Homo categoricus? Homo novus!

Jn 20,24–31

Mostanában sokan inkább Tamást érzik kortársuknak, mintsem Pétert, Jánost vagy a többi tanítványt. Szerintük leginkább Tamás képvisel bennünket a húsvét utáni történetben. A „hitetlen Tamásban" tűnik elő a kételkedő, kereső embertárs, aki közülünk való, innen, a mai világból. Ám Jézus hitetlennek nevezi őt, vagyis Tamás bonyolultabb jellem, hogysem csak kételkedőnek tarthatnánk. Az emberi élet fordítópontja nem a kétség és bizonyosság, hanem a hit és hitetlenség metszetében áll. S éppen ezért enged Tamás története mélyebb betekintést önmagunkba is.

Bár az evangéliumok nem sokat szólnak róla, egy fontos pillanatban előrelép. Mikor Jézus bejelenti, hogy elmegy halott barátja, Lázár feltámasztására, Tamás így szól: „Menjünk el mi is, hogy meghaljunk vele." (Jn 11,16) Tamás szókimondó. Ha Jézusnak meg kell halnia, kész vele együtt halni, vállalja a tanítványi sorsot! Részben ez magyarázza, miért nem volt a többiekkel, amikor Jézus először megjelent nekik. Nem akart közöttük lenni, a maga módján végezte a gyászmunkát. Haragudhatott önmagára is, hiszen ő is megfutamodott, semmi nem lett nagy nekibuzdulásából, amit nemrég még oly bátran hangoztatott. De leginkább realista. Számára nagypénteken elveszett az ügy. Bizony, kevés ember van, aki ilyen helyzettel szembe tud nézni. S hajlamában is modern ember. Mi csak azt fogadjuk el, amit megragadhatunk. Húsvét után tehát leginkább mintha Tamás reprezentálna bennünket! De még ennél is mélyebb lehet Tamással való azonosságunk! Tamás autonóm. Nem hisz a többieknek! Miért is hinne? - mondjuk mi itt, a 21. század elején, mi sem hiszünk másoknak, ki-ki ítéljen maga a dolgok fölött! Tamás nem legyinti el a feltámadás hírét. Legyintgetők, hitetlenkedők, kételkedők minden korban voltak. Tamás feltételrendszert állít. Ha én nem látom őt, ha én meg nem tapogathatom a sebeket, ha én be nem bocsátom az ujjamat az oldalába, én semmiképpen el nem hiszem. Önmagát teszi mértékké! Tamás a homo categoricus! Nem azt mondja, hogy nem akar hinni, de ő akar dönteni! Milyen nagyszerű, hogy Jézus egy ilyen szkeptikus, hiperrealista emberhez is odalép, megmutatja neki önmagát, hozzá is van szava! Tamás történetének is ott a döntő pontja, hogy Jézus megjelenik, odatárja, megmutatja magát, áll rendelkezésére - mint azt tette húsvétkor a többi tanítvánnyal is (Jn 20,20)!

Mikor tehát a tanítványok ismét együtt voltak, és immár Tamás is velük, noha az ajtók zárva, Jézus bement és megállt középen, és ezt mondotta: „Békesség néktek!" Az ajtók zárva voltak... Ezt nem véletlenül hangsúlyozza az evangélista, de nyilván nem azért, hogy a Feltámadott szuperhatalmát érzékeltesse. Ez itt nem kísértettörténet. A bezárt ajtó életjelkép. Az élet van bezárva. Az ember belezárta magát önmaga világába. Itt csak az létezik, ami ebben a világban benne van, csak arra van kategóriánk, ami ajtóinkon belül van. Biztonságos világ ez - de rabvilág. Ez a világ semmit sem akar kinyitni a bezárt életen túlra, s ha volna is hozzá ajtaja, rettegünk, hogy ha kinyitjuk, a halál szakadékába zuhanunk. S mégis! A Feltámadott belép ebbe a zárt világba, megáll a középen - ő az ajtó! S ez a döntő. Hiába állít Tamás kategóriákat, ő is csak akkor találkozhat az élettel, ha a Feltámadottal találkozik. Ugyan mit láthat, mit nézhet, mit ellenőrizhet, ha nem lép be az életébe a Feltámadott, s nem bocsátja rendelkezésre magát?

Arról viszont kevesen szólnak mostanában, hogy Tamás korszerűtlen is, s ezen nem azt értem, hogy a múlt embere volna, hanem, hogy inkább a jövendőé. Tamás életfordulatában az igazán új is megmutatkozik. Ő ugyanis meghódol, s azt mondja Jézusának: „Én Uram és én Istenem!" Jézus azt feleli: „Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok, akik nem látnak és hisznek." János evangéliumában mindössze kétszer halljuk a szót: boldogok - de mindig Jézus szájából, aki szolgálatát boldogmondásokkal kezdte, s most az új élet nyitányában, négyszemközti, Tamásnak szóló intelmében is a boldogságot hirdeti. Az a boldog, akinek nyitva az élete az isteni előtt. Boldog, aki a Föltámadottban hisz, mert Krisztusban az új élet isteni erőit tapasztalja. Jézus szava a jövendőre irányul. Mi úgy véljük, az a boldog, akinek az élete már itt és most teljes. Tamás életében eddig minden a helyén volt, logikusan, következetesen, tapasztalatilag. Ott semmi sem volt híjával. Nos, akkor boldognak is kellett lennie, mondhatnánk! Mégsem volt az. Boldogtalan volt, telve csüggedéssel, szenvedéssel, elveszéssel. Már korábban is így látott mindent. Realizmusa a halál realizmusa. Mikor Jézus indul halottat életre kelteni, ezt mondja: haljunk meg mi is! Most pedig vesztett ügyet gyászol! Tamás a vereség kategorikusa! Élete kategorikus - de kétségteli, teljes -, de boldogtalan, lezárt - de halálba-zárt élet. Jézus szava nyomán lett boldog, istenhódolata pedig megnyitotta élet-ajtóját. A hitnek ezzel a nagy nyitásával fejezzük ki mi is, hogy bármennyire a helyén van az életünkben minden, Isten jelenléte nélkül csak boldogtalanok lehetünk. Hinni tehát azt jelenti: fölnyitottam az életemet Isten előtt. Amit félelmeink miatt, életünk bezártsága és mulandósága okán nem tudunk megtenni, azt Isten kegyelmesen megteszi érettünk Krisztus által. Tamás mértéket szabhatott, kategóriát állíthatott, de nem állíthatta maga elé a Feltámadottat! Mértéke, helye, kategóriája mindennek van, ami régi és mulandó. Az új embert Isten Szentlelke szüli - hitre, hálaadásra, boldogságra! Nyissuk meg a hitnek ezt az ajtaját, föl Isten világára!

(A szerző a Dunamelléki Egyházkerület püspöke)

Forrás:
Reformátusok Lapja
LIII. évf. 16. sz. - 2009-04-19