Kiadványok a reformáció 500. évfordulója alkalmából

A reformáció emlékév méltó alkalmat nyújtott arra, hogy az OSZK Könyvkiadó olyan kiadványokat jelentessen meg, melyek a legfrissebb kutatásokra alapozva dolgozzák fel a korszak jelentős eseményeit, és a reformáció vallás- és kultúrtörténetre gyakorolt hatásának következményeit.

A kutatók munkáinak eredményeként létrejött kiadványok mellett Szenci Molnár Albert református lelkész, zsoltárköltő, egyházi író két szövegének hasonmás kiadását is közre adtuk.

A köteteket egy csomagban ajánljuk lelkészek és parókiális könyvtárak figyelmébe, a kiadványokat jelenleg az Országos Széchényi Könyvtár Ajándékboltjában lehet megvásárolni, illetve a következő e-mail címen (Budai-Király Tímea – kiadvanytar@oszk.hu ) keresztül megrendeléssel és átutalással.

Husz János és a huszitizmus hatása a magyarországi művelődésben
Szerkesztette: Kovács Eszter és Mészáros Andor
Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék, Vallástudományi Központ, Országos Széchényi Könyvtár, Esztergom – Budapest, 2017.
Ára: 2000Ft

A huszitizmus magyarországi hatását a kezdetektől a 20. század derekáig mutatja be a tanulmánykötet. A szerzők olyan témákat vizsgálnak mint Husz János alakja Jókai Mór és Németh László műveiben, valamint a Prágában tanuló magyarországi diákok szerepe a huszita eszmék terjedésében. A könyv zenetörténeti, helytörténeti és könyvtörténeti tanulmányokat is közread, illetve bemutat Magyarországon őrzött huszita jellegű forrásokat. A kötet a Husz János máglyahalálának 600. évfordulójára szervezett konferencia előadásaiból készült.

 

Varga Bernadett: „Hát én, Uram, mit szóljak te elötted?” : Keresztúri Bíró Pál és a Mennyei társalkodás
Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2017.
Ára: 2990Ft

A kötet az elmúlt években nagy lendületet kapott lelkiségtörténeti kutatásokhoz kapcsolódóan jött létre. Elemzésének középpontjában a 17. századi meditációirodalom jelentős műve, Keresztúri Bíró Pál Mennyei társalkodás című elmélkedése áll. A művet – melyben a bűnein kesergő Hívő Istennel folytat dialógust – először 1645-ben adták ki, majd tizenegy alkalommal nyomtatták újra. Egyebek mellett ez az adat jelzi, hogy a szöveg a 18. századi magyarországi kálvinista irodalom egyik legnépszerűbb darabja, mely ebből adódóan hosszú időn át gyakorolt hatást a kor emberének nyelvhasználatára, gondolkodásmódjára és életvitelére. A szöveg, valamint hatástörténetének ismerete nagyban járul hozzá a kor szokásainak megismeréséhez. Jelen kötet a szakmai publikum mellett a szélesebb olvasóközönséget is megszólítja, hiszen a ma embere számára is rentábilis olvasmányélményt nyújthat.

 

Szenci Molnár Albert: Psalterium Ungaricum – Kis Katekizmus
Hasonmás kiadás
Herborna, 1607
Ára: 4800Ft
Szenci Molnár Albert: Jubileus Esztendei Prédikció – Appendix de Idolo Lauretano
Hasonmás kiadás
Oppenheim, 1618
Ára: 3000Ft

Az OSZK Kiadó gondozásában Szenci Molnár Albert két kötetének hasonmás kiadása jelent meg: a Pasalterium Ungaricum – Kis Katekizmus, valamint a Jubileus Esztendei Prédikáció – Appendix de Idolo Lauretano. A két kiadvány elsősorban a kutatók és a gyűjtők figyelmét keltheti fel, jelentőségük azonban a szélesebb közönség számára is információértékű, hiszen a közreadásnak köszönhetően az iratok azon érdeklődőknek is elérhetővé válnak, akiknek nincs módjukban az eredeti dokumentumokhoz hozzáférni. A köteteket egy-egy tanulmány egészíti ki P. Vásárhelyi Judit, illetve Imre Mihály munkája által. A szövegek Szenci Molnár Albert írásainak történetét, és az ehhez kapcsolódó kultúrtörténeti adalékokat ismertetik. Ily módon a zsoltárok magyar nyelvre fordításának és megzenésítésének körülményeivel, továbbá a protestáns teológiai rendszerek hazai átültetésének részleteivel, és a reformáció általi megújhodás sajátosságaival ismerkedhet meg az olvasó.


Irodalmi Magazin
Reformáció, nyelv, irodalom
V. évfolyam 2017/4
Ára: 1590Ft

Reformáció, nyelv, irodalom címmel jelent meg az Irodalmi Magazin 2017-es őszi száma, a reformáció 500. évfordulója alkalmából. A lap nagy alapossággal járja körül a korszak eseményeit, kilenc témakörre osztva a cikkeket, tanulmányokat. Eképpen olyan témájú írások kapnak helyet a kiadványban mint a reformáció és a modern világkép kialakulásának egymásra hatása, a reformáció és a magyar nyelv viszonya, a protestáns iskolakultúra sajátosságai, és a magyar nyelvű zsoltáréneklés hagyományai. A lapban helyet kapnak jelen korunk szépirodalmi reflexiói és az azokról készült tanulmányok. Ily módon egyebek mellett Illyés Gyula, Sütő András és Kemény Zsigmond protestantizmus témakörében írott műveiről és azok utóéletéről szóló tanulmányok is olvashatóak a magazinban.