A zsidóknak nincs szükségük Jézusra?

A keresztyének küldetése, hogy féltékennyé tegyék Isten választott népét – hívja fel a figyelmet a bibliai igazságra Avi Snyder, a Zsidók Jézusért szervezet európai nagykövete A zsidóknak nincs szüksége Jézusra… és más tévhitek címmel magyar nyelven nemrégiben megjelent könyvében.

Teltházas érdeklődés kísérte Avi Snyder első, magyar nyelven megjelent könyvének bemutatóját a budapesti Wesselényi utcai baptista imaház nagytermében február 20-án. A hallgatóság soraiban a legkülönbözőbb keresztyén felekezetek képviselői, többek között több lelki vezető is jelen volt, de érkeztek érdeklődő zsidó emberek is.

Avi Snyder konzervatív zsidó családban nőtt fel New Yorkban. 1977-ben egy Zsidók Jézusért-traktátus és keresztyén barátai őszinte bizonyságtétele segítségével jutott el a Jézusba vetett üdvözítő hitre. Ezután a Fuller Teológiai Szemináriumon szerzett mesterdiplomát missziológiából. 1978 óta szolgál a Zsidók Jézusért szervezetnél, ez idő óta az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, a volt Szovjetunióban, Németországban és Magyarországon működő kirendeltségek vezetőjeként tevékenykedett. Jelenleg feleségével, Ruth-tal az Egyesült Államokban él, három felnőtt gyermekük van.

A zsidóknak nincs szüksége Jézusra... és más tévhitek című könyvének megírására az a tapasztalata indította, hogy különösen az európai keresztények körében egyre több téveszme kering a zsidó nép üdvösségének kérdéséről. A különböző érvek mindegyike azt tűnik alátámasztani, hogy a zsidó népnek nem kell hallaniuk a keresztény bizonyságtételt, mert ők más módon nyernek üdvösséget. Avi ezeket az érveket gyűjtötte csokorba, és vette górcső alá a bibliai kijelentés fényében.

A könyv budapesti bemutatóján Fabiny Tibor, a Károli Gáspár Református Egyetem angol irodalomtörténet és hermeneutika professzora mondott bevezetőt, melyben épp erre a 2. világháború utáni jelenségre utalt: a behelyettesítési teológia – miszerint a zsidó nép helyére egy új választott nép lépett: az egyház – hamis tana után, elsősorban a holokauszt miatti bűntudat következtében egy újabb (ősrégi) hamis tan indult útjára: a kettős szövetség teológiája. E szerint a zsidó népé az Ószövetség, a keresztyéneké az Újszövetség, és a kettőnek nincs egymással kapcsolata: mindkettő a maga szövetsége alapján üdvözül. Ezért érezte kiemelkedő jelentőségűnek Avi könyvét, és szorgalmazta annak magyar nyelvű kiadását. E célért fogott össze volt tanítványa, dr. Czentnár Simon református lelkésszel, egyetemi adjunktussal, a könyv fordítójával együtt a Zsidók Jézusért Misszióval. Fabiny Tibor a könyv szerzőjével való személyes barátságáról is beszélt, és arról, hogy milyen mozgósító erejű Avi Snyder zsidó hívőként végzett szolgálata itt, a magyarországi keresztyének között is.

A bevezető gondolatokat pódiumbeszélgetés követte. Avi Snyder beszélgetőpartnere Novák András újságíró volt, aki magával hozta az eseményre holokauszttúlélő édesapját is. A beszélgetés során elhangzott: Avi Snyder konzervatív zsidó neveltetése ellenére nihilista lett, ugyanakkor élete értelmetlensége és a zsidó nép szenvedésteli sorsa miatti haragját Istenre zúdította egészen addig, amíg egyszerre csak rádöbbent: ahhoz, hogy Istent hibáztassa, először el kell ismernie, hogy létezik. Később megismerte az örömüzenet tartalmát, és megbizonyosodott arról, hogy mindez igaz: Jézus a zsidó nép megígért Messiása, és egyedül az Ő engesztelő áldozatában és feltámadásában való hit vezet üdvösségre. Ami mégis késleltette a döntését, az a zsidó barátai és rokonai elutasításától való félelem volt. Később megértette, hogy nem az az igazán fontos, hogy az emberek mit gondolnak róla, hanem az, amit Isten gondol róla. Döntésének meghozatala után is zsidó maradt, sőt, megértette, hogy a lehető „legzsidóbb” dolgot tette: követője lett a Mózes és a zsidó próféták által megígért Messiásnak.

Könyvében többek között a következő népszerű kérdésre ad választ: „Ha Isten megbánhatatlan módon kiválasztotta Izraelt, nem jelenti-e azt, hogy választottságuk okán ők automatikusan üdvösséget kapnak?” Avi Snyder megerősíti a kiválasztottság tényét, ugyanakkor hangsúlyozza: a kiválasztottság célja egy küldetés beteljesítése, amihez szükséges, hogy először higgyenek Jézusban. Kifejti, hogy a Rómaiakhoz írt levél 11. fejezetében a szelíd olajfa képe hit által beoltott és hitetlenség miatt kitöretett ágakról beszél. A Jézusban nem hívő zsidóknak hinniük kell benne, hogy újra az olajfa részévé lehessenek, és végül betölthessék a küldetésüket. Az ábrahámi szövetség sok-sok ígéretet tartalmaz, de nem tartalmazza a bűneink bocsánatának ígéretét. A mózesi szövetség sem. Jeremiás próféta egy új szövetségről beszél, amit Isten Izrael és Júda házával fog kötni, mely által a törvény a szívünkbe lesz beírva, és a bűneink megbocsáttatnak (Jeremiás könyve 31. rész 31-33. vers). Jézus a tanítványaival megült utolsó páskavacsorán erre az új szövetségre utalt.

A választottság tehát a küldetésre vonatkozik. Ezt a küldetést Mózes második könyve 19. részének 5-6. verse és Ézsaiás könyve 49. részének 6. verse fogalmazza meg. Isten arra választotta ki a zsidó népet, hogy papok királysága legyen, azaz, hogy egy teljes nemzet közbenjárjon Istennél a többi népért, ugyanakkor tanítsa Istenről a többi népet. A zsidó nép választottságának célja az, hogy a nemzetek világossága legyen, és az Isten üdvözítő jó híre a föld végéig eljusson. De ahhoz először maguknak a hírvivőknek kell megismerniük az üzenetet, és hinniük kell benne! Ki által fog ez megtörténni?

Avi Snyder üzenete mozgósító erejű: nekünk, nem zsidó keresztyéneknek is van küldetésünk, ami valójában a világevangelizáció kulcsa: „féltékenységre ingerelni” a zsidó népet a saját Írásukra, a saját Istenükre és a saját Messiásukra (vö. Rómaiakhoz írt levél 11. rész 11. vers). Ha ezt készek vagyunk megtenni, és zsidó testvéreink közül sikerül hitre vezetni némelyeket, bízhatunk abban, hogy Isten felébreszti bennük a megbánhatatlan elhívást, és elküldi őket a megmentő üzenettel a nemzetekhez a föld végső határáig.

A beszélgetést a hallgatóság feszült figyelemmel követte. Lehetőség nyílt egy Jézusban még nem hívő zsidó testvérünkkel való eszmecserére is. Az estet egy fogadás zárta további személyes beszélgetésekkel, ahol megvásárolható volt Avi Snyder könyve. A szerző fáradhatatlanul dedikált a nagy érdeklődésnek köszönhetően. Bízzunk benne, hogy könyvének üzenete felbátorítja a magyar keresztyéneket arra, hogy szeretettel, tisztelettel és alázattal nekilássanak küldetésüknek: „féltékenységre ingerelni” Izrael népét.

Tar Kata
A szerző a Zsidók Jézusért Misszió magyarországi vezetője.

Képek: Popovics Lea Deborah 
Zsidók Jézusért – kommunikációs vezető