„Boldog, aki hitt”

Zenei összeállításunkkal advent utolsó hetében a betlehemi jászolhoz vezető úton kalauzoljuk el Olvasóinkat.

A karácsonyi ünnepkör minden korban megihlette a zeneszerzőket műfajtól függetlenül. Számtalan karácsonyi dal született komoly- és könnyűzenei feldolgozásban egyaránt. A karácsony ünneplése már átlépte az egyházi határokat, de reformátusként most arra hívom az olvasót, hogy advent utolsó hetében álljunk meg minden nap egy rövid időre, az evangéliumi és zenei részletek segítségével elmélkedjünk egy kicsit a Jézus születéséhez kapcsolódó eseményeken! A zenei válogatásban megtalálhatunk gregorián éneket, világzenét és klasszikus zenét egyaránt. A sorrend Lukács evangéliumát követi.   

Mennyei szép hajnal
Ráhangolódásként egy népi szövegű kolindát hallgassunk meg! A kolinda Kelet-Európában és a Balkánon a szláv és román nyelvterületen elterjedt parasztdalok, karácsonyi, betlehemes és újévi énekek összefoglaló neve. Eredete a középkorig nyúlik vissza. A szó a latin calentdae-ből származik. Kolindadallamokat Chopin és Bartók is feldolgozott.

„Mennyei szép hajnal, termő ékes águnk, földre szállt fiadat, réges-régtől vártuk.
Puha zöld mohával, néki megágyaztunk, illatos szénával szépen takargatni vágytuk.
Véltük, nem szüléd őt márvány palotában, szülted volna nekünk apró istállóban.
Született, született, barmok melengették, rongyos jászolában féltőn ketten őrizgették.
Várták hű pásztorok, tejjel, borral, mézzel, jó háromkirályok mirhával, tömjénnel.
Üzenete volt nékünk Gábriel arkangyal, betlehemi csillag, most jő el a hajnal. 
Most jő el a hajnal Betlehemnek földjén, nyugszik jászolában, nékünk Ő az igaz törvény.”


Bibliaolvasóként jól ismerjük a történetet. Isten hat hónap eltéréssel ajándékozta meg gyermekkel Erzsébetet és unokatestvérét, Máriát. Mindkét gyermek születése csoda volt, hiszen Erzsébet és Zakariás már nagyon idős emberek voltak, Mária pedig még szűz leány. De Isten őket választotta ki, hogy az Ő egyszülött Fiának, és a neki utat készítő Keresztelő Jánosnak életet adjanak. 

Angyali üdvözlet (Gaude)
„Isten pedig a hatodik hónapban elküldte Gábriel angyalt Galilea városába, amelynek Názáret a neve, egy szűzhöz, aki el volt jegyezve egy férfival. A neve József volt, Dávid házából, a szűz neve meg Mária. Bement hozzá az angyal, és így szólt: …” (Lk. 1, 26-28. RÚF 2014)  

„Örülj és örvendezz, angyalok ujjongó kara! Örülj,Úrnak Szűz leánya, prófétáknak öröme! Örvendj, te áldott! Az Úr van teveled! E napon Betlehemben fiú született és az ő neve szent és rettenetes. Szűz Mária, mindenkor örvendezz, aki ekkora kegyelmet érdemeltél: méhedből szülted ég és föld Teremtőjét! (Antiphonarium ambrosianum a XII. századból)


Mária érthető módon meglepődött az angyal szavain, de alázatos szívvel és tiszta lélekkel elhitte azt. 

“Boldog, aki elhitte, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki.” (Lk. 1,45.)

Az angyal azt is megmondta Máriának, hogy Erzsébet szintén áldott állapotban van, ezért elindult Mária Erzsébethez. Ez volt a két gyermek első találkozása is. Mivel mindkét gyermek Szentlélekkel volt megtelve, János már az anyaméhben felismerte a Messiást, és ezt jelezte édesanyjának, Erzsébetnek is. Mária énekkel válaszol Erzsébet köszöntésére. Érdemes megfigyelni Bach leképező zenei szerkesztését! Ha előre elolvassuk az adott tétel szövegét, akkor még inkább meghallhatjuk ezt!

Bach: Magnificat 

Magnificat anima mea Dominum (Magasztalja lelkem az Urat,)
Et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo. (és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.)
Quia respexit humilitatem ancillæ suæ: ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes. (Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: Íme ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék,)
Quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius. (mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: ő, akit Szentnek hívunk.)
Et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eum. (Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.)
Fecit potentiam in bracchio suo, dispersit superbos mente cordis sui. (Csodát művelt erős karjával: a kevélykedőket széjjelszórta,)
Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles. (hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt,)
Esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes, (az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.)
Suscepit Israel puerum suum recordatus misericordiæ suæ, (Gondjába vette gyermekét, Izraelt: megemlékezett irgalmáról,)
Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in sæcula. (melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.)
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in Saecula saeculorum. Amen (Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen)


A hitetlenkedők is hitet nyerhetnek
Isten Zakariáshoz is elküldte Gábrielt az örömhírrel, hogy fia fog születni, de Zakariás nem hitte el az angyal szavait. Isten biztosítékul azt a jelet adta neki, hogy amíg nem születik meg a gyermeke, addig megnémul. Amikor Keresztelő János megszületett, és Zakariás az Istentől rendelt nevet adta a gyermeknek, elmúlt a némasága és ujjongva dicsérte az Istent.

„Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadítót támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából, amint kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva, hogy megszabadítson ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket; hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak; és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban őelőtte életünk minden napján. Téged pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétájának neveznek majd, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa.  Lk.1,68-79. RÚF 2014)


Krisztus megszületett
A pásztorok szemszögéből élhetjük át Jézus születését Kodály Angyalok és pásztorok című darabjában. Népi szöveget, dallamot formált át Kodály két énekkarra írt kórusművében. Az angyali üdvözlet szinte csak imitálva jelenik meg a darab elején, utána magyarul hallhatjuk a pásztorok tanakodását, beszélgetését. Az nem kérdés számukra, hogy hisznek-e az angyal szavának, inkább csak a „technikai” dolgokon akadnak fenn egy rövid ideig. De minden bátorságukat és ajándékaikat összeszedve elindulnak és meg is érkeznek Jézushoz. A gátlásaikat leküzdik, hiszen ez az újszülött király nem fényes palotában várja őket, hanem rongyos istállóban. Nem személyzet, hanem ökrök és szamarak veszik körül. A pásztorok királyt kerestek, és egy jászolban fekvő, posztócskába takart kisdedet találtak, a szolgáló gyermeket, kinél nincs semmi földi ragyogás, csak a mennyei fényesség virraszt. A pásztorok rögtön felismerték benne királyukat, üdvözítőjüket, a világ megváltóját. 


Nyitott szívvel
De nem csak a pásztorok ismerték fel rögtön a kisgyermekben a Messiást. Jeruzsálemben élt egy ember, Simeon, aki azt az ígéretet kapta Istentől, hogy nem hal meg addig, amíg nem látja meg a Messiást. Amikor eljött az idő, hogy Jézust körülmetéljék, a család elment Jeruzsálembe. Ott találkoztak Simeonnal, aki rögtön felismerte a gyermekben Krisztust. Karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: 

„Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak és dicsőségül népednek, Izráelnek.  Lk. 2,29-32. RÚF 2014)


Noha Krisztus Jézus 2022 évvel ezelőtt megszületett, a visszajövetelére ma is várunk. Jézus tanítványokhoz intézett szavaival kívánok mindenkinek áldott adventi készülődést, várakozást, ünneplést:

„Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek: sok próféta és király kívánta látni, amit ti láttok, és nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.” (Lk. 10, 23-24 RÚF 2014)

 

A szerző kántor, református teológus.