Krisztus jelenléte megfordítja a világ szokásos rendjét

Bibliai gondolatok és imádságok az Imahét napjaira – kedd

„Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet.”
Máté evangéliuma 2,3

Olvasmányok

A várfal építői, a teherhordók és a rakodók egyik kezükkel a munkát végezték, a másikkal pedig a fegyverüket tartották. Mindegyik építőnek a derekára volt kötve a kardja, úgy építettek. A kürtös pedig mellettem volt. 
Akkor ezt mondtam az előkelőknek, az elöljáróknak és a nép többi tagjának: A munka sok, és nagy területen folyik, és mi a várfalon elszéledve, messze vagyunk egymástól. Ezért bárhol vagytok, ha a kürt hangját halljátok, gyűljetek ide hozzánk! Istenünk harcol értünk! 
Így végeztük a munkát, miközben az emberek fele dárdával volt fölfegyverkezve, hajnalhasadástól a csillagok feljöttéig.

Nehémiás könyve 4,11-15 

Miért tombolnak a népek, milyen hiábavalóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen: Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket! A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket. Majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában így rémíti meg őket: Én kentem föl királyomat szent hegyemen, a Sionon! Kihirdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem: Az én fiam vagy! Fiammá tettelek ma téged! Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt! Azért ti, királyok, térjetek észhez, okuljatok, ti, bírái a földnek!
Zsoltárok könyve 2,1–10 

Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. 
Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok.Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben.
És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is, és hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől: mert nem mindenkié a hit. De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. Bizalmunk van az Úrban irántatok, hogy amit elrendelünk, azt megteszitek, és meg is fogjátok tenni. Az Úr pedig irányítsa szíveteket Isten szeretetére és Krisztus állhatatosságára.

Pál második levele a Thesszalonikiakhoz 2,13–3,5 

Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idején, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. 
Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívott minden főpapot és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak.

Máté evangéliuma 2,1–4

Ajánlott énekek: 
44. Tisztítsd meg szíved;
45. Uram Jézus, légy velünk

Meditáció
Az Úr közénk jött. Krisztus jövetele megzavarja a világ szokásos rendjét.
Oly sok nemzeti vezetővel ellentétben az Úr alázattal jön, elítéli az igazságtalanság és elnyomás gonoszságát, amely a hatalom- és karriervágyat kíséri. Jézus jövetele a szív megváltozására, az élet átformálására hív, azért, hogy az emberek felszabaduljanak mindaz alól, ami elembertelenít, és szenvedést okoz. Jézus megmutatja, hogy Isten a szenvedőkkel van, hiszen Isten szeretett gyermekeként minden személynek megvan a maga méltósága. Ezért Jézus jelenléte nyugtalanságot okoz, mégpedig azért, mert hajótöröttekké teszi a gazdagokat és hatalmasokat, akik csak a saját
érdekeiket tartják szem előtt, a közjóval pedig nem törődnek. De azok számára, akik a békéért és az egységért munkálkodnak, Krisztus jövetele a reménység sugarát hozza. Ma elhivatásunkra és elkötelezettségünkre építve valósággá kell tennünk világunkban az igazságot. ez azt is jelenti, hogy át kell gondolnunk, és el kell ismernünk, hogy a mi útjaink nem mindig Istennek a békéhez és igazsághoz vezető útjai voltak. Amikor mi keresztények közösen munkálkodunk a békéért és igazságosságért, erőfeszítéseink eredményesebbek. És amikor így munkálkodnak együtt a keresztények, a keresztény egységért való imádságunk láthatóvá válik, ami által mások
is felismerhetik bennünk Krisztus jelenlétét a világban. Szavainkkal és tetteinkkel a remény világosságát hozhatjuk el azoknak a sokaknak, akik a politikai nyugtalanság, a szegénység és a rendszerbe épített hátrányos megkülönböztetés miatt szenvednek. A jó hír az, hogy Istenünk hűséges, hogy ő az, aki mindig megerősít és megvéd bennünket, aki mások javáért való munkálkodásra indít, különösen azokért, akik a szenvedés, gyűlölet, erőszak és fájdalom sötétségében élnek.

Imádság
Urunk, Te Jézushoz vezettél minket a sötétségből. Te ragyogtattad fel a reménység csillagát életünkben. Segíts, hogy mind együtt szánjuk oda magunkat országod, a szeretet, igazság és béke országának munkálására, hogy a reménység világosságává legyünk a kétségbeesés és kilátástalanság sötétségében élőknek. Fogd a kezünket, Urunk, hogy minden nap érezhessük jelenlétedet. Hadd kövessünk félelem és aggodalmaskodás nélkül! Ragyogtasd ránk világosságodat, forrósítsd fel szívünket, hogy szereteted melegét sugározzuk. Emelj magadhoz, aki megüresítetted önmagadat értünk, hogy életünkkel magasztaljunk, Atya, Fiú, Szentlélek.
Ámen.