Bibliaiskola mindenkinek

Imre Ernő: Bibliaiskola mindenkinek c. munkája rendkívül hasznos segítséget nyújt Jézus életének a tanulmányozásához. A szerző a négy evangéliumon keresztül mutatja be a Megváltó élettörténetét, miközben sok fontos tanulságot levon az eseményekből.

Üdvözlet az Olvasónak!

Kedves Testvérek, az a könyv, melynek széleskörű közreadását és elérhetőségét immár az internet teszi lehetővé, úgy gondolom, hogy sokak számára mind a hit megerősítésében, mind pedig az ismeretszerzésben építő lehet. E kettőnek kéz a kézben kell járni, hiszen Péter apostol is erre buzdít bennünket a második levél első fejezetének ötödik versében: „Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet.”, azaz – Károli szavával élve – tudományt.

Imre Ernő könyvének fontos eleme az a kortörténeti bevezetés, amely nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a bibliai történeten túl meglássuk azt a történeti és vallástörténeti valóságot, amelybe Isten jónak látta az ő Fiát elküldeni. Ezzel a Szentírást „lehozza” a földre, történelmi, emberi kontextusba helyezi, és egyúttal közelebb hozza hozzánk, hangsúlyozva, hogy a Jézus életéről szóló evangélium nem elvonatkoztatott legendárium, nem a hitnek valamiféle csodás elemekkel tűzdelt megfogalmazása, hanem történelmi valóság. Vagyis nem a hit alapján, annak elvárásainak megfelelően elkészített narratíva, hanem a valóság talaján álló hit küldetéses vallástétele a közreadott történeten keresztül. János apostol ezt így fogalmazza meg: „Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk.” (1Jn 1,1-2)

A könyv evangéliumi harmóniát teremtve – természetesen a szinoptikusokon túl hozzávéve János evangéliumát is – végig vezet Jézus Krisztus életének történetén, beleértve az Útkészítőt, Keresztelő Jánost is. A mű további erőssége, hogy az adott evangéliumi történeteken túl az éppen aktuális történeti-politikai utalások mellett az odavonatkozó ószövetségi összefüggésekre, áthallásokra is fölhívja a figyelmet, mintegy visszautalva és bizonyítva, hogy Isten Ószövetségben megkezdett munkájának folytatásáról van szó, az Ő elköteleződéséről, elkötelezettségéről és üdvtörténeti cselekményéről. Itt kell megemlíteni azt a módszertani hármasságot, amely – az egyes szakaszokhoz kapcsolódóan – a már említett konkrét tárgyaláson túl a tanulságok levonását és a lehetséges kérdések fölsorakoztatását is tartalmazza. Mindez nagy segítség lehet – különösen kezdők számára, vagy azoknak, akik egyedül tanulmányozzák az evangéliumokat –, hiszen így egy termékeny párbeszéd alakulhat ki a mű és olvasó között. Ez természetesen nem szűkíti le használhatóságát, közös bibliaórák megtartásához is megfelelő segítséget tartalmaz, ugyanis kellő megalapozást ad ahhoz, hogy a fölkészülést segítse – különösen presbiterek vagy más, úgynevezett laikus szolgálni akarók számára –, és az egyes történeti szakaszok továbbgondolására ösztönözzön. Erre már csak azért is szükségünk van, mert csak így juthatunk el arra a személyes és belső hitre, amely a legnehezebb időben is kiállja a próbát, és amely nélkül hitben kiskorúak maradunk. A továbbgondoláshoz azonban szükség van arra, hogy legyen mit továbbgondolni, hogy legyen honnan elrugaszkodni, és krisztusi távlatokban tudjunk előre tekinteni. Aki e könyvet forgatja, az mindezt megtalálja benne.

Az elmondottak alapján szeretettel ajánlom mindnyájuk figyelmébe e terjedelmes online kiadványt, és kérem az önmagát szeretettel kijelentő Isten áldását e könyv használatára.

Apostagi Zoltán

A kötet INNEN letölthető.