Az alázatos vezető falakat dönt, és szeretettel épít

Bibliai gondolatok és imádságok az Imahét napjaira – hétfő

„Hol van a zsidók királya, aki most született?”
Máté evangéliuma 2,2

Olvasmányok

Jaj a pásztoroknak, akik veszni hagyják és szétszélesztik legelőm nyáját! – így szól az Úr. Azért ezt mondja az Úr, Izráel Istene a pásztorokról, akik népemet pásztorolják: Ti hagytátok, hogy elszéledjen és szétszóródjon a nyájam, nem törődtetek vele. Hát én majd törődöm veletek és gaztetteitekkel! – így szól az Úr. Összegyűjtöm nyájam maradékát minden országból, ahová szétszórtam őket, és visszahozom őket legelőjükre, ahol szaporodni és sokasodni fognak. Olyan pásztorokat adok melléjük, akik majd jól pásztorolják őket. Nem kell többé rettegniük és ijedezniük, számolgatni sem kell őket – így szól az Úr. Eljön majd az idő – így szól az Úr –, amikor igaz sarjadékot támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, törvényesen és igazságosan jár el az országban. Az ő napjaiban szabad lesz Júda, Izráel is biztonságban él, és így fogják nevezni: Az Úr a mi igazságunk!
Jeremiás könyve 23,1–6 

Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe; ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. (Szela.) Egy folyó ágai örvendeztetik Isten városát, a Felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. (Szela.) Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. 
46. zsoltár

Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt: aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. 
Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Pál levele a Filippiekhez 2,5–11

Akkor odament hozzá Zebedeus fiainak anyja a fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle: Mit kívánsz? Ő így felelt: Mondd, hogy melletted üljön az én két fiam a te országodban, az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől. 
Jézus így válaszolt: Nem tudjátok, mit kértek. Kiihatjátok-e azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Ők így feleltek: Kiihatjuk. 
Erre ő ezt mondta nekik: Az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy ki üljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azoké lesz, akiknek az én Atyám elkészítette.
Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvérre. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta: Tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak fejedelmeik, és vezetőik hatalmaskodnak rajtuk. 
De közöttetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.

Máté evangéliuma 20,20–28 

Ajánlott énekek: 
7. Áldjad, én lelkem;
33. Mind adjon hálát Istennek;
34. Minden élő dicsér

Meditáció
Jeremiás elítéli Izrael (Júda) királyait, akik rossz vezetők voltak, megosztották és szétszórták a népet. Vezetésük felbomlasztotta, és fogságba juttatta a népet. Ezzel szemben az Úr olyan királyt ígér, aki pásztorolja a népet, aki „törvényesen és igazságosan jár el az országban”, összegyűjtve
nyájának tagjait.
Világunk jó vezetőért könyörög, és állandóan valaki olyat keres, aki megfelelhetne ennek a kívánságnak. De hol található ilyen vezető?
Csak Krisztusban láthatjuk az Isten szíve szerinti király vagy vezető példáját. Amikor elhívást kaptunk követésére, akkor arra is, hogy magunkévá tegyük szolga-királyságát az egyházban és a világban. Krisztusban azzal találkozunk, aki nem rombol, nem szakít szét, hanem épít és egyesít, Isten nevének dicsőségére. Vezetése nem önző és nem erőszakos. Hanem olyan szerető, szerény szolgával találkozunk benne, aki nem tekinti zsákmánynak, hogy egyenlő istennel. Ő az, aki szolgálni jött, ahelyett, hogy neki szolgáljanak, és követői ugyanerre kaptak elhívást.
Ma a Közel-Kelet a nép fogyását tapasztalja, mivel hiánycikk lett a törvényesség és igazság, nem csak ott, hanem az egész világon. Mégis megingathatatlan reménységünk van, akkor is, ha „népek háborognak, országok inognak” körülöttünk.
A vezetők felelőssége akár a világban, akár az egyházban az, hogy összegyűjtsék, nem pedig, hogy megosszák és szétszórják Isten népét. A világ és az egyház megosztottságát a karrier- és hatalomvágy, az önös érdekek okozzák. Minél inkább követik Krisztus szolgáló vezetését
a hívő keresztények, annál inkább szűnik a megosztottság a világban és az egyházban. Amikor békéért, igazságosságért, tisztességért munkálkodunk mindnyájunk jóléte érdekében, akkor alázatosan bizonyságot teszünk pásztoroló királyunkról, másokat is bevonva az ő jelenlétébe.

Imádság
Istenünk, egyetlen menedékünk és erőnk, magasztalunk Téged azért, hogy igaz és igazságos Istenünk vagy. Megvalljuk előtted, hogy bizony gyakran e világ vezetési módszereit szeretnénk követni. Segíts, hogy Jézus Krisztus urunkat ne a hatalmasok palotáiban, hanem a szerény jászolban keressük, és szelídségében kövessük. Tégy késszé önmagunk kiüresítésére,
neked engedelmeskedve egymás szolgálatában. Krisztus nevében kérünk, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik
örökkön örökké. Ámen.