Az igazi kiindulópont

Kettős hálaadó ünnepet tartottak a szentkirályi református hívek, amikor több mint két évtized után ismét püspöki látogatással egybekötve emlékezhettek meg éppen hetven éve önálló egyházközségükről, valamint hálát adhattak a százhúsz éve felszentelt, idén felújított templomukért.

A Kecskeméttől mintegy húsz kilométerre fekvő Szentkirályra betérők számára talán meglepő lehet, hogy a település egyik temploma a község határán kívülre esik. A pártállami időkben tudatosan úgy alakították ki a faluképet, hogy az utcák egyre messzebb kerültek Isten házától, így mára a község határában lévő dombon magasodva áll az 1902 júniusában felszentelt református templom.

Az egykor Kecskeméthez tartozó, ma már önálló bács-kiskunsági gyülekezet hálaadó istentiszteletre gyűlt össze a szentkirályi pusztatemplomban 2022. szeptember 24-én. Az ünnepi alkalomra ellátogatott és igével szolgált Balog Zoltán, dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke. A szép számú helyi gyülekezet mellett tiszteletét tette az egyházmegye elnöksége, a környékbeli lelkipásztorok, elöljárók, valamint a gyülekezeti tagok is.

Lekcióként a meghívóra is felkerült 100. zsoltárt olvasta fel Gulyás Bíborka, az igehirdetés alapigéje pedig a Korinthusbeliekhez írt második levél 8. részének 7-15. versei voltak.
„Mivel érdemes kezdeni a napunkat, hetünket, évünket vagy éppen az életünket? –tette fel püspök a kérdést. Kezdjük a kezdettel – hangzott a válasz. A Biblia, az egyik evangélium kezdőszava is a kezdetben szó. A mi kezdetünk is ebben a szóban van, mert a mi életünket Ő már akkor is kezében tartotta, amikor mi még a világra sem jöttünk. A napunkat is lehet, sőt, szabad a napi igével kezdeni. Ez összekötő kapocs lehet nekünk, keresztyéneknek. A felolvasott levélrészlet az adakozásra helyezi a fókuszt. Hol kezdődik az adakozás? Ott, ahol minden döntésünk kezdődik.” Példaként, biztatásként elhangzott, hogy a magyarországi reformátusok soha ekkora támogatást nem gyűjtöttek az elmúlt hetven évben a kárpátaljai testvérek megsegítésére, mint most – hasonló mértékben adakoztunk, mint a nyugat-európai reformátusok. „Ha ismerjük, emlékezünk rá és nem felejtjük el Jézus Krisztus kegyelmét, akkor az igazi kiindulópont lehet a számunkra: a nehézségek közepette is megtapasztalhatjuk Isten gondviselő szeretetét, hálásan élhetünk a megpróbáltatásban is, és ezért hálából másokon is segíthetünk.”

Balázs Hajnalka szentkirályi lelkipásztor köszöntőjében elmondta: az elmúlt időszakban az egyházközség minden épülte megújulhatott, amit belső, lelki megújulás, gyümölcstermés, növekedés követhet a gyülekezet életében. A gyülekezet hittanosainak igei köszöntője után Darányi József főgondnok beszámolója következett az idén februárban kezdődött és júniusban befejeződött külső falfestési és belső faljavítási és festési munkálatokról, melyet a Zsigó és Társa Kft. végzett el. Bán Béla, bács-kiskunsági esperes emlékeztette a jelenlévőket, hogy a mi Urunk gondot visel ránk. „Dolgunk és felelősségünk, hogy Isten iránti hűséggel, odaadással, áldozatkészséggel és ragaszkodással végezzük a dolgainkat.” A köszöntők sorát Szabó Gellért polgármester zárta, majd a gyülekezeti teremben és a kertben gazdagon megterített asztalok várták a vendégeket.

Az egykori Árpád-kori falu köré épített templomot utoljára harminc évvel ezelőtt renoválták, a mostani felújítás előtt a legrosszabb állapotban a torony külső része volt. Az épület felújításának költségeit a gyülekezet 15 millió forintos kormányzati támogatásból, a fennmaradó közel egymillió forintot pedig önerőből fedezte. A Szentkirályi Református Egyházközséget 110 fő tartja fenn, a hét iskolai és egy óvodai hittancsoportba összesen 38 gyermek jár, évente pedig 2-5 fő konfirmál a gyülekezetben.

Képek: Varga Sándor