„A szívetekbe is fogadjatok be”

A püspöki szolgálat nem egyszemélyes küldetés, a felelősségteljes szolgálatban szükség van a testvéri összefogásra – erről is szó esett a tegnapi dunamelléki püspökszentelő ünnepi istentiszteleten. Egyházvezetők, állami képviselők, a család és a barátok is köszöntötték Balog Zoltán felszentelt püspököt. 

„Talán mindig vannak, akik a kicsiny kezdetet nem értékelik helyesen, de a végén még ők is örülni fognak Isten ígérete szerint. Mert nem emberi tényezők, hanem mindig az Ő dicsőséges Személye vezérel, s mi mint Isten fiai, a Szentlélek vezérlése alatt élhetünk és érhetünk célt” – mondta az ünnepi istentiszteleten mondott köszöntőjében Somogyi Péter, a Dunamelléki Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője. Majd hozzátette: „Célod, hogy ne elszigetelten, hanem együtt képviseljük világunkban, nemzetünkben az egyedül igaz Isten, egyetlenszerű mentő szeretetének evangéliumát, a kegyelem örömhírét. Ebben állunk melletted, és szeretnénk minden ránk bízottat megtenni ezért!”

A Magyarországi Református Egyház püspöki karának képviseletében Fekete Károly debreceni püspök az ormánsági teológus professzortól, Csikesz Sándortól kölcsönzött négy fogalommal köszöntötte Balog Zoltán püspököt. A Krisztus-követést megélő református tanítvány jellemzői a kegyesség, a becsületesség, az emberiesség és a törekvés a megszentelődésre – sorolta. „Jusson eszedbe mindig, hogy a püspök a lelki szempontot soha, semmilyen ügyben nem szoríthatja háttérbe! Becsületbeli dolognak tartsd, hogy a saját dolgodat csendességgel, következetesen megtedd, és ott van ebben a megbízhatóság és a jóravalóság is. Szeresd felebarátodat, mint magadat, ami szerint eddig is jártad az utad. A megszentelődés az az életforma, amely ebben a szentségtelen világban is törődik azzal, hogy a szentségest képviseljük a legkisebb gyülekezetektől a legnagyobb házakig, templomokig.” A debreceni püspök ezután átnyújtotta Méliusz Juhász Péter egykori debreceni püspök első nyomtatásban megjelent művét, a kolosséi levél magyarázatát, amelyet 1561-ben Huszár Gál nyomdája adott ki. Ezzel az ötödik útravalót is: „Maradj meg mindig a Krisztus beszédénél, prédikálj örömmel!”

Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke a református és az evangélikus felekezetek testvériségéről beszélt. „Kérdezhetnénk, hogy a lutheranizmus a nagyobb, mert előbb megjelent? Vagy Magyarországon a kálvinizmus a nagyobb testvér, mert nálunk többségben vannak a protestantizmuson belül? Jézus nem szereti ezeket a vitákat.” Ezután egy képet nyújtott át, amely Luthert és Melanchtont ábrázolja a kereszt tövében, mintha Máriához és Jánoshoz hasonlóan őket is egymás gondjaira bízta volna Jézus, hogy jó testvérek legyenek. „Eljön az az idő, amikor lutheránusok és kálvinisták megfogják egymás kezét, hogy együtt végezzék azt a szolgálatot, amire oly nagy szükség van.”

A változó világban az új kihívások és lehetőségek között egyre inkább érezzük, hogy a keresztényeknek összetartásra, egységre van szükségük – mondta köszöntőjében Erdő Péter bíboros esztergom-budapesti érsek. „Ha mindnyájan elsősorban Krisztusra tekintünk és felé fordulunk, akkor egymáshoz is közelebb jutunk. Ezt az utat járva egyre inkább átérezzük, hogy a keresztények egységéért fáradhatatlanul dolgoznunk kell. Nem elégedhetünk meg felszínes kompromisszumokkal. De nem gondolhatjuk azt sem, hogy ez az egység csak a mi munkánk és igyekezetünk következménye. A Szentlélek tudja egyesíteni az Egyházat. Ő az, akit imádságban kérnünk kell, hogy segítsen bennünket az egység útján.”

„Dunamellék református népe Isten akaratát keresve téged választott püspökévé erre a ciklusra. Rád bízta, hogy bizonysággal, reménységgel és örömmel hirdesd az evangéliumot, és teljes erődből segítsd ebben a rád bízott gyülekezeteket, intézményeket az ott szolgálókkal együtt” – mondta Veres Sándor dunamelléki főgondnok. „Ezt a munkát nem lehet egyedül végezni, ezért kérem a mi Urunkat, adjon melléd testvéreket, hűséges szolgatársakat, espereseket, lelkipásztorokat, presbitereket, tanítókat, kántorokat, diakónusokat. Adjon melléd olyan püspökhelyettest és főgondnokot, akikkel a békességet együtt tudjátok munkálni.” Mint egyházkormányzónak, a püspöknek fontos feladata az is, hogy elősegítse a különböző keresztény felekezetek közös szolgálatát, bizonyságtételét – tette hozzá. „A keresztény egyházaknak nem egymáshoz, hanem a világhoz kell viszonyítaniuk önmagukat. Ma, amikor a világ Isten teremtett rendje ellen fordul, kiemelt feladatunk, hogy közösen megálljunk a Szentírásnak mint zsinórmértéknek az örökérvényű igazságában.”

Bogárdi Szabó István korábbi dunamelléki püspök azokkal a tanácsokkal bátorította utódját, amelyekkel még az ő beiktatásakor Balog Zoltán biztatta őt. „A világ nagy krízise az, hogy az ember Isten nélkül akar azzá lenni, akivé csak a Teremtőjével megbékülve lehet. Ne feledd hát a Niceai Hitvallás szép és mély értelmű tételét: Krisztus nem pusztán érettünk, emberekért szállott alá a mennyből, hanem üdvösségünkért! A testet öltés, a kereszt, a feltámadás nem az önistenítés korrekciója, hanem szabadítás! Árassza ki szívedbe a Szentlélek Istennek ezt a megmentő, üdvözítő szeretetét!” – köszöntötte utódját Bogárdi Szabó István Majd hozzátette: „Mint a barátod kívánom, ízlelgesd sokat a Krisztus-követés szépségét, láss előre legalább annyira, mint 18 évvel ezelőtt!”

„Napjainkban új korszak küszöbére érkezett az emberiség: a lélektelenség erői, amelyek eddig csak az igaz és jó választásától akarták az embert eltántorítani, most már az emberi értéktudatot akarják felszámolni” – fogalmazott köszöntő beszédében Kövér László, az Országgyűlés elnöke. A házelnök az állam és az egyház szétválasztásáról és együttműködéséről is beszélt. „A lélektelenség erői napjainkban nem az emberek országát, hanem az emberek tudatát akarják elfoglalni, és ez által akarják rabul ejteni őket. Ennek ellenállni sem a tömeg, sem önmagában az egyén nem képes. A Lélek által megszentelt családi, hitbeli és nemzeti közösség lehet csak gátja a vésznek, s lehet alapzata egy, az ember valódi méltóságát és szabadságát, a magyarság megmaradását és felemelkedését szolgáló állami politikának.”

 

Balog Zoltán püspök válaszul a köszöntésekre azt mondta: „Nem ti vagytok az én egyházkerületem, hanem én szeretnék lenni a ti püspökötök. Megválasztottatok, nem is csak jobb híján, hiszen volt másik jelölt is. De a szívetekbe is fogadjatok be, hiszen az a legfontosabb.”


Az ünnepi istentiszteletet szeretetvendégség követte, ahol további köszöntésekre került sor. Kondor Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöke Mózes első könyvének 12. fejezetét idézte: Megáldalak téged és áldás leszel. Mint mondta, az áldás a legnagyobb adomány, amelytől az életünk széppé, boldoggá, gazdaggá, nemessé, igazi életté lesz. Ennek az áldásnak a forrása Isten, aki önmagát adja benne – a legtöbbet, amit adhat. „Légy áldott és légy áldás! Szolgáló életedhez az állandó erőforrás továbbra is Krisztus legyen, aki keresztre feszíttetett, hogy áldás legyen mindenki számára, aki hozzá megy szenvedést, önfeláldozást, jóságot tanulni.”

Bábel Balázs kalocsa–kecskeméti érsek Arany János Ünneprontók című versét idézte: Szép piros a pünkösd reggel,/ Mintha tűzzel, Szentlélekkel/ Menny-föld tele volna. A Szentlélek ajándékát kérte Balog Zoltánnak az egyházkormányzói szolgálathoz, amelyben mint mondta, legfontosabb a bölcsesség. „A mi igazi bölcsességünk Jézus Krisztus, a benne megnyilvánuló bölcsesség pedig nem más, mint az Atya akaratának teljesítése és Isten országának építése.”

Marton Zsolt váci megyéspüspök a múlt, a jelen és a jövő dimenzióiról beszélt köszöntőjében. Felidézte azt az évtizedekkel ezelőtti reformáció emléknapi igehirdetést, amelyben Balog Zoltán a történelmi felekezetek közös szellemi örökségére hívta fel a figyelmet. Az általa meghirdetett ifjúsági hittanra akkor még katolikus fiatalként jelentkezett, ennek is köszönhette, hogy megszerette a Bibliát. Örömét fejezte ki amiatt is, hogy a következő években egy földrajzi területen szolgálhatnak. A katolikus püspök ökumenikus köszöntéssel zárta gondolatait: Dicsőség a Jézus Krisztusnak, aki erős várunk, áldásunk és békességünk!

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes felidézte azt a mondatot, amit Balog Zoltántól hallott: Minden politika, de a politika nem minden. Az egyházügyekben prófétai jel, amikor egy hívő keresztyén politikus jobban képviseli az egyházát a politikában, mint fordítva – érvelt, majd felidézte közös zarándoklataikat, köztük azt is, amikor II. János Pál pápa fogadta őket a Vatikánban. Útravalóként azt mondta: „Az a minden, aminek a szolgálatába álltál, és amiben nem engedtél a politika lövészárkaiban, útvesztőiben sem, tartson meg téged püspöki szolgálatodban is, hogy hallgass a Szentlélek sugallatára, hirdesd az Igét, prófétai karizmáddal figyelmeztess, és ha kell, ostorozz minket.”

Najla Kassabnak, a Református Egyházak Világközössége elnökének köszöntő szavait Kardos Ábel egyházkerületi tanácsos, püspöki titkár tolmácsolta. A Világközösség elnöke a világszerte több mint százmillió keresztyént képviselő 235 tagegyház nevében köszöntötte az új püspököt, és biztosította imatámogatásukról. Kifejezte, hogy a Világközösség arra törekszik, hogy közösen mérlegelje és ismerje fel az igazságot, együtt tegyen hitvallást és bizonyságot. Üdvözölte, hogy Balog Zoltán püspök nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a református keresztyének hitvallásosan legyenek jelen az egyház falain kívül is.

A család részéről Balog Ádám köszöntötte édesapját. Felidézte, amikor néhány évvel ezelőtt a családi tábortűz mellett az Amerikából jöttem játékot játszották, ilyenkor mindig olyan foglalkozásokat mutattak be, amelyeket a gyerekek is ismernek: tűzoltó, állatorvos és így tovább. Amikor ő került sorra, csak annyit ábrázolt, ahogy nagy gesztusokkal beszél valaki emberek előtt. Mire az unokahúga visszakérdezett: komolyan, ezt csinálja egy „minisztér?” „Jó kérdés, mi, pszichológusok tudjuk, hogy gyakran a kérdés a legjobb válasz.” Arra a kérdésre, hogy mit csinál egy püspök, egy vezető, sokszor nem tudhatjuk a választ, amíg az adott szerepbe nem kerülünk – tette hozzá. Majd azt kívánta édesapjának, hogy ezt a kérdést sokszor tegye fel magának, és a választ Isten Szentlelke adja meg.

Minden dolgotok szeretetben menjen végbe – kezdte köszöntőjét Czira Szabolcs országgyűlési képviselő, Nagykőrös polgármestere. Mint mondta, nagy megtiszteltetés, hogy városuk és a helyi református gyülekezet temploma adhatott otthont a püspökszentelő istentiszteletnek. „Hálát adok az Úrnak, hogy Nagykőrösnek olyan református közösséget adott, amely évszázadok óta építi, gazdagítja városunkat.” Majd hozzátetette, Nagykőrös főterén, a református templom előtt is olvasható a mondat: Az érték értéket vonz. „Ma, amikor napról napra harcot kell vívni a keresztyénség és a nemzet értékeiért, amikor oly sokszor hallani értékvesztésről, a silányság hangos előretöréséről, egyre jelentősebb szerepe van a valódi, megkérdőjelezhetetlen értékeknek.” Ezeket az értékeket a szeretet képes felismerni. Átnyújtott egy képet, amely Nagykőrös nevezetességeit ábrázolja. Mint mondta, a reformátusok bástyájában mindig szeretettel várják a püspököt.

„A püspök úr édesapjának a szolgálata megmentette az életem” – vallotta meg Szabó Gábor, az ünnepi istentiszteletnek otthont adó nagykőrösi református gyülekezet vezető lelkipásztora. Háláját Balog Zoltán püspök szolgálatának támogatásával is szeretné kifejezni – tette hozzá. Ajándékul a helyi asszonyok szőtte református címert nyújtotta át.

 

Kapcsolódó cikkünk:


Az útravaló

Felszentelték Balog Zoltánt, a Dunamelléki Református Egyházkerület 31. püspökét.