A közösség ajándékai

Bibliai gondolatok és imádságok az Imahét napjaira – szombat

„Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát”
Máté evangéliuma 2,11

Olvasmányok

„Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket. Két nap múltán életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat! Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet.” 
Mit csináljak veled, Efraim? Mit csináljak veled, Júda? Hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat. Ezért a próféták által ostoroztam őket, beszédeimmel gyilkoltam őket: ítéletem napvilágra jön. 
Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat.

Hóseás / Ozeás könyve 6,1–6 

Hálaadó zsoltár. 
Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön! Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé! Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk: az ő népe és legelőjének nyája. 
Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre.

100. zsoltár 

Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, három órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit mindennap letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet Ékes-kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta: Nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. 
Péter így szólt hozzá: Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj! És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt, és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent. 
Látta őt az egész nép, amint járkál, és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom Ékes-kapujában. És félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt.

Apostolok Cselekedetei 3,1–10 

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok betörnek, és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem törnek be, és nem lopják el. 
Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is.

Máté evangéliuma 6,19–21

Ajánlott énekek: 
14. Ébredj, bizonyságtévő Lélek;
20. Isten szívén megpihenve;
34. Minden élő dicsér

Meditáció
Betlehembe, a kenyér városába menve figyeljünk a bölcsekre, akik a Krisztus-gyermek imádatára érkeztek. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak az újszülött királynak: aranyat, tömjént és mirhát.
Történelmi szakadásaink, csökönyös ragaszkodásunk szabályokhoz és szertartásokhoz, a világ dolgaiba való belefeledkezésünk szakított szét bennünket. Akkor hát milyen ajándékot készítettünk annak a Királynak, aki azért jön, hogy bevilágítsa életünket, és az egység kegyelmébe vezessen? Tudjuk, hogy Isten nem kívánja vagyonunkat vagy égőáldozatunkat, hanem azt, hogy az ő ereje szegénységünk által munkálkodjon: „ezüstöm és aranyam nincsen…”. Az Úr a mi áldozatos és szerető szívünket kívánja: a szívet, amely tele van szeretettel iránta és Krisztusban testvéreink iránt, akiktől elszakadtunk; a szívet, amely az irgalmasság cselekedeteit árasztja; amely valóban töredelmes és változást óhajt. Tehát a szeretetteljes szív ajándékát készítsük neki. A térdre borulás
olyan szívet követel, amely töredelmesen beismeri a minket megosztó bűnt, és engedelmes annak, Akit szolgálunk. Ez az engedelmesség megelevenít, gyógyít és megbékéltet mindent, ami sebet és törést okozott bennünk, körülöttünk és a kereszténységben.
Krisztus már megadta egyházának az egység ajándékát. növekedünk a közösségben, amikor megosztjuk a különböző hagyományainkban kapott kegyelmet, tudván, hogy az Úr a forrása minden ajándéknak.

Imádság
Istenünk! Téged illet minden dicséret, dicsőség és hálaadás. Te kinyilatkoztattad magadat Fiad megjelenésével azoknak, akik már régóta várták jöveteledet, és azoknak is, akik nem vártak. Ismered a minket körülvevő szenvedést, a megosztottságunk által okozott fájdalmat. Látod a világ
küzdelmét és a helyzet romlását a Közel-Keleten –, azon a helyen, amelyet születésedre kiválasztottál, amelyet jelenléted megszentelt. Kérünk, készítsd el szívünket és akaratunkat a Te ismeretedre! Amikor együtt megyünk az úton a messziről jött bölcsekkel, kérünk, nyisd meg szívünket szeretetedre és testvéreink szeretetére körülöttünk. Munkáld bennünk az akarást, indíts e világ átformálására és ajándékaink megosztására közösségünk erősítéséhez. Fogadd imádságunkat szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, aki Veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik örökkön örökké. Ámen.