Egy diakonissza testvér csendesóráinak gyöngyei

Balla Rebeka diakonissza testvér lelki szolgálatát a Nehézy Károly vezette felvidéki Béthel mozgalomban kezdte és hazánkban folytatta 30 éven át.

E munkáját Isten iránti teljes odaszánással, rendíthetetlen hűséggel végezte. A naponkénti csendesórái arról tanúskodnak, hogy élő kapcsolatban volt Megváltójával, s a kapott útmutatásait mindig szívének őszinte kitárásával fogadta be. A Szentírás számára élő, eleven, eligazító lelki forrás volt, amelynek üzeneteit nagyon komolyan vette és lelki szolgálatában hasznosította. E 30 év alatt igen sok helyen végezte lelki szolgálatát, melynek nyomán sokan tértek meg és fogadták el Jézust Megváltó uruknak. Szolgálatai során sohasem tett különbséget vágyakozó lelkek között. Egyformán, mindenkinek megmutatta az Istenhez vezető utat. Ezt igazolják naplófeljegyzései, amit lélekmentő útjairól vezetett. Hadd említsem meg ezek közül az 1939. januárjában írt két feljegyzését szószerinti idézetben: 

"Mocsán 6 napot töltöttem a tanítónő meghívására, a tiszteletes úr engedelmével. Kedd este náluk voltam vacsorán. A beszélgetés hamarosan a lelki dolgokra terelődött, A káplán azt kérdezte: mit tesz az, hogy Jézusé vagyok. Erre elmondtam megtérésemet. A tiszteletes úr idegesen járt a szobában, végül megállapították, hogy önteltség és elbizakodottság, ha valaki azt mondja, hogy megtért. Még vacsora alatt is beszélgettünk. A tiszteletes úr érezte, hogy kivetettük rá a hálót. Azt mondta: "Engem ugyan nem fognak megtéríteni!" A káplán még tovább ellenkezett. Én bibliamagyarázatot tartottam, melyet a káplán úr vitája félbe hagyatott. Azután elénekeltünk két éneket és véget ért a nap. Másnap az iskolában tartottam beszámolót a felvidéki evangéliumi munkánkról. A tiszteletes úrnak nem igen tetszettek az elmondottak, mert igen keserűen mondta a tanítónőnek, hogy még maradhatok. Ezt követően minden nap vártuk, hogy mikor tiltja meg a lelki munkát, de annyian jöttek velem beszélni és sokan meg is hívtak, így 6 napot töltöttem ott. Legnagyobb örömöm az volt, hogy egy igen vágyakozó asszonnyal többször is elbeszélgettünk. A beszélgetéseknek nagy áldása volt rá nézve is. Megláttam, hogy a névleges keresztyéneknek nagyon nehéz a Krisztust Megváltónknak elfogadni. Hiszem, hogy ez az asszony meg fog térni. Boldogan énekelte: "Tarts meg Jézus véréért és üdvöt adj!" Több családot meglátogattunk, két este házi bibliakört tartottunk, egy este pedig külmissziós estét, szűkkörben. Azért imádkoztam, hogy az én Uram vezesse ki a mélységből a mocsai választottakat. Később örömmel tudtam meg, hogy a két lelkész és még mások is megtértek, s néhány fiatal a Timótheus mozgalomhoz csatlakozott." 
Rebeka testvér három évtized alatt sok helyen végzett lelki munkát a Lélek vezetésével. Ezt a kiskoszmályi árvaházban kezdte a kicsinyek testi és lelki gondozásával (ahol én is ott voltam az ő áldott közelségében féléves koromtól, és már 3 éves koromban felkeltette érdeklődésemet a lelki dolgok iránt). Áldott lelki munkát végzett a Garam-menti falvakban, Pozsonyban, Komáromban, Debrecenben, Mözsön, Tamásiban és már gyógyíthatatlan betegen a Bethesda kórházban. Lelki szolgálatairól és naponkénti csendesóráiról "Csendesórák gyöngyei" címmel rendszeresen feljegyzéseket készített, s ezt lelki örökségként reánk hagyta. E hátrahagyott naplójában gazdag lelki kincseket találtunk, amelyek hasznos eligazításokat, útravalókat adnak gyermekeinknek, unokáinknak, mindnyájunknak. Nekünk, akik közvetlen kapcsolatban voltunk vele, különösen sokat jelentenek ezek a kézzel írt, őszinte szívvel megfogalmazott igazi lelki gyöngyök. Érdemesnek tartom ezeket tovább adni. A nálunk eltöltött évei gazdag áldást jelentettek számunkra. Lelki erőt sugárzó egyénisége megkönnyítette házaséletünk kezdő éveit. Az anyag bősége nem teszi lehetővé a teljes napló feljegyzéseinek tovább adását, ezért csupán a legértékesebb kincseket emeljük ki ebből a gazdag kincstárból. Bízunk abban, hogy sokan fognak áldást nyerni általa.

A napló bevezető Igékkel kezdődik: 
"Ímé eljő a felhőkkel: és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is: és siratja őt a földnek minden nemzetsége. Úgy van." (Jelenések 1:7) 
"Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig." (Jeremiás Siralmai 3:26) 
"Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek." ( Filippi 4:4)

A napló vezérgondolata: Tudakozzátok az Írásokat...Imádsággal kezdődik: Szólj Uram, mert hallja a te szolgád! Mint a szomjúhozó föld az eső után, úgy szomjúhozik lelkem az én Megváltó Istenemhez. Vágyom megérteni szent akaratodat. Vágyom Szentlelked kijelentésére, hogy Benned éljek, mint a szőlővessző a szőlőtőben, mint a virág a napsugárban. Áldd meg csendesóráimat, hogy önfeledten úgy üljek lábaidhoz, mint Mária! Add, hogy ezek az órák legyenek életem legdrágább percei! Készíts fel a harcra és adj győzelmet bűneim felett! Kérlek, részesíts Szentségedben. Tégy áldássá sokak számára, hogy gyümölcsöztessem a Te talentumodat a Te dicsőségedre. Ámen.

Az olvasott Igékkel kapcsolatos gondolatok:

Józsué 23:11 "...szeressétek az Urat, a ti Isteneteket!" Csak az Isten szeretete tart meg az Ő utjain. Ilyenkor boldogan énekelem: "Szívem nem ismer kényszert, önként szolgálom őt."

Józsué 24: 1/c "...oda állának az Úr elébe." Valahányszor az Úr előtt állok, mindig megemlékezem a bűneimről és megszabadításomról, amellyel áthozott a régi életből az új életre. Ilyenkor megsokszorozódik a hála és fogadás A Vörös tengeren az átkelés a megtérés. A Jordánon való átkelés az újjászületés. Jerikó falainak leomlása a hit győzelme.

Bírák 1: 3/b "Jer velem együtt a nékem sors által jutott örökségbe... én is elmegyek veled a néked sors által jutott örökségbe." A lelki közösség áldása és gyümölcse a győzelem, amely az imádságban gyökerezik. Ezek ketten, Júda és Simon teljesen kiűzték az ellenséget; a többi törzsek, mivel nem egyesültek, nem tudtak teljes győzelmet venni az ellenségen. Mikor a lelki életben megerősödtek, akkor tették adófizetővé ellenségüket. Uram, Jézusom! Adj lelki közösséget itt Cseklészen is! (Megjegyzés: Ekkor Rebeka testvér a szlovákiai Cseklészen volt lelki szolgálaton.)

Bírák 3: 1 "...nem ismerték a Kánaánért való harcokat." A bűn elleni harcom nem szűnik meg, de mindig a Szabadítóban nyerem az egyes bűnöm felett is a győzelmet. A Sátánt az Ige kétélű fegyverével tudom legyőzni, magamban nincs erő. Csak ilyen győzelem után tudom úgy megfújni a kürtöt, az Evangéliumot, hogy sokakat gyűjtsek az Úr Jézus táborába.

Bírák 4: 3/b "... és húsz esztendeig zsarnokoskodott Izráel felett erőszakkal "( Sisera) Vannak bűneim, amik ellen évekig kell harcolnom. Ezzel csakis úgy lehet megbirkózni és győzelemre jutni, mint a többivel. Ez a gonosz Sisera az "önzés" A zsidóknál világi pogány szokások voltak. Egyszer aztán úgy ránehezedik a bűn a lelkemre, hogy alázattal, bűnbánattal kiáltok az Úrhoz, és akkor jön a győzelem. Már az Ótestamentumban is találkozunk hős asszonyokkal, Debora és Jáhel személyében. Az Úr Jézus pedig férfiakat, nőket egyformán szabadít meg és fogadja tanítványaivá. Uram, Jézus! Tégy engem is áldott eszközöddé, hogy én közelségedben, a "Pálmák" alatt lakhassak, mint Jáhel.

Bírák 5: 31 "De akik Téged szeretnek, tündököljenek, mint kelő nap az ő erejében." Istent csak azok tudják szeretni, akiknek Ő kijelenti szeretetét a Krisztus által. Azok az Ő gyermekei lesznek és úgy táplálják lelküket Isten szeretetéből, mint a virág a napsugárból. Ezek örvendező keresztyének.

Bírák 6: 2 "...a midianitáktól való féltökben készítették maguknak az Izráel fiai azokat a barlangokat és erősségeket, amelyek a hegységben vannak." A rejtekhelyeim a Krisztus sebei, erősségem az Ő váltsághalála. Ebben a 6. részben megtaláltam az egész evangéliumot és a keresztyén életet, Istennek a bűnös emberhez való hozzáfordulását, a bűnös embernek a megsemmisülését, erőn feletti munkáját, amelyet már nem a maga erejéből végez. Mindezt csak azok tehetik, akik megnyerik a Szentlélek ajándékát. A 34. vers szerint az ilyeneknek, ha az Úr jónak látja, csodajelt is mutat, de az nem a hit gyümölcse. Ez is Atyai szívének jósága.

Bírák 7: 3/b "Aki fél és retteg, térjen haza..."" Mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Mikor valahol megindul a lelki munka, alig férnek a teremben, de amint az Ige tiszta vizéhez elvezetjük őket, azonnal kezdenek elmaradni. Olyan komolyan már mégsem akarnak az Ige szerint élni. Azok is, akik megmaradtak, úgy tudnak áldott eszközök lenni, ha mindenben engedelmesek és a régi életüket, mint üres korsókat, hagyják megsemmisülni.

Bírák 7: 16 "És a háromszáz embert három csoportba osztá el..." Bármennyire is nagy áldás a lelki közösség, de az is szükséges a lelki fejlődéshez , hogy önállóan is vezessük a harcot. Így jutottam el annak idején Kárpátaljára, ahol egyesültünk Szabó nagytiszteletű úrékkal. Az Úr nagy ébredést adott Keleten és még most is élénken folyik a harc, fújják a kürtöket és mindig nagyobb területeket foglalnak el...Uram! Tiéd a dicsőség érte!! A tegnapi munka kissé kifárasztott és elaludtam, a csendesórám rövid volt, azért a 84. zsoltárt olvastam el. Csak azt tudom, hogy a lelkem emésztődik az élő Isten után. Engedj szent közeledbe Istenem!

Bírák 8: 3/b "Akkor lecsendesedék az ő felháborodott lelkük, mikor e beszédeket mondotta." Gedeon csak úgy tudta lecsendesíteni felháborodott atyafiait, hogy önmagát megalázta és őket is, munkájukat is megbecsülte. A békesség útját csak így érhetem el én is. "Boldogok a békességre igyekezők, mert ők Isten fiainak mondatnak."

Bírák 8: 24 "Egyet kívánok csak tőletek, hogy adja nékem mindegyikőtök a zsákmányul ejtett fülön függőket." Gedeont a győzelem heve elragadta, bűnös kívánságba ejtette, amikor a nép hódolattal fogadta őt és királyává tette. Aranyát kívánta meg népének. Így esett tőrbe és bűnös bálványimádásba. Uram, Jézus! Tisztítsd meg szívemet a bűnös kívánságoktól, hogy el ne vonjanak Tőled. Add, hogy a győzelmet ne tulajdonítsam magamnak, mert hiszen Te cselekedted azt Uram. Enyém csak orcám pirulása.

Bírák 10: 16/b "És megesett a szíve az Izráel nyomorúságán." Csak az irgalmas Isten előtt tudok megállni, aki így szólt: "Szánakozom a sokaságon, mert olyanok, mint a pásztor nélküli juhok." Én is pásztor nélkül való voltam, míg az én irgalmas Megváltóm karjaiba nem vett és azóta is pásztorol, sokszor vesszővel, máskor szelíd szavával.

Bírák 11: 13/b "Mert elvette Izráel az én földemet..." A Sátánnak az a vágya, hogy minden lelket, akit Krisztus megszabadított, visszahódítsa a maga számára, azért sokszor ravaszsághoz fordul. Felkínálja a világ és a test gyönyöreit, hogy tőrbe ejtsen. Uram, Jézus! Tégy éberré és vigyázz reám!

Bírák 13: 4 "Azért most megóvjad magad, és...ne egyél semmi tisztátalant." Isten angyala int, hogy amikor lelki gyermeket akar újból adni, elsősorban az én életemet tisztítsam meg. Szenteld meg Uram kívánságaimat és vágyaimat, hogy itt is megáldhass lelki gyermekekkel a Te dicsőségedre.

Bírák 13: 8 "Kérlek Uram! Az Istennek amaz embere, akit küldtél, hadd jöjjön le ismét hozzánk, és tanítson meg minket..." Az isteni kijelentés lelki közösséget szül. Most már Manoah is imádkozó ember lesz, mert hitt az isteni kijelentésnek. Olyan hittel tudtak most már imádkozni, hogy az Úr meghallgatta, és újból meglátogatta őket. Manoah áldozattal mutatta meg az Úr iránti háláját, amelyet el is fogadott tőle az Úr. Uram! Taníts meg hittel imádkozni, hogy másokat is Hozzád vonjak.

Bírák 15: 14 "...felindítá őt az Úrnak lelke, és olyanokká lettek karján levő kötelek, mint a lenszálak, amelyeket megperzselt a tűz..." A bűnnek csak addig van hatalma rajtam, amíg a Szentlélek be nem tölt. Isten Lelke előtt nincsen akadály. A dühöngő Sault úgy a Krisztus foglyává teszi, mint az imádkozó Kornéliust. Uram, Jézus! Áraszd reám ismét a Te hatalmas Lelkedet.

Bírák 16: 20 "...az Úr eltávozott ő tőle..." Sámson sok győzelmet aratott, amely népének is nagy áldására volt, de egyszer elment Gázába, ahol engedett tisztátalan kívánságainak és visszaesett oly mélységbe, hogy pogány nőnek, Delilának adta szívét és szeretetét .Akkor történt a nagy tragédia, megkínoztatott, megvakult, és az Úr eltávozott tőle. A Sátán sokszor a világosság angyalának ruháiban jelenik meg. Ilyenkor legnehezebb a harc, mert nem ismerjük fel a veszedelmet. Uram, Jézus! Tégy éberré, őrizz meg testi kívánságoktól, amelyek megvakítják lelkem szemét. Kérlek, ne távozz el tőlem, hanem maradj velem és adj győzelmet minden kísértésem között, hogy hű maradhassak Hozzád.

Bírák 17: 5 "...Mikának volt egy temploma..." "Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma? Aki megrontja Isten templomát, megrontja azt az Isten." Tiszta szívet teremts bennem óh én Istenem, és őrizz minden parázna gondolattól és érzéstől. A Te véred tegyen hófehérré, hogy előbbre haladjam a szentség útján, mert ez a Te szent akaratod.

Bírák 18: 9 "...ne legyetek restek a menetelre..."A folytonos előrehaladáshoz, a lelkek megnyeréséhez harc és imádkozás szükséges. Még előttem sok föld van, sok lélek van elfoglalatlan, csak itt ebben a házban és községben is. Uram! Készíts fel a harcra, és Te adj győzelmet.

Bírák 21: 2 "És a nép ...felemelve szavát, nagy sírással sírt." A győzelmesek sírása volt az Úr előtt. Nehéz harc ez, amely nagy lelki fájdalommal végződik. Ez a sírás késztette őket arra, hogy segítő kezet nyújtsanak a legyőzötteknek. Ez hozta meg az igazi béke gyümölcsét. Uram! Őrizz meg az uralkodástól, segíts szolgálni.

I.Sámuel 1: 5 "Annának pedig két akkora részt adott..." Annát nem tette boldoggá férje szeretete és áldozata Megalázott állapotában az Úrhoz könyörgött. Olyan csendesóra volt ez, amely döntő hatással bírt egész életére; megbékélt az Úrral, győzedelmes életet nyert. Uram, Jézusom! Adj nekem is ilyen csendesórát.

I. Sámuel 2: 1 "Örvendez az én szívem az Úrban:" Anna hálaéneke örvendezéssel kezdődik. A szabadítás örömét érzi szívében, és ez olyan, mint egy forrás, amely a mélyből tör elő, de meglátja az Úr hatalmas karját, amely bűneink sarából hozta föl, és tudja, hogy nem erő tette őt hatalmassá, győzedelmessé, hanem az Úr karja. Most volt csak áldozata értékes, mert azt adta az Úrnak, amit Tőle nyert, és ami neki is igen kedves volt, egyetlen drága fiát. Uram! Add, hogy ilyen gyümölcse legyen az én megszabadult életemnek is.

I. Sámuel 2: 21/b "És a gyermek Sámuel felnevekedék az Úrnál." A lelki növekedés titka a Krisztusban maradás. Így int az Úr Jézus: Maradjatok Énbennem, mint a szőlővessző a szőlőtőben. Így növekedett Sámuel az Úrban. Uram, Jézus! Adj nekem is ilyen növekedést. A növekedés a szolgálattal van egybe kapcsolva (18. vers). Folytonosan növekedik Sámuel (26. vers).

I. Sámuel 3: 7 "Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert még nem jelentetett ki néki az Úrnak igéje." Sámuel már az Úrnak szolgál és mégsem ismeri az Urat? Igen, mert csak Élin keresztül és szülein keresztül hallott Róla, az Úrral még nem volt találkozása. Sámuel abban a ritka kegyelemben részesül, hogy kicsiny gyermek korában kijelentette neki magát az Úr és ettől az időtől fogva prófétája lett. Nekem is csak Igéjén keresztül jelenti ki magát, lelki tanítóm csak ráirányítja tekintetem az Úrra, de a találkozást csak az Úrnak Lelke adja és vele együtt az Ő újabb ismeretét. Térj hozzám Uram!

I. Sámuel 4: 1 "És ismeretessé lett Sámuel beszéde egész Izráelben." Olyan a hívő ember élete, mint egy forrás, amely a mélyből tör elő; először buzog, de azután a Lélek által feltör és csörgedezik, és amerre elmegy, áldássá lesz. Így lett ismeretessé Sámuel beszéde, vagyis általa az Úr igéje egész Izráelben. Uram, Jézusom! Tedd rajtam keresztül is ismeretessé a Te beszédedet.

I. Sámuel 6: 20/b "Kicsoda állhat meg az Úr előtt, e szent Isten előtt?" Egymagában a bűnös ember nem, csak Krisztus által van menetele a szent Isten elé. Uram, Jézusom! A Te véred takarjon be mindenkor!

I. Sámuel 7: 8/b "Ne szűnjél meg könyörögni érettünk az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, hogy szabadítson meg minket..." A győzelem nem abban van, hogy én diadalmaskodom bűneimen és kísértéseimen, hanem abban van, hogy Krisztus szüntelen esedezik értem az Atya jobbján. Ezt a győzelmet hit által tudom magamévá tenni. Uram! Adj nekem mindenkor Benned élő hitet.

I. Sámuel 9: 24 " Imhol a megmaradt rész, vedd magad elé és egyél, mert erre az időre tétetett el számodra." Minden lelki áldásnak és életnek megvan a maga célja és rendelt ideje. Az a fontos, hogy felismerjem az idők alkalmatos voltát és amikorra eltétetett az áldás, ott legyek ( az étkező helyen). Ne engedd Uram, hogy lustaságból ne menjek fel a hegyre és csendesórámat elmulasszam és ne legyek a maga idejében az étkező helyen, mert minden napnak megvan a maga áldása, ha magam elé veszem és elfogadom. Uram! Távoztasd el az akadályokat előlem, hogy életté váljon bennem a Te Igéd.

I. Sámuel 11: 2/b "...szövetséget kötök veletek, ha kivágatom mindnyájatoknak jobb szemét...Izráelnek gyalázatára." A Sátánnal való szövetség mindig lelki vaksággal kezdődik. Ha én elbukom, az egész választott népre gyalázatot hozok. Jábesbeliek segítséget kértek lelki testvéreiktől és úgy szétszórták ellenségeiket, hogy kettő sem maradt együtt. Az Úrtól való győzelem a bűn megsemmisítésével jár. Akkor újból megerősítik Saul királyságát, áldoznak ott az Úrnak. Uram Jézusom! A Te királyságodat újítsd meg bennem naponként és tégy áldássá.

I. Sámuel 12: 20 "Ha már mind e gonoszságot véghez vittétek, most ne távozzatok el az Úrtól, hanem az Úrnak szolgáljatok teljes szívetekből." Izráel népe újból és újból visszaesett bűneibe. Sámuel erre figyelmeztette őket. Különösen az volt a bűne, hogy Isten helyett királyt kívántak, hogy felettük uralkodjon, azért kemény beszéddel feddte őket Sámuel. A nép belátta bűnét és megtért. Ki uralkodik felettem? A bűn, a kétely, a félelem? Ezek mind idegen istenek. Uram! Add, hogy teljes szívvel megtérjek Hozzád és Te vedd át szívemet, lelkemet, gondolataimat. Add, hogy egészen a Tied legyek. "Óh, hadd szeresselek/ Hűn s igazán!/ Ím így esdekelek/ Későn, korán./ Segíts, óh Jézusom/ Hogy Téged nagyon/ S mindig jobban szeresselek." (301. hallelujah).

I. Sámuel 14: 6 " ...az Úr előtt nincs akadály, hogy sok vagy pedig kevés által szerezzen szabadulást." Jonathán hite által győzött a filiszteusokon. Csak fegyverhordozója volt vele, de ő azután teljesen egy akaraton volt vele. Uram Jézusom! Adj itt ilyen lelki társat, aki szívében hordozza Igédet velem együtt, hogy megszabaduljunk a Benned való hit által.

I. Sámuel 16: 1 "Töltsd meg a te szarudat olajjal..." Csak a Szentlélek vigasztalhatta meg Sámuelt, mikor Saul miatt búsult. Ma nekem is nagy búsulásom van, mert meghalt a kiabálós bácsi és én még nem beszéltem neki az Úr szabadításáról. Mulasztási bűneim mindig mély bűnbánatra indítanak. Uram Jézus! Válts meg ettől a nyomorúságomtól is. Küldd el Szentlelkedet.

I. Sámuel 17: 37 "Az Úr, aki megszabadított engem az oroszlánnak és a medvének kezéből, meg fog szabadítani a filiszteusok kezéből is." Ahhoz, hogy tovább juthassak a győzelmes életben, fel kell idéznem az Úr eddigi megtartatását és segedelmét. Ez fogja betölteni szívemet is. Új hittel indulok neki a harcnak, mint Dávid, aki az Úr nevében harcolt és az Úr nevében győzött a Góliáton.

I. Sámuel 25: 32 "Áldott legyen az Úr, Izráelnek Istene, aki téged ma előmbe küldött." Mikor már nem tud Isten gyermeke győzni a kísértésen, éppen olyan bűnt követ el, mint hitetlen korában. Ámde az Úr nem hagyja övéit bűnben, elküldi angyalát és megmenti őt. Mikor Dávid elindult gonosz útjára, ugyanakkor indította el az Úr Abigélt, mint az ő angyalát, hogy megakadályozza Dávidot a bűn elkövetésében. Mikor összetalálkoznak, Dávid azonnal imádkozni kezd: "Áldott az Úr!" Bárki akadályozzon meg a bűnben, Isten követe az, azért először Őt dicsérd én lelkem. Kérlek Uram! Tégy engem is ilyen Abigéllé testvérem útján.

I. Sámuel 25: 41/b "Ímé a te szolgálóleányod szolgáló lesz, hogy mossa az én uram szolgáinak lábát." Az elveszettek és eltévedtek hazavezetéséhez ilyen szeretet és ilyen alázatosság szükséges. Ezt az Úrtól nyerte Abigél, aki Pétert is szerető tekintetével bűnbánatra indította. Így nem esett kétségbe, hanem visszatért Péter. Uram! Add, hogy a bűnbánat könnyeivel tudjam mosni a Te gyermekeid lábait, és nem büszkén, hogy magam még mélyebbre ne essem. Sámuel 30: 6/b "Dávid azonban megerősíté magát az Úrban, az Ő Istenében." Mikor már minden saját szerzeményünk tönkre megy úgy, hogy senkiben és semmiben nem bízhatunk, a füstölgő romok felett még mindig van út a szabadulásra. Dávid letörölte könnyeit és imádkozott. Ez az imádság erősítette úgy, hogy ismét megkezdte a harcot és győzött.

II. Sámuel 4: 9/b "Él az Úr, aki az én életemet megszabadította minden nyomorúságból." Tegnap volt a második bombázás. A benső békességet megadta az én Uram, hogy szeretteimet is tudtam erősíteni ének és imádság által. Uram! Az égig ér a Te hűséged. Este újból volt riadó 11-től fél egyig, de teljes nyugalommal fönt tudtam volna maradni. Úgy éreztem, hogy nem lesz támadás, de mégis lementem szeretteimmel együtt. Köszönöm Uram a Te bűnbocsánatodat, a Te véred hullását, amellyel megszabadítottad lelkemet.

II. Sámuel 5: 10 "Dávid pedig folytonosan emelkedék és növekedék, mert az Úr, a Seregeknek Istene vala ő vele." A folytonos növekedés titka az Úrban van. Dávid legeltette az ő népét, tálentumát nem ásta el. Mindig készen volt a harcra, hogy legyőzze ellenségét. Ez pedig úgy történt, hogy szabály szerint harcolt, amint az Úr mutatta neki. Uram! Vezess engem az engedelmesség lelkével.

II. Sámuel 6: 17 "Mikor pedig bevitték az Úr ládáját, és elhelyezték azt az ő helyére, a sátornak közepére, melyet Dávid felállíttatott: akkor áldozott Dávid egészen égőáldozatokat és hálaadó áldozatokat az Úr előtt." A frigyláda elhelyezése bennem Isten gyermekévé fogadása, amikor a Szentlélek által nyertem bizonyságot arról, hogy Krisztus vére által meg vagyok váltva. A próbája ennek az, hogy odaszántam életemet, testemet, lelkemet Istennek élő áldozatul és nem szabom magam e világhoz, és hogy mindenekért hálákat adok, mert azoknak, akik Istent szeretik, mindenek egyformán a javukra vannak.

II. Sámuel 7: 2 "Monda a király (Dávid) Nátán prófétának: Ímé lássad, én cédrusfából csinált palotában lakom, az Istennek ládája pedig a kárpitok között van." Dávidnak a próféta volt lelki testvére és barátja, akivel közölte elgondolásait, mellyel Isten országa építését tervezte. Nátán, miután imádkozott, közölte Dáviddal az Úr akaratát. Dávid elfogadta azt és utána egy nagyon áldott csendesórát tartott. Uram, Jézusom! Add, hogy legyenek új gondolataim a Te országod építésében. Add, hogy a Te gyermekeiddel tudjam közölni lelki javaimat. Uram, Jézus! A Te Lelkeddel építsd meg a Te házadat.

II. Sámuel 8: 11 "Dávid király az Úrnak szentelte az ezüstöt, az aranyat, amelyet ellenségeitől zsákmányolt." Minden kincsem olyan, amit a rozsda és a moly meg nem emészt. Lelki győzelmeim az Igéből nyert drága kijelentések, drágábbak a színaranynál. De ezek csak úgy maradhatnak meg, ha nem magamnak tulajdonítom, hanem Isten dicsőségére fordítom. Uram! Segíts, hogy mindenektől megüresítsem szívemet, hogy alkalmas legyen újabb áldások befogadására.

 

II. Sámuel 9: 7 "Ne félj, mert kétség nélkül irgalmasságot cselekszem veled Jonathánért, a te atyádért..." Méfibósettel atyjáért, Jonathánért cselekedett irgalmasságot a király. A gyakorlatban úgy váltotta be, hogy mindenkor asztalán táplálkozott Méfibóset. Annak, hogy én bírom mennyei Atyám bocsánatát az Úr Jézusért, ez abban nyilvánul meg, hogy naponként táplál Igéjével. Így az Ő gyermeke vagyok. Uram, Jézusom! Segíts meg, hogy sohasem éhezzem meg a világ moslékjára.

II. Sámuel 12: 20 "...és más ruhát vőn magára és bement az Úr házába és imádkozék." A másik ruha a megújult szív, amely a bűnbánat könnyeiben és a Krisztus vérében megtisztult. Uram, Jézus! Add nekem is a Te kegyelmednek hófehér ruháját, hogy lakhassam a Te házadban, az imádság lelke által.

II. Sámuel 15: 30-32 "Dávid pedig felméne az olajfák hegyére, mentében sírva...És ... feljuta Dávid a hegy tetejére, hogy ott imádkozzék az Istennek..." Dávidnak az életében az öröm és a bánat úgy jöttek, mint a hullámzó tenger. Hol az egyik, hol a másik áradt ki. Most a síró Dávidot látom, amint az olajfák hegyére kapaszkodik, hogy ott megtalálja Istenét és Benne az imádság által megnyugodjon. Uram, Jézusom! Add, hogy én is minden bánatommal és bűneimmel Hozzád menjek az olajfák hegyére, hogy Benned vigasztalást és erőt nyerjek a további küzdelemre és a végső győzelemre.

II. Sámuel 17: 10/b: "...mert az egész Izráel tudja, hogy a te atyád igen erős vitéz, és azok is, akik vele vannak, erősek." Isten fegyvere nem az erőszak, hanem a megbocsátás, a megváltás, a bűnös felemelése, a bűn elvesztése. Akik Vele vagyunk, nekünk is így kell a Krisztus nyomdokain járni, ellene állni a gonosznak.

II. Sámuel 21: 15 "...Dávid elfárada" Nagy kísértés a lelki életben az fáradtság. Amikor Dávid nem volt éber, az ellenség azonnal halálos veszedelembe sodorta, amelyből csak lelki testvére, Abisai mentette meg. Uram! Tégy éberré, de ha mégis eljönne életemben is a megfáradás, kérlek, küldj nekem is drága lelki testvért, hogy együtt imádkozva, megújuljak.

I. Királyok 3: 5/b "Kérj, amit akarsz, hogy adjak néked." Salamon bölcs szívet kért, hogy tudja kormányozni az ő nagy népét. Én a Szentlélek erejét kérem jó Atyám, hogy egyengesse lépéseimet a Krisztus útján, hogy így áldássá lehessek sokak számára.

Isten iránti hálával bocsátjuk útjára e csodálatosan gazdag igaz gyöngyöket azzal a reménységgel, hogy sokak számára lelki örömöket, megújító erőt jelentenek. Isten áldja meg őszinte, szeretetteljes törekvésünket.

 

Szekszárd, 2008. október 3-án