Bár kicsinyek vagyunk és szenvedünk, nincs hiányunk semmiben

Bibliai gondolatok és imádságok az Imahét napjaira – szerda

„Te pedig Betlehem, […] semmiképpen sem vagy a legkisebb”
Máté evangéliuma 2,6

Olvasmányok

Csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg egy asszony szül, de honfitársainak maradéka haza fog térni Izráel fiaival együtt. A nyáj elé áll, és legelteti az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével. Akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig. Ez lesz a békesség! Ha Asszíria országunkra támad, és behatol palotáinkba, hét pásztort állítunk ki ellene, és nyolc főrangú embert. Ezek fegyverrel verik le Asszíriát, kivont karddal Nimród országát.
Olyan lesz Jákób maradéka a nemzetek között, a többi nép között, mint az oroszlán az erdő vadjai között, mint a fiatal hím oroszlán a juhnyájak között: amerre jár, tipor és tép menthetetlenül. Kezed ellenfeleidre nehezedik, minden ellenségedet kiirtod.

Mikeás próféta könyve 5,2–5a.7–8 

Dávid zsoltára. 
Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. 
Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem. 
Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben.

23. zsoltár

Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek: ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. 
Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez.

Péter első levele 2,21–25 

Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot!
Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, el nem fogyó kincset a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti meg. Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is.
Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza uruk a menyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket ébren talál az uruk, amikor megérkezik. Bizony mondom nektek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, odamegy, és felszolgál nekik. És ha éjfélkor vagy ha éjfél után érkezik is meg, és virrasztva találja őket: boldogok azok a szolgák! 
Gondoljatok arra, ha tudná a ház ura, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!

Lukács evangéliuma 12,32–40 


Ajánlott énekek: 
4. Az Úr csodásan működik;
27. Ki dolgát mind az Úrra;
45. Uram Jézus, légy velünk

Meditáció
Betlehem kicsiny és szerény városában lépett be az Úr, az isten Fia a világba. Egy szegény falusi lány méhében öltött emberi testet, és választotta, hogy ismeretlenségben és egyszerűségben élje emberségét. Búzaszemmé lett a szántóföldön, kovásszá a tésztában, vékony fénysugárrá a szemünkben, és azután ez a fény betöltötte a földet. Efráta kicsinységéből jött a vezető, a pásztor, lelkünk őrizője. Bár ő a pásztorunk, ő lett a bárány, aki hordozta a világ bűneit, azért, hogy meggyógyuljunk. Bár Betlehem nem sokat számított Júda nagy nemzetségei között, mégis nagy lett a pásztorok pásztorának, a királyok Királyának születése által. Betlehem, amelynek neve a „kenyér házát” jelenti, az egyház metaforája lehet, amely az élet kenyerét kínálja a világnak. Az egyház a mai Betlehem, ahol szívesen fogadják a gyengét, az erőtlent és a kicsinyt, mivel mindenkinek helye van benne. E búzaszemek gyülekezetéből lesz az aratás. Az egyesülő sugarak vezérlő fénnyé lesznek. A politikai nyugtalanság, a kapzsiság kultúrájának erősödése és a hatalommal való visszaélés közepette a keresztények, ahogyan mások is a Közel-Keleten, üldöztetést szenvednek, kirekesztést tapasztalnak, az erőszaktól és igazságtalanságtól való félelemben élnek. Mégsem rettennek meg, mert a pásztor velük megy, egy akolba gyűjti őket, és jelét adja szerető jelenlétének. Egyesülve ők a kovász, amely megkeleszti a tésztát.
Krisztusban látják az alázat példáját, tőle hallják a hívást a szakadások legyőzésére és az egy nyájjá való egyesülésre. bár kevesen vannak, szenvedésükben a bárány nyomát követik, aki a világ üdvösségéért szenvedett. Bár kevesen vannak, reménységük szilárd, és semmiben sincs
hiányuk.

Imádság
Jó pásztorunk, a kicsiny nyáj szakadozottsága megszomorítja Szentlelkedet. Bocsásd meg lanyha igyekezetünket és lassúságunkat akaratod követésében. Adj nekünk szíved szerint való bölcs pásztorokat, akik belátják a megosztottság bűnét, akik szentségben és igazságban vezetik az egyházakat a benned való egység felé. Kérünk Urunk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen.