Az egyetlen Úr vezetésével

Bibliai gondolatok és imádságok az Imahét napjaira – csütörtök

„A csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment”
Máté evangéliuma 2,9

Olvasmányok

Amikor a fáraó elbocsátotta a népet, Isten nem a filiszteusok országa felé vezette őket, bár arra közelebb lett volna. Isten ugyanis azt gondolta: Nehogy megbánja a nép a dolgot, ha harcot lát, és visszatérjen Egyiptomba! Ezért kerülő úton vezette Isten a népet, a Vörös-tenger felé a pusztán át. Hadirendben vonultak ki Izráel fiai Egyiptomból. József csontjait is magával vitte Mózes, mert József ünnepélyesen megeskette Izráel fiait: Bizonyosan rátok tekint Isten, és akkor vigyétek el innen a csontjaimat magatokkal!
Azután útnak indultak Szukkótból, és tábort ütöttek Étámban, a puszta szélén. Az Úr pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől.
Azután így beszélt Mózeshez az Úr: 
Mondd meg Izráel fiainak, hogy forduljanak meg, és verjenek tábort Pí-Hahírót előtt, Migdól és a tenger között, Baal-Cefón előtt! Vele szemben táborozzanak a tengernél! Hátha azt gondolja a fáraó, hogy eltévedtek Izráel fiai ezen a földön, körülzárta őket a puszta. Én pedig megkeményítem a fáraó szívét, hogy üldözőbe vegye őket, és megmutatom dicsőségemet a fáraón és egész haderején. Akkor megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr. És így cselekedtek.

Mózes második könyve / Kivonulás könyve  13,17–14,4 

Zarándokének. Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? 
Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged. Bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi Izráelt! Az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban-keltedben, most és mindenkor.

121. zsoltár 

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön-örökké. 
És ezt mondta nekem: Ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr, a próféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy megmutassa szolgáinak mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie. 
És íme, eljövök hamar: boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit.
Én, János, hallottam és láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket. De ő így szólt hozzám: Vigyázz, ne tedd, mert szolgatársad vagyok neked és testvéreidnek, a prófétáknak és azoknak, akik megtartják e könyv igéit: Istent imádd!

Jelenések könyve 22,5–9

Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: Menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől; mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt!
Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. 

Máté evangéliuma 2,7–10 

Ajánlott énekek: 
27. Ki dolgát mind az Úrra;
37. Ó Jézus, emlékezni rád;
46. Velem vándorol utamon Jézus

Meditáció
Az írások újra meg újra elmondják, hogyan jár népével az Úristen, védelmezi, éjjel-nappal figyel rá. Az ösvény nem mindig egyenes, néha vissza kell fordulnunk, máskor, más úton folytatnunk. Életünk útját járva abban viszont biztosak lehetünk, hogy Isten, aki „nem alszik és nem szunnyad”, megvéd, nehogy megbotoljunk és elessünk. 
A legnagyobb sötétségben is velünk van Isten világossága. Az Ő világossága ragyog a próféták által, akiket azért küldött, hogy az Ő útján vezessék népét, és emlékeztessék a szövetségre. A legjobbkor, az idők teljességében Isten elküldi egyszülött Fiát, Jézus Krisztust. Ő a világító
fényforrás minden nemzetnek, Isten dicsősége a világban, az isteni élet forrása, aki vérével pecsételi meg az új szövetséget.
Az egységünk felé és az általa Krisztussal való szorosabb egység felé vezető út nem mindig könnyű. Az egységért való legkomolyabb igyekezetünk közben is túl hamar szem elől téveszthetjük az írások alapvető üzenetét: Isten nem hagyja el népét, kudarcaik és mindenféle megosztottságuk ellenére sem. A reménységnek ez az üzenete nemcsak a keresztényeknek
szól, hanem az egész világnak. A bölcsek története arra emlékeztet, hogy Isten a sokféle embert oda vezeti a csillag fényével, ahol Krisztus, a világ világossága tárul eléjük.
Isten elküldi Szentlelkét, akinek világossága képessé tesz arra, hogy a hit szemével lássuk az isteni gyermek valóságát, benne az egységre hívást és minden dolgok megbékéltetését. A Lélek vezet ki minket a sötétségből és tragédiákból Krisztus életébe és világosságába.

Imádság
Urunk Istenünk és Atyánk, te azért küldted a csillagot, hogy egyszülött Fiadhoz vezesse a bölcseket. Erősítsd benned való reménységünket, és adj bizonyosságot mindenkor, hogy velünk jársz, és vigyázol népedre. Taníts minket, hogy kövessük Szentlelked útmutatását, akármilyen idegennek tűnik is néha annak útja, hogy egységre jussunk Jézus Krisztusban, a világ világosságában. Nyisd meg szemünket Lelkedre, bátoríts a hitben, hogy Jézust Úrnak valljuk, imádjuk és örvendezzünk benne, ahogyan a napkeleti bölcsek is Betlehemben.
Ezeket az áldásokat kérjük Tőled szent Fiad, Jézus Krisztus nevében.
Ámen.