Teret engedni Krisztusnak a pedagógiában

A nagykőrösi köznevelés újraindításának harmincadik évfordulóját ünnepelték a helyi református templomban szeptember 10-én. A jeles esemény lehetőséget adott a 466 éves nagykőrösi református oktatás mérföldköveinek felidézésére és a korábban Tanítóképző Főiskolának hívott intézményben végzettek köszöntésére.

Egyházunk nagykőrösi oktatási intézményeinek minden képviselője – óvodától az általános iskolán át a gimnáziumig és az egyetemig – megjelent az ünnepi alkalmon, melynek kezdetén a 96. zsoltár dallamaira vonultak be, a Vizsolyi Bibliával a menet elején.

„A mi életünkben, a mi munkánkban van valaki, aki nem kalkulálható be, mégis ott van” – mondta nyitó áhítatában Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke, hangsúlyozva, hogy az emberileg legmagasabb szintű munka sem ér semmit Jézus Krisztus nélkül. Az egyházvezető Gamáliel nagytanácsbeli felszólalását idézte: a köztiszteletnek örvendő törvénytudó azzal csitította le az apostolokat megfeddni készülő társait, hogy „… ha emberektől való ez a szándék vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül…” (Apostolok cselekedetei 5. rész, 33-42. vers)

„Innen indult minden, egy kicsiny sereggel, akik sokkal kevesebben voltak, mint akik ma itt vagyunk. Elindultak és hirdették Isten igéjét, amely először meghódította Jeruzsálemet, majd Samáriát, Júdeát, Kis-Ázsiát, Európát és majdnem az egész világot. Kevesen hittek bennük, de ők maguk hittek. Ennek köszönhető, hogy itt ünnepelhetünk”mondta Balog Zoltán, akit 2021. május 24-én, pünkösdhétfőn épp Nagykőrösön szenteltek az egyházkerület püspökévé.

„Gamáliel tanácsának a lényege az, hogy megkérdezzük magunktól: Istentől való-e az, amit teszünk? Hol van ebben Isten munkája azon kívül, amit mi hozzáadunk? Iskolát és gyülekezetet alapítani ősi keresztyén parancs, ezért ha nemes a szándék, azt gondolhatjuk, hogy eljött a mi időnk. De ami itt történik, az több a pedagógiai programnál vagy a gyülekezetépítésnél. Van, ami megkülönböztet minket. Mi úgy fejezzük ki, ha valami több, mint mi vagyunk, hogy összekulcsoljuk a kezünket. Úgy is mondhatnánk, hogy ez a szent passzivitás, amely mindig teret enged Isten munkájának. Ez a keresztyén pedagógia lényege.”

A keresztyén pedagógia nagykőrösi jelentőségéről Pap Ferenc dékán beszélt. Felidézte: a jogelőd Tanítóképző Főiskola 1934-ben lelkész-tanítóképző tanfolyamot indított, mely a Budapesti Református Teológiai Akadémiával és a Kecskeméti Református Jogakadémiával együtt egyházunk és közösségeink javát szolgálták a katedrán, a templomban és az iskolában szolgálók képzésével. „A kistelepülések egyházközségei az iskola, az iskola pedig az egyházközségek megmaradását tette lehetővé” – mondta a KRE-HTK Újszövetségi Tanszékének tanára, aki hálát adott a Dunamelléki Katechetikai Támogató Szolgálat elmúlt évi megalakulásáért, kiemelve, hogy a munkában részt vevő hittanoktatók nagy része a tanítóképző egykori diákja. Pap Ferenc köszönetet mondott azokért a korábbi hallgatókért, akiknek az intézmény jubileumi okleveleket adományozhat – összesen száznegyvenkettőt.

A Pedagógiai Kar hetven arany, huszonegy gyémánt, harminchét vas, tíz rubin és négy gránit díszoklevelet adott át – a 75 éve diplomát szerzők közül ketten is személyesen vehették át azokat. „A pedagógusi pályán való helytállásuk példaként szolgál mindannyiunk számára és a tanulmányaikat most kezdők számára is” – fogalmazott a dékán, és Ravasz László korábbi dunamelléki püspök 1939-ben, ugyanezen a helyen elhangzott örök érvényű szavaival megnyitotta a 2023/2024-es tanévet: „Nekünk nem elég, ha valaki jó tanító. Nem elég, ha valaki művelt és erkölcsös ember. Nem elég, ha valaki igaz magyar ember. Mi azt hirdetjük, hogy olyan tanítók kellenek nekünk, akik a Krisztus követségében járnak, s ezért tanulták meg a tanítás művészetét is, hogy a magyar gyermekeket Krisztushoz vezessék. Falvakban és városokban, iskolák falai között és iskolák falain kívül, a magyar református tanítók, mint a Krisztus foglyai, az élet fejedelmétől nyert felhatalmazás alapján teljesítik a parancsot: Engedjétek hozzám, hozzátok ide hozzám a magyar gyermekeket!”

A díszoklevelek átadását Méhes Balázs általános dékánhelyettes vezette – a jubiláló alumninak Balog Zoltán püspök, Pap Ferenc dékán és Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem hitéleti rektorhelyettese gratulált. A hagyományos hallgatói fogadalomtételt előbb a református hittanoktató, a kántor és a református közösségszervező szakos hallgatók mondták el, majd a tanító és a közösségszervezési alapszakos, valamint a neveléstudományi mesterképzésre beiratkozott diákoktól hallhattuk. Ezt követően a kar vezetése szimbolikusan egyetemi polgárrá fogadott minden első évét kezdő diákot, egy-egy felkért hallgatón keresztül.

„Mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez” – kezdte a nagykőrösi református köznevelés örömteli és viharos évszázadaira való emlékezést Szabó Gábor, a Nagykőrösi Református Egyházközség vezető lelkipásztora. A városban 1557-re datálódik a kálvinista alapokon nyugvó oktatás kezdete, mely jelenlegi formáját 1993-ban nyerte el, amikor a református egyház visszakapta intézményei fölött az irányítást. A gimnáziumban tanított 1851 és 1860 között Arany János, akinek írói pályafutása egyik legtermékenyebb időszaka is a városhoz kötődik.

„Kegyelmi időt kaptunk azzal a lehetőséggel, hogy harminc éve újraindulhatott Nagykőrösön a református köznevelés. A kegyelem Urától kaptuk mindezt ajándékba, és azt, hogy vagyunk, lehetünk, az mind az Ő érdeme” – fogalmazott a lelkész. „Hosszan sorolhatnám az eredményeket és a sikereket, de csak annyit mondok, hogy mindig, mindent megkaptunk, amire szükségünk volt, a terveinket Isten segítségével meg tudtuk valósítani.” Ebbe a sorba illeszkedik a református óvoda indítása 2015-ben, mely évente kétszáz gyermeknek nyújt biztonságos környezetet a testi és lelki növekedéshez. Az általános iskolában ötszázharmincan, a gimnáziumban négyszázan tanulnak – a diákok oktatását-nevelését és ezekhez a megfelelő intézményi kereteket több mint százötven munkatárs végzi és biztosítja.

„Az elkötelezettség, műveltség és igényesség hármas jelszavával igyekszünk diákjainkat keresztyén-konzervatív szellemiségben, a 21. század óriási kihívásai között is tanítani, nevelni. Ennek a pedagógiának alapelve, hogy mögöttünk, felettünk és velünk egy olyan hatalom van, amely a legboldogítóbbat akarja nekünk: hogy az Ő iskolájába járjunk egész életünkben” – összegezte Szabó Gábor.

A jubileum kapcsán a nagykőrösi református oktatási intézmények vezetői – Cziráné Kőházi-Kis Tímea gimnáziumi igazgató, Kósa Zoltánné általános iskolai igazgató és Tolnay Gyuláné óvodavezető – emléklapot vehettek át a gyülekezettől, az ünnepi pillanatokat pedig egy, a nagykőrösi református templomot ábrázoló, Szabó Károlyné által készített szőttes átadása tette teljessé, melyet Balog Zoltán püspök kapott ajándékba a gyülekezet közösségétől. Az egyházvezető áldásmondását és a Himnusz közös eléneklését követően a jubileumi évnyitót szeretetvendégség zárta a református gyülekezeti házban.

Képek és szöveg: Dezső Attila

Nagykőrös 30.