Befogadták, beiktatták Verőcén

„Igazi jövevény voltam, megtörten, fáradtan érkeztem, de a gyülekezet nem erre figyelt, nem a hibáimat kereste. Mintha magát Jézust fogadtátok volna be, úgy fordultatok hozzám – csak hálás lehetek ezért.”

A verőcei református gyülekezet Márkus Gábor nyugdíjba vonulása után Böttger Antalt választotta meg lelkipásztorának 2019 őszén. Az új lelkész tizenhét évnyi dunaújvárosi szolgálat után érkezett a Dunakanyar szívében fekvő községbe. Ahogy az október 3-i beiktató istentiszteleten elhangzott, a lelkipásztor szolgálatát a hirtelen jött járvány jelentősen megnehezítette, a kihívások ellenére a gyülekezet és a település is gyarapodott az elmúlt két évben.

Áldást hoz, ha a lelkipásztort mindenekelőtt nem a személyes, hanem a gyülekezetének sorsa és öröme foglalkoztatja – fogalmazott igehirdetésében Somogyi Péter dunamelléki lelkészi főjegyző a 106. zsoltár első öt verse alapján. A felolvasott szakaszban Dávid arra vágyik, hogy a választott nép feloldozást nyerjen bűnei alól, és dicsőítse a kegyelmes Istent.

„A zsoltáros ismeri népének és saját életének vétkeit, de a könyörülő Isten és az ő szövetsége sem ismeretlen előtte.  Életét, szolgálatát, imádságát az örökkévaló Isten ismerete és a vele való kapcsolat határozza meg, a lelkipásztor feladata, hogy átadja ezt az ismeretet a gyülekezetnek, és hogy a rábízottakat visszavezesse Istenhez. Dávid közösségi és személyes áldást szeretne, előbbi feltétele a közös és hiteles Isten-dicséret, utóbbinak az Isten számtalan dicső tettére való emlékeztetés. A zsoltáros életében nyilvánvalóvá lett Isten meg nem érdemelt szeretete és hatalma, a mi feladatunk, hogy az életünkben átélt szabadításokról tegyünk bizonyságot a nyomorúságoktól terhelt világban.”

„Hirdesd az igét, szolgálj a sákramentumokkal, légy hű sáfára a gyülekezetnek és szeresd Verőce rád bízott nyáját!” – e szavakkal iktatta be Nyilas Zoltán északpesti esperes Böttger Antalt az igehirdetés után. Az ünnepi istentisztelet a palástos lelkipásztorok áldásmondásaival és a köszöntésekkel folytatódott.

A lelkészt hivatása testileg-lelkileg igénybe veszi, ezért nem feledkezhet meg arról, hogy önmagáról is gondot viseljen, ez az áldott gyülekezeti szolgálat egyik feltétele – kezdte köszöntését Márkus Gábor, a gyülekezet előző lelkipásztora, aki huszonhárom éven keresztül szolgált Verőcén.

„Mindig gondold újra, pontosan mit értesz gyülekezet alatt, mert ez határozza meg szolgálatod kereteit. A közösség őrizőjévé tett a Szentlélek, aki a nyomorúságokon keresztül is alkalmassá tehet téged. A lelkipásztor legelteti a nyájat, és gyönyörködik ebben a legeltetésben, úgy, ahogy Isten is örömét leli abban, ahogy minket táplál. Az Örökkévalót szolgáljuk, ez a legnagyobb ajándék, amit egy lelkész kaphat. Jól ismerjük a kereszt titkát: Krisztus érettem, miattam és helyettem vállalta a kínhalált – mindig a bűnt gyülőlő, embert szerető Istent hirdesd. Kívánom, hogy örökkévaló áldásokban legyél gazdag és ebben gazdagítsd a gyülekezetet is.”

„Verőcén nem láthatod a Mezőföld lankáit, de gyönyörködhetsz a Börzsönyben és a Pilisben. Állandó változásban élsz és élünk, de van, aki soha meg nem változik. Krisztus Dunaújvárosban és a Dunakanyarban is ugyanaz, erre épüljön az életed, erre építsd gyülekezeted életét is, hiszen a Megváltó az egyetlen biztos pont szolgálatunkban. Kívánom, hogy Verőce hosszú ideig legyen a te maradandó városod, akkor is, ha mindannyian az eljövendő Krisztust követjük és várjuk ” – köszöntötte Böttger Antalt dunaújvárosi utódja, Czeglédi Péter Pál.

„Sokat imádkoztunk azért, hogy az új lelkész folytatni tudja a gyülekezetünkben és a településünkön elindult lelki és fizikai építkezést. Az iskola, óvoda és bölcsőde munkatársai az első pillanattól kezdve barátságosan fogadták Böttger Antalt, aki kedves személyiségével, humorával könnyedén beilleszkedett közösségünkbe. Szeptembertől már két csoportot is református szellemiségben nevelhetünk óvodánkban, intézményünk lelki vezetésében új lelkipásztorunk végzi áldott szolgálatát. Tudom, Isten kezében vagyunk, iskolabővítő terveinkben is számíthatunk az ő segítségére, neki adunk hálát az új lelkipásztorért is” – fogalmazott Szanyó István, a Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője.

A gyülekezet és a presbitérium nevében Szabó Károly presbiter mondta el köszöntését.

„Olyan lelkipásztort kaptunk, akit az apostol szavaival élve Krisztus szeretete szorongat. Ha valaki templomunkba, a lelkészi irodába lép, láthatja az évtizedek óta tartó és az elmúlt két évben is folytatódó felújítások gyümölcseit. Isten áldása és munkája, hogy a sokrétű gyülekezeti szolgálatnak a pandémia sem szabhatott gátat, olyan lelkészt ismerhettünk meg, aki ezt a szolgálatot alázattal végezte és végzi. A nehéz helyzetekben sem veszíti el derűjét, hite és közvetlensége példát ad mindannyiunknak.”

Böttger Antalt és az ünnepi gyülekezetet Ladányi Károly gondnok és Grauszmann György polgármester is köszöntötte. Az istentisztelet végén a beiktatott lelkipásztor válaszolt a köszöntésekre.

Jövevény voltam és befogadtatok – olvasható az ünnepi istentisztelet meghívóján. Megérkezésemkor igazi jövevény voltam, nehéz helyzetben, megtörten, fáradtan érkeztem Verőcére. A gyülekezet nem erre figyelt, nem a hibáimat kereste. Befogadtatok az iskolában, óvodában, bölcsődében, jövevény voltam a faluban, ahogy valójában mindenütt Verőcén. Mintha magát Jézust fogadtátok volna be, úgy fordultatok hozzám – csak hálás lehetek ezért. Élni akaró közösség vezetője lehetek, ezt őszintén köszönöm elődömnek. Szeretetben hordozzátok családomat is, legyetek érte áldottak!”

Képek: Somogyi Csaba