Hogyan szabadulhatunk meg a Sátán fogságából?

A napokban megdöbbentő tapasztalásban volt részem. Városunk központjában meglepetésünkre elhelyeztek egy tenyérjósgépet.

Nem sok idő múlva egy tanulócsoport gyülekezett köréje tanári kíséret mellett és sorra jósoltattak a géppel A gép 100 forint bedobása ellenében működésbe lépett és jövendölte a jövőt a gyanútlan fiataloknak. Hogy kinek mit jósolt, azt nem akartam megtudni, de féltő szertettel figyelmeztettem a kísérő tanárt, hogy bűnös tevékenységet végeznek és tanítványainak súlyos lelki károkat okoz ezzel a kíváncsiságnak eleget tevő kis kirándulással. Lehetséges, hogy egyeseknek az egész életét megfertőzi ez a bűn és kiszámíthatatlan következményekkel járhat – figyelmeztettem a meggondolatlan kollégámat. Ez az ártatlan játéknak tűnő jósoltatás nagyon elgondolkodtatott. Növelte szomorúságomat, hogy megtudtam: városunkban külön helységben egy telejósda is működik. Tovább fokozta aggodalmamat, hogy a televízió csatornáin is szerepel rendszeres jósoltatás a műsorokban. Roppant veszélyérzet támadt bennem, hogy ártatlan gyerekek és felnőttek eshetnek áldozatául kíváncsiságból vagy a jövő tudatos kutatása miatt. Ezért vettem újra kezembe Modersohn Ernőnek régóta ismert és már olvasott „Az ördög igézetében” című könyvét, azt ismét áttanulmányoztam. Ezt követően Isten Szentlelke arra indított: tegyem közkinccsé annak figyelmeztető és segítő megállapításait, hogy ezzel lelkeket mentsünk meg a rájuk leselkedő ördögi támadásoktól, életveszélyes következményektől. Írásommal Isten iránti engedelmes szívvel kívánom teljesíteni az Ő szent akaratát.
Modersohn könyvét a Hitélet Missziós Alapítvány adta ki az Evangéliumi Kiadó egyetértésével. Fordította Petry Margit. A magyar fordításhoz Kassán, 1942. Ádventjén írt előszóban a kiadó megállapította, hogy állhatatosan imádkoztak a könyv megjelenéséért, mert nem lehetett tovább tétlenül nézni az ördög garázdálkodásait. „E könyvvel mi is megindítjuk a hadjáratot a pokol uralma ellen. Kérjük imádkozó testvéreinket, hogy kitartóan vigyék az Úr elé, hogy sok szegény lélek felszabadulva hirdesse Jézus győzelmét az ördög hatalma felett s hogy őrizze meg az ördög dühe ellen.”
Modersohn Ernő 1924 nyarán az első kiadás előszavában azt hangsúlyozta, hogy nem kíván tudományos kutatást nyújtani az okkultizmus sötét birodalmáról. Lelkigondozó szolgálatot szeretne végezni, elsősorban azoknak, akik a varázslás bűnei által az ördög hatalmába jutottak és nem tudják, hogyan szabadulhatnának meg. Azoknak is szeretne szolgálni, akik az ördög hatalmában vannak és nem is tudják ezt. Szeretné felvilágosítani őket. Megmutatni nekik, milyen veszedelmes és milyen súlyos következményekkel jár a kártyavetéssel, jóslással, ráolvasással, spiritizmussal, hipnózissal és magnetizmussal való foglalkozás, hogy bennük is feléledjen a sötétség hatalmából való szabadulás vágya. Azoknak is szeretne szolgálni, akik arra vannak hivatva, hogy Isten igéjét hirdessék és lelkigondozást végezzenek.
Megállapította, hogy túl kevés szó esik a varázslásnak nagyon elterjedt bűneiről. Pedig ez az oka annak, hogy olyan sokan nem tudnak hitre és békességre jutni. Tanúkat szólaltat meg, akik saját tapasztalataikat mondják el. Szerinte ezek a bizonyságtételek jobban hatnak a tanításnál. Sokan írták már neki: „Most döbbentem csak rá, hogy miért nem jutok előbbre a lelki életben.” Szeretné, ha e könyv segítségével fény derülhetne e sötét birodalomra, hogy a lelkek felismernék megkötözöttségüket és Isten gyermekeinek szabadságára eljutnának.
A könyv óriási számban terjedt el. 1930. decemberben már a 54. ezerhez írta az előszót. Ebben leírja, hogy az ördög megpróbált hozzá és az övéihez is nyúlni, különféle módon meg akarta bosszulni a könyv újabb megjelenését. A könyvnyomdában az új kiadás égett, amely éppen nyomás alatt volt, de az Úr kegyelmesen meg tudta őrizni az újabb kiadást az ördög minden fondorlata ellen, hisz a Golgotán az ellenségnek hatalmát már elvette. Határozottan le is szögezi: „teljesen bízom Benne.”
Hogyan jutott a könyv megírásának gondolatára? Az utazó evangélistának több tere nyílik a lelkigondozásra, mint a gyülekezeti lelkipásztornak. Emberek panaszkodtak arra, hogy káromló gondolatok kínozzák, amelyekre nem akartak gondolni. Ezek Isten és a Szentlélek elleni káromló gondolatok, amelyek főképpen akkor jönnek, amikor imádkozni akarnak, vagy bibliaórára igyekeznek. Arra a biztos tudatra jutott, hogy a ráolvasás, kuruzslás von maga után káromló gondolatokat. A lelkigondozás folyamán megtanulta, hogy a káromló gondolatok mindig a ráolvasás bűnének a következményei. Sokan erről nem is tudtak, hogy valamikor ráolvastak. Megdönthetetlen bizonyossággá vált az is benne, hogy nehéz hinni annak, aki ráolvastatott magára. A ráolvasás a megtérés akadálya. Ha meg is tér valaki, de állandóan kételyei vannak e felől. Azon töpreng: Vajon csakugyan megbocsátotta az Úr minden bűnömet? Kár minden fáradságért, úgy is el fogok kárhozni. Ilyen gondolatok gyötrik.
Ugyanezek a jelenségek állnak be, ha valaki kártyavetőktől, vagy jövendőmondóktól tudakozik jövője felől. Még ha tréfából ment is oda, az eredmény ugyanaz. Az is mindegy, hogy hisz-e benne, vagy sem. A lelkigondozás arra döbbentette rá, hogy milyen rettenetes hatalmat gyakorol a varázslás bűne a népre, milyen sok ember áll ennek a bűnnek a nyomása alatt és hányan élnek az ördög igézetében. Csodálkozik, hogy sok lelkigondozó erről nem beszél. Pedig vannak vidékek, ahol a ráolvasás népi orvossággá vált és ezt sokszor a Szentháromság nevében cselekszik, mint az egykori apostolok. Modersohn súlyos bűnnek tartja ezt, amely kizár a mennyeknek országából, hacsak az illető szíve mélyéig bűnbánatot nem tart. Szabadulás ettől nincs is addig, amíg a bűnbánat el nem következik, amíg ezt bűnnek el nem ismerjük. Az ördög azon fáradozik, hogy Isten igéjének hirdetését meggátolja

Mit mond a Szentírás? Az V. Mózes 18: 9-14. tartalmazza azokat a rendszabályokat Izráel népe számára, amelyeket szem előtt kell tartania, amikor Kánaán földjét átlépik: „Mikor te bemégy arra földre, amelyet az Úr, a te Istened ád néked, ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek utálatosságai szerint. Ne találtassék te közötted, aki az ő fiát, vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló, se bűbájos, se ördöngösöktől tudakozó, se titokfejtő, se halottidéző. Mert mind utálja az Úr, aki ezeket míveli és ilyen utálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled. Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel. Mert ezek a nemzetek, akiket te elűzesz, igézőkre és jövendőmondókra hallgatnak; de tenéked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened.” Mindezek ellenére szörnyű utálatosságokat cselekedett Izráel népe.
Moloch istennek gyermekáldozatokat mutattak be (különösen elsőszülött gyermekeket). A bálványszobor karjaira fektették a kis gyermekeket, akik szörnyű módon megsültek. Ez nem is volt ritka (II. Kir. 17:17; II.Kir. 23:10; II.Kir. 16:3; II. Kir. 21:6 ). A gyermekáldozat mai fajtája a születések rettenetes korlátozása, a gyermekáldás elleni védekezés. Hány gyermeket ölnek meg születése előtt? Milliók pusztulnak el így! A gyermek nem lett Isten adománya.
Hogyan nevezi az Ige V. Mózes 18-ban az akkori varázslás bűneit? A jövendőmondókról van itt szó. Mik voltak ezek? Hogyan jósoltak? Zeller bibliai szótára azt feleli erre:„A jövendőmondó, vagy jós olyan eszközöket és utakat használ, igézetet és sötét tudományt, a természet jeleit, amelyek által meg nem engedett vakmerő módon be akar hatolni az előttünk elzárt szellembirodalomba, elzárt ajtókon zörget és sátáni erőkkel szövetkezik..” Amit a jövőről, vagy a túlvilági életről tudnunk kell, azt megjelenti nekünk Istennek igéje. A Biblia azt mondja nekünk, hogy mint Isten gyermekei, egyúttal örökösök és Krisztus örököstársai is leszünk. Felséges az, hogy új ég és új föld lesz, ahol Isten az övéi közt fog lakozni. Az emberek azonban nem elégszenek meg azzal, amit Isten mond, más módon akarják megtudni a jövő titkait. Tudni akarják, mit hoz a jövő, mi vár ránk a túlvilágon. A jövendőmondás az embereknek Istennél meghallgatásra nem talált kívánságából jött létre. Amit az Isten megtagadott, azt az ördög megadta. Amiképp az egész pogányság a sötétség hatalmának befolyása alatt áll, éppúgy a jövendőmondás sem lehetséges sátáni beavatkozás és démoni tünetek nélkül. A jövendőmondás régi eszközei és útjai ma is használatban vannak még. A jövendőmondók azt állítják, hogy magasabb megvilágosodás állapotában vannak. Értenek is ahhoz, hogy alvás, vagy elragadtatás állapotát idézzék elő kábító gőzök felhasználásával vagy más módon. Ezek a jövendőmondók nem Istennek és Szentlelkének uralma alatt álló emberek. Ezt látjuk a Csel. 16-ban (Pál apostol és a jövendőmondó szolgálóleány esete).
Ez volt a jövendőmondás első faja, amikor az emberek titokzatos hatalmak és erők szolgálatában álltak, hogy azok akaratát az emberekkel tudassák. A még sokkal elterjedtebb második faja a jelek magyarázata volt. Előidéztek jeleket, hogy azokból az istenek akaratát megismerjék. Ide tartozott a fa megkérdezése Hóseás 4 :12-ben: „Népem az ő bálványát kérdezi és az ő pálcája mond néki jövendőt.” Fapálcákat dobáltak és azoknak esés közben elfoglalt helyzetéből következtettek. Ez a mai kártyavetéshez hasonlít. Ilyen volt a pénzdarab feldobásából, a pohárból való jövendőmondás is (I. Mózes 44:5). Értettek a háziisteneknek a Teráfoknak megkérdezéséhez is. Ha a régi Terafim módjára ma némely hívő a Bibliát kérdezi, hogy jelt kapjon, tulajdonképpen a Bibliát is a jövendőmondás eszközévé teszi. A csillagjóslás még ma is virul. Horoszkópot állíttatnak maguknak az emberek, hogy a csillagoknak születésük alkalmával elfoglalt állásából jövendőjüket megtudhassák. Számos további jelekkel is találkozunk még, de ezek részletezésétől eltekintünk.
Mindig nagy fontosságot tulajdonítottak az álomfejtésnek. Bizonyos, hogy vannak álmok, amelyekkel Isten kinyilatkoztat valamit az embernek (József és Dániel álomfejtései). De vannak álmok, melyeknek jelentését nem értjük. A jövendőmondás az álomfejtést egész művészetté fejlesztette már. Álomképet idéztettek elő (Ezékiel 13:18), amelyet aztán magyaráztattak.
Az V. Mózes 18. részbeli sorozatban ott találjuk a napok válogatásának bűnét is. A csillagképek egymáshoz való helyzete szerint egyes napokat szerencsétleneknek, másokat szerencséseknek tartottak ( pl. a pénteki napot szerencsétlennek tartották, mert Jézust ezen a napon feszítették meg, pedig ez a legszerencsésebb nap, a világ megváltásának napja, bűneink bocsánatának napja). Ebbe a sorozatba tartozik a 13-as számtól való babonás félelem is.
V. Mózes 18-ban továbbá varázslókról van szó. A varázslás az Istentől elzárt területre való betörésnek egy fajtája avégből, hogy az ember magához ragadja azt, amit Isten eltiltott. Míg a jövendőmondás a tudásra vonatkozik (tudni akarja az ember a jövőjét, egyes események kimenetelét), a varázslás a cselekvésre irányul ( a varázsló cselekszik, hatni akar, tesz valamit, hatalmakat, erőket akar szolgálatába kényszeríteni, amelyek túlmennek az Istentől megengedett határokon). Ezek egyéni akaratot, önző vágyakat, kívánságokat elégítenek ki, ezért Isten akarata ellen irányulnak, nem az Ő dicsőségét és országának terjesztését szolgálják. Ezek a sötétség erői, sátáni hatalmak (II. Tess. 2: 9-ben Pál a Sátán hatalmas erejének hatásairól beszél). Ezek a sátáni erők szívesen állnak rendelkezésre, aki közösséget keres velük ( az ördögök is szolgáló lelkek!). Az angyalok azokat szolgálják, akik örökölni fogják az üdvösséget, az ördögök pedig azokat, akik elvesznek: II. Tess. 2:10 „ a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek.” Ezért gonoszok az eszközök és a hatásaik is, mert Isten akaratával ellenkeznek. Hiszen valami jónak az elérése és valami rossznak az elhárítása csak akkor lehet jó, ha Isten akaratával megegyezik, ha Istentől elrendelt úton, hívő imádságra történik, s ha Isten igéjét és Isten nevét az ő kifejezett akaratából használják. Isten az Ő megfoghatatlan bölcsességéből keresztet tett az ember vállára. Betegséget küldött rá, hogy ezáltal magához vonja. Mivel Istennél nem kapja meg a segítséget, az ördöghöz fordul. Kerüli a bűnbánatot, kerüli az imádságot, amelyre Isten buzdítani akarta és az akaratosság útján a varázsláshoz fordul, hogy bajából megszabaduljon. Így van a jóval is, amit Isten nevelés szempontjából távol tart tőle, az ember mégis akarja és kierőszakolja varázslás útján. A varázslás mély értelme: valami olyasfélét akar az ember, amit Isten bölcsességből és szeretetből megtagadott. Sokkal könnyebb az embernek a varázslás, mint a bűnbánat és megtérés Istenhez, a hittel teljes türelem, az Isten vezetésével való egyetértés. Az ördög szándéka végeredményben az, hogy lelkeket megrontson a varázslással is. Nem kell félnünk tőle, mert ha Jézus vérének fedezete alatt állunk, akkor a pokol semmi hatalma nem árthat nekünk! A kegyelem kőszikláján, a vér oltalma alatt, az örök karok között nem kell félnünk varázslattól és ördögi kísérletektől. Ígérete szerint: „Az én juhaim hallják azén szómat és én ismerem őket és követnek engem. És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.”
Az ember védekezni akar a pokoli bűvészet ellen, de ismét csak sátáni és nem isteni módon. Az Ésaiás 3:20-ban említett fülönfüggőket és gyűrűket amulettek gyanánt viseltek. Ezeknek a gyűrűknek és karpereceknek fémjébe jeleket, betűket véstek, amelyeknek varázslás ellen védő és gonosz lelkeket elűző erőt tulajdonítottak. A rosszat nem Isten síkján, hanem ördögi utakon akarták elhárítani. Luther: „Úgy féljük és szeressük Istent, hogy ne használjuk varázslatra a nevét.” Az ördög igézete által meggyógyultak ismét megbetegedtek és csak a megtérés és az Úrnak szabadító ereje gyógyította meg igazán őket (Varázsló Simon Ap.Csel. 8:9, Barjézus Ap.Csel 13:6). Gal. 5:20 szerint Pál bizonyságot tesz, hogy akik ilyeneket művelnek Isten országának örökösei nem lehetnek. Jel. 21:8 és Jel. 22:15-ben: „kinn maradnak” a mennyei Jeruzsálemből, részük a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz.
V. Mózes 18. a bűbájosokról is szól. Ezek varázsszavaikkal, füstölgés és más babonás szertartásokkal mindenféle csodákat visznek véghez, betegségeket gyógyítanak, gonosz lelkeket űznek ki stb. (kígyóbűvölők, halottidézők). Halottidézésről Ésaiás 65:3-4. szól. Az Úr utálja a halottidézőt és magát az embert is ,aki cselekszi. III. Mózes 20:27 szerint: „ És akár férfi, akár asszony, hogyha igéző, vagy jövendőmondó lesz közöttük, halállal lakoljanak; kővel kövezzétek azokat agyon, vérök rajtok.” III. Mózes 19: 31-ben tiltás van az igézőkhöz, jövendőmondókhoz menetellel kapcsolatosan. III. Mózes 20: 6-ban : „ Amely ember pedig az idézőkhöz és a jövendőmondókhoz fordul, hogy azok után paráználkodjék, arra is kiontom haragomat és kiirtom azt az ő népe közül.” Jegyezzük meg jól: „ Mert mind utálja az Úr, aki ezeket műveli!”

Hogyan űzik ezt az ördögi mesterséget? Ezek a mesterségek ma is széles körben terjednek. Különösen szemölcsök eltávolításánál. A legképtelenebb elgondolásokkal. Számtalan levélben leírtak bizonyítják ezt. A Miatyánk, meg a Szentháromság neve mindig ott van a ráolvasásban. Itt azonban semmi isteniről nincsen szó, még csak jóról sem. Ez azokból az utasításokból is kitűnik, amit cselekedni kell. Például annyi csomót kötnek a fonálra, ahány szemölcs van a kézen , aztán a szálat az útra teszik, ha egy temetési menet jön, vagy a nyitott sírba dobják, vagy a ház csatornája, vagy ajtaja elé ássák el. Eredhet ilyen Istentől? Az erők igenis működnek, mert a szemölcsök eltűnnek, ami azt mutatja, hogy a Sátán hatalma nyilvánul meg, hogy e gyógyulás a sötét hatalmak segítségével történik. Sokan ezt nem tudják, de ha tudják is, mégis cselekszik. Mindenáron a gyógyulást, a bajtól való szabadulást keresik az emberek. S ha ezt Isten nem adja meg, az ördöghöz folyamodnak, tudatosan, vagy tudatlanul. A testi élet túlbecsülésének folyománya ez! Az Úr előtt sokkal fontosabb a lélek, mint a test. Az ördög azonban olyan fontossá tudja tenni az ember szemében a testet és az egészséget, hogy a testi egészségéért képes még az üdvösségét is feláldozni. Milyen szörnyű balgaság!

Mik a következményei? Kitűnnek ezek a Modersohnhoz írt levelekből. Figyeljük meg!
1. Ráolvasással szörnyű sátáni hatalom alá kerültem, úgy, hogy lelkileg és testileg borzasztóan szenvedek. Még öngyilkossági gondolatok is kínoznak.. Nagyon vágyom a szabadulás után. Olyan szerencsétlen vagyok, nem tudok többé imádkozni. Sötét éjszaka van a lelkemben. Pedig úgy szeretnék Hozzá, a bűnösök Megváltójához menni, aki nélkül sivár és üres az életem.

2. Nem tudok megtartani semmit abból, amit a Bibliában olvasok, amit az istentiszteleteken és a gyülekezetekben hallok az sem hatol belém. Pedig úgy szeretnék mindent hallani és szívemben forgatni. Bár úgy tudnék megint hinni, mint ifjúkoromban!

3. Gyakran támad az a gondolatom: „Hagyd el az imádságot, hiszen úgysem használ.” Káromló gondolataim is támadnak, melyek gyötörnek.

4. Nem jutok békességre. Mindig imádkozom bűneim bocsánatáért. Mindig hinni akarom, hogy a Megváltó megbocsátotta bűneimet, de aztán mintha ellenséges hatalom nehezedne rám. Bűneim éjjel-nappal előttem vannak. Öngyilkosságra ösztönző gondolataim vannak (vesd magad a vízbe, akkor nyugtod lesz; kést látva: vágd el a nyakadat; énekelni hallok: te nem énekelhetsz többé nem lehetsz vidám, vess véget életednek, akkor nyugtod lesz). Bárcsak megkönyörülne rajtam az Úr!

5. Káromló gondolatok gyötörnek, különösen akkor, amikor Bibliát akarok olvasni, vagy imádkozni akarok, vagy a templomban, bibliaórán Isten igéjét akarnám hallani. Az ellenség
végül eléri, hogy inkább nem imádkozom, nem olvasok Bibliát, nem megyek bibliaórára, templomba. Ezzel megszűnik az összeköttetésem az Úrral, mindjobban visszaesem és tehetetlen játékszer leszek az ellenségem kezében.

6. Nem értem Istennek igéjét, mintha valami árnyék volna szemem előtt.

7. Néha a kétségbeesés állapotába jutok. Ha a Megfeszítettre akarok tekinteni, akkor a kereszt sok vétkemre és bűnömre emlékeztet, hogy Jézus értem feszíttetett meg, ez még inkább bénítólag hat rám.

8. Egy asszonynak olyan rögeszméje támadt, hogy mindenkit meg akar mérgezni. A Sátán azt mondja neki: ez nem a ráolvasástól van. Ezt akarja elhitetni vele.

9. Nincs többé örvendező hitem. Jézus újra megpróbálta, hogy meggyógyítson, de az ördög teljes hatalmát latba vetette, hogy ezt megakadályozza és megöljön engemet.

10. Nehéz kísértésbe estem, melyből soha ki nem szabadulok Ily helyzetben egy óvatlan pillanatban így imádkoztam: Kedves Sátán, szabadíts meg! Azóta az ördög befolyása alatt állok. Életem romokban hever. A sötét hatalmak, a káromló gondolatok minden kérésem és esedezésem ellenére sem távoznak el tőlem.

Mint látható, az ördög kegyetlen fejedelem. Először hálójába csalogatja az embereket, hitegeti őket, hogy kegyes valami a ráolvasás, hiszen imádsággal, Isten nevének segítségül hívásával van összekötve és utána gúnyolódik: „ Sokkal nagyobb a te bűnöd, semhogy meg lehetne azt bocsátani. Végy egy kötelet és kösd fel magadat!” Mindnyájan ti, akik ördögi hatalom segítségéhez menekültetek, bánjátok meg bűneiteket, könyörögjetek az Úrhoz, hogy tépje szét kötelékeiteket! Hála legyen Istennek: Ő minden köteléket széttép!

A jövendőmondás, a kártyavetés és azok következményei. Egy valakire az apja ráolvasott és sokat foglalkozott a Mózes 6. és 7. fejezetével, ahonnan varázsformulákat is kiírt. Az édesanyja is az ördög igézete alatt állt. Amikor meghalt édesanyja, búskomorságba esett. Még a természetnek, a napsütésnek sem tudott örülni, halottnak érezte magát Bár kártyavetőhöz járt és „Mennyei Levél” volt mindig nála. A bűn legmélyére jutott, Isten kegyelme azonban munkálkodott benne. Bibliaórákra járt és döntött Jézus mellett. A bűn mocsarából a világosságra jutott. Tudatába jutott annak, hogy Jézus tulajdona, mégsem volt benne az Úrban való igazi öröm. Hiányzott a határozott üdvbizonyossága, nem érezte, hogy Isten ereje volna benne. Csak kötelességszerű volt nála a bibliaolvasás, a bibliaórára való menetel, gyakran az imádság is. Szeretne Krisztusban való teljes üdvösséget és nem jut előbbre. Ez természetes is, mert itt egy olyan hatalom van, mely visszatart és megköt. De hála az Istennek: az Úr Jézus minden bilincset széttép.
Egy másik szenvedő nyíltan beismeri, hogy nem az Isten iránti szeretet, hanem az Ő ítéletétől való félelem tartja fogva. Szinte retteg Isten félelmétől, amikor olvassa a Zsid. 10: 31-et: „Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni”, de akkor sem érzi jobban magát. Úgy gondolja, hogy akkor jobb a hitetlenség, mert akkor nem tud az Istenről. Még jósnőhöz is elment, hogy megtudja, nem lesz-e a közeljövőben beteg. Bensője azonban vágyik nyugalom iránt, hogy teljesen és egészen Jézusnak szolgáltathassa ki.
Valóban az ellenség mesterfogása ez! Itt egy lélek az után vágyik, hogy magát az Üdvözítőnek kiszolgáltassa és akkor az ördög rábeszéli, hogy menjen a jósnőhöz, hogy tőle megtudja az erre való kedvező időpontot. Így az Úrnak való kiszolgáltatás lehetősége megszűnt és az élete az ördög igézete alá került. Milyen nagy csaló az Ördög! S mégis, hogy megcsalatják magukat a lelkek általa!
Hogy mire képes az ördög? Az édesanya megátkozza saját gyermekét azért, mert az Úr követője lett és hívő lányt vett feleségül. Sajnos ez szabály, hogy akik kártyát vetnek maguknak, nem tudnak Istennel megbékülni, még ha szívből keresik is Őt. Egy asszony azt írja, hogy átélt bizonyos megtérést, de mégsem lett szívbéli békessége, mert régebben ráolvastatott magára és kártyavetőknél is járt. Hiába olvassa a „Hogyan szabadulhatok meg?” című könyvecskét, ez sem segít. Úgy szeretne Isten boldog gyermeke lenni! Nem használt eddig sem könnye, sem imádsága. Szeretne megszabadulni, hogy környezete számára áldás lehessen.
Milyen szomorú az, amikor egy lélek az Urat akarja követni, „bizonyos megtérésen” keresztül is megy és mégsem jut el a békességre. Mintha csak az ördög mondaná: „Megtérni? Isten gyermekévé lenni? Szó sincs róla! Enyém vagy.” Sok imádságra és közbenjáró imára van szükség, míg ez az igézet megtörik, míg szabad az út a lélek békességre jutására. A varázslás bűnének átkát még a hozzátartozók is örökölhetik mégpedig a legmesszebbmenően. Hiába szaladgálnak mindenféle összejövetelekre, nem tudnak világossághoz jutni. Micsoda igézet alá hajt ez a bűn egész családokat és még a jövő nemzedéket is!
Egy idegbeteg sorsa hogyan alakult a ráolvasás miatt? Öngyilkossági kísérletek és kétségbeesés, spiritizmus és hipnózis és végre az idegek teljes összeroppanása a végső eredmény. Isten megváltó kegyelméből ma már a Megváltónak örvend, hogy Neki élhet és szolgálhat. Megtapasztalja, hogy imádságot meghallgató Ő. Mily jó pásztor, s mégis vannak, akik ezalatt az ördögtől gyötrettetnek, búskomorsággal, öngyilkossági gondolatokkal, testi és lelki kínokkal. Sokkal többet kellene imádkozni az ellenség e szegény áldozataiért, akik részben saját hibájukon kívül kerültek az ő igézetébe, mert gyermekkorukban értelmetlen anya rájuk olvastatott.
Istennek gyermekei, akik elmondhatjátok: „Az Úrban való öröm ez az én erősségem”, gondoljatok a szegény áldozatokra, akiket a börtönőr megkötözve és fogva tart, akik láncukat zörgetik és meg szeretnének szabadulni! Gondoljatok rájuk imádságotokban! Mint szent terhet vegyétek szívetekre és lelkiismeretetekre az érettük való közbenjárást, hogy az Úr általunk megmutathassa: Ő minden bilincset szét tud törni.

Mibe sodor a spiritizmus? A spiritizmus rombolásai. Egy halottidézőt, kártyavetőt látogatott meg egy közösségi tag, de nagyon kellemetlenül érezte ott magát. Kiderült, hogy igézet van azon, akit látogatott. Az Úr azt mondja a halottidézésről és jövendőmondásról: „Aki ilyet cselekszik, utálat az Úr előtt.” Az ártatlan pohártáncoltatás, a spiritizmus, a megnetizmus, hipnotizmus is az ördög műve. Egy megnetopata naponta csak 3-4 embert tud kezelni, elfogy az ereje, kérni kell újra erőt az ördögi hatalomtól. Wolf Frigyes könyvet írt: „A minden tudományok koronája” vagy „A bölcsesség könyve” címmel. Felfogása szerint Krisztus nem Isten Fia, csak saját magát váltotta meg. Wolf hisz a lélekvándorlásban is (A lelkek visszatérnek a földre elérni a tökéletességet). Álltása szerint az ördögök is engedelmeskednek neki. Nem szabad a könyvet elolvasni. Ezek a gyógyulni akarókat így csalogatják: „Magnetikus erővel, gondolatátvitellel legbiztosabban gyógyítok.” Be ne térjünk hozzá, az ördög barlangja ez! Létezik „keresztyén magnetizőrök egyesülete is”. E dolgokról szóló előadásoknak már puszta meghallgatása sötét hatalom igézetébe juttathat. Veszedelmes még a kíváncsiság is! Figyelmeztet az Ige: „Vigyázzatok, hogy senki zsákmányul ne ejtsen titeket bölcselkedés és üres csalással.” (Kolossé 2: 8). Milyen sokan hiszik azt, hogy mindenütt, s mindent meg kell „vizsgálniok”.Veszedelmes ez, mert ha odanyújtjuk az ördögnek csak a kisujjunkat, akkor megragadja az egész testünket, sőt a lelkünket is. Óvakodnunk kell tehát az ilyen összejövetelektől!
A hipnózis sem ártatlan dolog. Miért? Mert megtérésedkor akaratodat átadtad Istennek, alávetetted Néki, most pedig egy ember, aki Isten nélkül él, ugyanezt az akaratot a maga befolyása alá akarja kényszeríteni. Ezt Isten nem engedi és meg akarja veled ijesztéssel értetni, micsoda hatalmak szolgálatába kerülsz, ha véget nem vetsz ez idegen befolyásnak. Isten nem azért adott szabad akaratot, hogy azt egy embernek kiszolgáltassuk, akiről azt sem tudjuk, kinek a szolgálatában gyakorolja felettünk a hatalmat. Isten gyermekei megmaradnak amellett, hogy : „Az én akaratom Istenemé és Jézusban bízom egyedül.”
Ha a spiritiszták Isten igéje alá kerülnek, akkor vagy mély álomba merülnek azonnal, vagy tartósan ásítanak, vagy megszállottság esetében a szellemek hangos kiáltozás, dühroham, a végtagok rángatásával nyilatkoznak meg. Van olyan jövendőmondó, aki halottidézés által jósol. Lélektől vezetett emberek közelében nyilvánvalóvá lesz az ilyen emberek megszállottsága: rohamokat kapnak, rámerednek a hívőkre, elmenekülnek tőlük, vagy köpnek és ütnek feléjük. Az ördög ért ahhoz, hogy a világosság angyalának ruhájában járjon. Az asztrológiával való jóslás (csillagjóslás) is veszélyes! Berlin utcáin a hatóság engedélyével történik a csillagjóslás. Egy asszony horoszkópot állíttatott fia részére, s ebből tudta meg, hogy fia soha többé nem lesz teljes szellemi erőinek birtokában, borzalmas jövendő elé nézett volna, azért fejbelőtte és feladta magát a rendőrségen. A reklám elősegíti a babona terjedését és súlyos bajok okozója.
Üdvözölni kell a tiltott mesterség ellen indított harcot, mert azok gyakran feldúlják a házaséletet is. Az asztrológiával való foglalkozás veszedelmes, mindenkit óva intünk tőle! Hála Istennek, van menekülés és szabadulás olyanok számára is, akiknek az ördöggel volt dolguk. Dicsőség Istennek, hogy van szabadulás és üdvösség, van aki Jézus nevében megmenti az okkultizmus szegény meggyötört és megkínzott áldozatait is! Mert nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk, mint egyedül a Jézus Krisztus neve, akinek legyen dicséret, dicsőség örökké!

Hogyan szabadulhatunk meg az ördög igézetéből? Legelőször is fel kell ismerni, hogy ebben részt venni bűn, súlyos bűn, amely kizár a mennyből, amint az a Bibliában világosan és érthetően írva van. Érdemes megismételni a Biblia idevágó szavait.
„Ne menjetek igézőkhöz és jövendőmondókat ne tudakozzátok, hogy magatokat azokkal megfertőztessétek. Én vagyok az Úr. A ti Istenetek.” (III. Móz. 19: 31)
„ Amely ember pedig az igézőkhöz és jövendőmondókhoz fordul, hogy azok után paráználkodjék, arra is kiontom haragomat és kiirtom az ő népe közül.” (III. Móz. 20: 6)
„És akár férfi, akár asszony, hogyha igéző, vagy jövendőmondó lesz közöttük, halállal lakoljanak; kővel kövezzék azokat agyon, vérök rajtok. (III. Móz. 20: 27)
„Varázsló asszonyt ne hagyj életben.” (II. Móz. 22: 10)
„Mikor te bemégy arra földre, amelyet az Úr, a te Istened ád néked, ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek az utálatosságai szerint. Ne találtassék te közötted, aki az ő fiát, vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző. Se jelmagyarázó, se varázsló; se bűbájos se ördöngösöktől tudakozó, se titokfejtő, se halottidéző, mert mind utálja az Úr, aki ezeket műveli és ez ilyen utálatosságért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled. Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel.” (V. Móz. 18: 9-13)
„ A gyáváknak pedig és hitetleneknek és utálatosoknak és gyilkosoknak és paráznáknak és bűbájosoknak és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál.” (Jel. 21: 8)
„De kinnmaradnak az ebek és a bűbájosok és a paráznák és a gyilkosok és a bálványimádók és mind aki szereti és szólja a hazugságot.” (Jel. 22: 15)

Ezek a bibliai helyek arról tesznek bizonyságot, hogy utálat és bűn az ilyen Isten előtt, mely megköveztetést érdemel, a nép közül való kiirtatását az illetőnek és a mennyei Jeruzsálemből való kizárást. Minden babona ellenség, az igazi hit megtagadása. Először fel kell ismerni, hogy itt komoly és súlyos bűnről van szó. Aki ezt felismerte, meg is bánja bűnét, bocsánatot kér Istentől, hogy meggyalázta az Ő nevét, megszomorította Őt. Hála Istennek, Jézus Krisztusnak, Isten Fiának vére megtisztít minden bűntől, a varázslás bűnétől is.
Nem számít, hogy a szülők követték el a bűnt, az ördög hatalmába kerültek. Kegyetlen ellenség az ördög! Nem ismer részvétet és kíméletet. Csak egytől fél: Jézus Krisztus vérétől. Jézus Krisztus vére a szabadulás és megváltás jele. Aki Jézus vérét hívja segítségül, aki a Bárány vére alatt áll, az megmenekül az ördögtől. Azért menekülj a Bárány véréhez és könyörögj az Úrhoz, hogy mentsen meg és tisztítson meg az Ő drága vére által! Ezt a kérdést hittel kell párosítani. Hinned kell ezt: „Krisztusban van a mi váltságunk, az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata, az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.” (Ef. 1 :7)
A bibliában 36ooo ígéret van, de ezek semmit sem érnek, ha az ördög szavára hallgatunk, mely ezt mondja: „Hiábavaló minden! Te mégis elveszel!” Ne higgy az ördögnek! Minden isteni ígéret Benne lett igenné és ámenné. Az ördög pedig kezdettől hazug és a hazugság atyja. Jézus szava többet ér, mint az ördögé. „Aki én hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem.” „És én örök életet adok nékik és soha örökké el nem vesznek és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.” Ezt ígéri az Úr. Jézus ezt mondta: „Jézus Krisztusban van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.” Jakab azt mondja: „Álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek.” Tehát ne higyj többé az ördögnek, aki hazudik neked; higyj a Megváltónak, Ő az igazság és Ő igazat mond! Ha a varázslás bűne megbocsáttatott, ezzel az életre nehezedő igézet még nem szűnt meg és nincs eltávolítva. Jakab apostol erre ad tanácsot: „Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok.” (Jakab 5 :16) Aki nem tud megszabadulni, keressen imasegítséget, beszéljen egy tapasztalt érett lelki testvérrel és kérjen imaközösséget. „Ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.” (Máté 18 :19) „Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” Ő mindazt, ami az Ő ígérete szerint való, azt meghallja és meghallgatja és segít. Ezért keress imaközösséget ne csak egyszer, gyakorta, mindig újból és újból megismételni (egy kanál orvosság még nem biztos, hogy segít!). Jézus azt mondta: „Ez a fajzat pedig nem megy ki, hanem ha könyörgés és böjtölés által.” Célszerű egy időre olyan keresztyén otthonba menni, ahol az imádság levegője vesz körül és a hit hatalma uralkodik, naponta Isten igéje és a hívő imádság oltalma alá kerülünk. Sokan szabadultak már meg az ördög igézetéből ilyen imádságos lelkigondozást végző otthonokban.
A káromló gondolatok ellen pedig a Golgota keresztjére és a megváltásra való gondolás szabadít meg. „Aki hálával áldozik, az dicsőít engem; és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását.” (Zsolt. 50: 23) „Mindenekért pedig adjunk hálát mindenkor.” (Efézus 5:20). Ha hálaadó és dicsérő életet élünk, az ellenség elveszti hatalmát. Igaz ,amit a költő mond: „Sátán elmenekül, ha bennünket a keresztnél lát.” Jézus Krisztus keresztjéért és véréért való köszönet hamar elriasztja a Sátánt. Ha Jézus nevét segítségül hívod, ez a legrövidebb, de hathatós imádság. Az Úr neve erős vár, az igaz odafut és megőriztetik. A káromló gondolatokat ne mondd ki, mert ezek nem a te szívedből jönnek. Ezt a te Urad jól tudja. Az ördögi mesterség eszközeit tűzbe dobni! (Ap. Csel. 19: 18-19) Tűzbe a „Hét mennyei tolózár” és „Mennyei levél” könyvekkel!
Minden szálat el kell szakítani és benső közösségben kell az Úrral élned (napi bibliaolvasás). Ehhez tartozik elsősorban, hogy hűségesen és naponta olvasd a Bibliát. Azt mondod, nem értesz belőle semmit sem, semmi hasznod belőle, teljesen zárt könyv a Biblia számodra. Akkor jönnek a káromló gondolatok, s ezt a harcot ki akarod kerülni, ezért szívesen beszüntetnéd a bibliaolvasást. Vedd észre, hogy az ellenség el akarja venni a kedvedet a Bibliától. A Bibliában éltető kenyér van a lelkünk számára. Ellenálló erőt ad az ellenséggel szemben. Ki kell alakítanod a bibliaolvasás rendjét és szokását, legjobb, ha kora reggel ezzel kezded a napot. Mindig kérjed a Szentlelket, hogy nyissa meg előtted az Igét, hogy megérthesd és életedre alkalmazhasd. Semmi evangéliumi könyv nem pótolhatja a Bibliát. „Az én lábamnak szövétneke a te igéd és ösvényemnek világossága.” Így szól az Ige. Majd te is dicsekedsz, mint a zsoltáríró: „Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.” Imádkozva olvasd a Bibliát! Az imádság nem a szép szavakon múlik, Isten a szívet nézi. Imádkozz szabadon, a szívedből. Ne engedd, hogy az ördög elálmosítson. Isten igéje mutassa meg, hogy miért kell imádkoznod. Úgy tanulsz meg imádkozni, ha a Biblia olajat önt imalámpásodba.
Szorgalmazd a közösséget Isten gyermekeivel. Imádkozzanak érted is. Ez erőt ad. Érdemes egy keresztyén újságot is olvasni, ha nincs közösséged. Szükséged van összeköttetésre az Úr gyülekezetével. Maradj Jézus közelében! Az Úrral kell szövetséget kötnöd. Van teljes szabadulás az ördög igézete alól!

Szekszárd, 2009. július l2. Szenczi László