Ébredéstörténet a Magyarországi Református Egyházban 1945 és 1950 között

Árgyelán Erzsébet, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, szakdolozat, 2002.május 28.

Tartalom

Témaválasztás indoklása
Bevezetés
Az ébredés fogalma a Bibliában
Az ébredés, mint egyház teológiai fogalom
A misszió értelmezése
Az egyház és állam egymáshoz való viszonyulása
Politikai helyzet 1945 és 1950 között
A fordulat éve
A C. E. Bethánia Szövetség kialakulása
A Bethánia és a pietizmus
Események a Bethánia körül 1945 és 1950 között
A hivatalos egyház és a C. E. kapcsolata
Összegzés
Hivatkozások jegyzéke
Felhasznált irodalom
Köszönetnyilvánítás

Témaválasztás indoklása

A témaválasztásomnál Sükös Pál: Keskeny úton és Visky Júlia: A három kereszt című életút regényei voltak rám nagy hatással. Mindkét könyvben a Lélek szele megérinti a főszereplőt, majd azt mutatja be, hogy hogyan álltak buzgón Krisztus szolgálatába. "A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki Lélektől született." (Jn. 3, 8) Jézus Krisztust személyes megváltójukként fogadják el és csak így tudják teljes odaadással a szolgálatokat vállalni. Mindig újra és újra rácsodálkozom erre a titokzatosságra, misztikumra. "Hiszen az ébredésben csak a folyamatot látjuk, medrének mélységét nem vagyunk képesek feltárni."(1, 165. o.) Magával ragadt az, ahogy a hívő, már megtért keresztyének szomjúhozták, éhezték ébredést. Szívükön hordozták az igaz egyház és a Református Egyház sorsát is. Vágyom erre a szomjúságra és éhségre. Legyen meg bennünk ez a tenni vágyás az Isten ügyéért, de a döntés Istené, az áldás tőle jön. Az áldást nem lehet kiérdemelni, ez isteni adomány.
Dolgozatommal arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ha már Krisztus gyermekei vagyunk, az Ő kertjének szorgalmas munkásai kell hogy legyünk. Merjük elvállalni minden keresztyén feladatát: "...tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében." (Mt. 28, 19) Találjuk meg az Istentől kapott talentumainkat és fordítsuk az Ő dicsőségére. Talán nem lesz benne a nevünk semmiféle lexikonban, tankönyvben, esetleg nem fognak emlegetni, mint híres misszionáriust, de Istennél fel lesz vésve a nevünk. Ma is nagy szüksége van a Református Egyháznak belső megújulásra, reformációra. "Az igazi keresztyénség állandóan mozgásban, sőt hullámzásban levő élet egy levésben lévő világban." (1, 179. o.)
Szeretném eltanulni Krisztus követésének a titkát hitvalló elődeink életéből. Személyes indokom, amiért ezt a missziós társaságot választottam, hogy gimnazista és főiskolás koromban többször részt vettem Erdélyben a kolozsvári C. E. Koinonia által szervezett táborokban.