülés” – összegezte az igehirdető.

A jánosi levél jelzett verseinek másik kulcsszava a közösség – Istennel és egymással. E kettő együtt szorosan összetartozik, egyik nincs a másik nélkül: ez a keresztény élet kulcsa – emelte ki az egyházvezető. „Úgy kell egymáshoz tartozni, hogy Krisztushoz tartozunk; az igazi út, amikor azon keresztül találkozunk egymással, aki az út, az igazság és az élet” – idézte az Úr Jézus szavait.

„A lelkipásztor küldetésében nagyobb és szebb dolog nem lehet, mint az, hogy tud örülni az örülőkkel, és sírni a sírókkal” – fejezte be ünnepi igehirdetését Balog Zoltán, utalva az általa hozott áldó igére (Rómaiakhoz írt levél 12. rész 15. vers), amellyel a megjelent lelkészek általi igei áldások hosszú sorát is zárta.A beiktatást végző Nyilas Zoltán esperes imádsága és a közös ének után a hivatalos beiktatás jelképeit, a pecsétet és a templomkulcsot e biztatással adta át az esperes Kovács Tamásnak: „Hirdesd Isten igéjét, szeresd ezt a népet!” A megjelent palástos szolgatársak egy-egy személyre szóló igével kérték röviden áldásukat a beiktatott lelkészre. Ezután Kovács Dóra, a lelkipásztor középső gyermekének figyelemreméltóan szuggesztív, virtuóz fuvolajátéka következett.

A meghívott egyházi elöljáróságok, valamint lelkésztársak mellett a meghívott vendégek között megjelent többek között Rétvári Bence országgyűlési képviselő, Szabó István polgármester, valamint az őrbottyáni Juhász Zsófia Református Szeretetotthon vezetősége és dolgozói. Lehoczky István gyülekezeti főgondnok nyilvános presbiteri gyűlésen köszöntötte a vendégeket. A lelkész előző szolgálati helyeinek nevében Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, a bokodi református gyülekezet presbitere, személyes hangú gondolatokkal köszöntötte a frissen beiktatott lelkészt, méltatva Kovács Tamás és lelkész feleségének fáradozásait a gyülekezeti fenntartásba vett dadi általános iskola fennmaradásának biztosítása érdekében.

„Éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket” (Efézusi levél 5. rész, 2. vers) – Szabó Gábor Ferenc 2021-ben nyugalmazott lelkipásztor e szavakkal és buzdító verssel köszöntötte frissen beiktatott utódját, feladatot is adva egykori gyülekezetének: imádkozzanak az igehirdetőért.A testvérgyülekezetek nevében Bogya Miklós krasznahorváti református lelkész Erdélyből így köszöntötte szolgatársát: „Ne vedd le a szemedet Jézusról!”, utalva Péter vízen járásának tanulságaira.Őrbottyán település felekezeteinek nevében a közeli baptista gyülekezet lelkésze, Sellye Imre és felesége köszöntésüket látványos módon kezdték, hat darab almát helyeztek az Úr asztalára, és közvetlen módon, egy derültséget okozó szóviccel emlékeztették lelkésztársukat az Ige szavaira: „Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre.”

Pallagi Andrea református lelkész a barátok és lelkészek nevében köszöntötte a Kovács családot, kiemelve és megköszönve szolgálatuk hitelességét, a lelkész házaspár misszióját a házasság intézménye iránt, és barátságukat, mely még a teológián töltött időkben kezdődött.  

A köszöntések sorában utolsóként szólalt fel és kívánt hosszú, áldott szolgálatot Lehoczky István, a gyülekezet főgondnoka Malakiás próféta szavaival: „Mert a pap ajkai őrzik az Isten ismeretét, és tanítást várnak szájából, hiszen a Seregek URának követe ő.” (Malakiás könyve 2. rész, 7. vers)Kovács Tamás beiktatott lelkész a köszöntésekre reagálva bizonyságot tett Isten személyes elhívásáról, vezetéséről, a hozzá való megtérésről és az Úr jóságáról. Köszönetet mondott az igékben is megnyilvánuló szeretetért, gyülekezete meghívásáért és kedvességéért. Elmondta: érzi a rá háruló felelősséget, azt, hogy „a palástnak súlya van.”

Emiatt is hálás kedves felesége, Kovácsné Gombos Tímea lelkipásztor segítőtárs szerepéért, azért, ahogyan kiegészítik egymást. Hálát adott Istennek harmonikus családjáért, eddigi szolgálati helyeinek vezetőiért, a reábízottakért. „Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról” – idézte a meghívón is szereplő, általa választott 40. zsoltár 11. versét.A gyülekezeti életre vonatkozó kérdésünkre válaszolva Kovács Tamás előzetesen elmesélte:
„Istennek, és elődeinknek hála, nagyon aktív gyülekezetet kaptunk. Sok rétegalkalom működött már az idejövetelünk előtt is, és néhány indult idén is. Az első évben a megismerkedést tűztük ki célul annak érdekében, hogy imádságos szívvel további terveket tudjunk készíteni a jövőre nézve. Szeretnénk, ha minél több alkalom ’önjáróvá’, azaz lelkész nélkülivé válna, hogy a felszabaduló időt, energiát a családlátogatásra, a személyes lelkigondozásra tudjuk fordítani, amelyre szintén nagy az igény.”

A beiktató istentisztelet a püspöki áldással, a Himnusz közös eléneklésével, és a gyülekezeti ház kertjében megrendezett állófogadásos szeretetvendégséggel zárult.

Kovács Tamás hívő családban nevelkedett Ráckevén, 12 évesen döntött Krisztus mellett. Lelkészi tanulmányait a Sárospataki Református Teológián végezte, 2003-ban kántor képesítést szerzett, a mai napig szeret orgonán és más hangszereken is játszani. Feleségét, Kovácsné Gombos Tímeát, aki szintén lelkipásztor, a teológián ismerte meg. 2003-ban kötöttek házasságot, melyből később három gyermekük született. Sátoraljaújhelyen kezdték segéd-, ill. beosztott lelkészi szolgálatukat 2004-ben, majd a lelkésszé szentelés után 2006-ban a Dunántúlra kerültek, Dad és Bokod településekre, ahol önálló lelkészi szolgálatot végzett. Innen hívták meg őket az őrszentmiklósi gyülekezetbe, ahol – Vácrátótot és Csomádot is beleértve Kovács Tamás 2021 óta látja el a lelkészi feladatokat feleségével együtt. Emellett szívesen szolgál a Református Cursillo alkalmain. 

 

Képek: Füle Tamás

Kovács Tamás beiktatása Őrszentmiklóson