Isten új útjai a szétválás megszokott útjai helyett

Bibliai gondolatok és imádságok az Imahét napjaira – vasárnap

„Más úton tértek vissza hazájukba”
Máté evangéliuma 2,12

Olvasmányok

Eljön az az idő – így szól az Úr –, amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről; mert ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk – így szól az Úr. 
Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával fogok kötni, ha eljön az ideje – így szól az Úr –: Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. 
Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok – így szól az Úr –, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre.

Jeremiás könyve 31,31–34 

Dávid bizonyságtétele. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem! Ezt mondom az Úrnak: Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra. Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. 
Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van. Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.

16. zsoltár 16 

Ti azonban nem így tanultátok Krisztust; ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az igaz Jézusban: vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben,
Pál levele az Efézusiakhoz 4,20–23 

Abban az időben így szólt Jézus: Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. 
Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni. 
Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. 
Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű.

Máté evangéliuma 11,25–30 

Ajánlott énekek: 
8. Áldjon meg minket örök Atya Isten;
47. Vezess, Jézusunk

Meditáció
Nem tudjuk, hogy mit gondoltak a bölcsek –, akik a csillagászat és a tájékozódás szakemberei voltak –, amikor figyelmeztetést kaptak, hogy más úton térjenek vissza. Ez valószínűleg megzavarta őket, de ugyanaz a fény, amely útjukat megvilágította, azt is megmutatta, hogy van más út, más lehetőség is. Irányváltásra kaptak tehát felszólítást.
Gyakran vagyunk olyan helyzetben, amikor megszokott életmódunk és világlátásunk megkötöz. Amikor ezek az utak vagy „sztrádák” lezárásra kerülnek, szeretnénk tudni, hogyan folytathatnánk utunkat. Az isteni gondviselés azonban mindig megmutatja, hogy el van készítve számunkra
a másik út. Isten az, aki megújítja szövetségét, és kiemel abból a kudarcból, amelyet egy-egy akadály okoz. Csak bíznunk kell abban, hogy az örökkévaló, aki a világosságot adta nekünk, mindig megtalálja a továbbhaladás útját, akkor is, ha a mi útjaink és ösvényeink lezárulnak.
Mindig lehetséges az újrakezdés, ha készek és nyitottak vagyunk a Lélek munkájára. Mint egyházak a múltra tekintünk, és megvilágosodásra jutunk, majd pedig a jövőbe, új utakat keresve, hogy megújult odaszánással továbbra is sugározzuk az evangélium fényét, és olyan szeretettel fogadjuk egymást, ahogyan Krisztus is fogadott minket Isten dicsőségére.
A keresztény közösségek egymástól függetlenül rótták a régi megszokott utakat. Az új utakon, amelyekre isten hív, a keresztények együtt mennek, és zarándoktársakká lesznek. Ezen új utak megtalálása tisztánlátást, alázatot és bátorságot követel. Itt az ideje a megtérésnek és
a megbékélésnek.

Imádság
Kegyelmes Istenünk, amikor mi csak egy utat ismerünk, és azt gondoljuk, hogy csak azon járhatunk, amikor azt gondoljuk, hogy minden út le van zárva előttünk, amikor kétségbe esünk, mindig megtalálunk Téged. Te a megújított ígéretek Istene vagy. Megtalálunk, amikor új utunkat
egyengeted, azt, amire nem is gondoltunk. Hálát adunk, hogy jóságod minden várakozásunkat felülmúlja. Hálát adunk értelmünkön túláradó bölcsességedért. Hálát adunk, mert csodálatos útjaid addig nem látott lehetőségeket nyitnak meg előttünk. ha térképeinken keresgélve nem találunk
utat, Téged, aki sokkal nagyszerűbb felé vezetsz, mindig megtalálunk. Jézus Krisztus, a mi Urunk által kérünk, a Szentlélekkel egységben, hogy mindig vezess vissza magadhoz. Ámen.