Majosházán is Krisztus a jövő

A reformátusok bizakodva tekintenek a jövőbe a Pest megyei településen, amelynek megújult templomában iktatták be Krajczár János lelkipásztort július 2-án.

Ahogy az ünnepi istentiszteleten elhangzott, a dél-budapesti agglomerációhoz tartozó településen a lelkipásztornak különleges szívre van szüksége, amelyben sok békesség, öröm és türelem lakik. Krajczár János beiktatása fontos mérföldkő a gyülekezet történetében, az új lelkipásztor elsődleges feladatának a szeretetteljes közösségépítést tartja.

Józanság, megtisztulás, ébredés
Isten akaratának megértése mindig küzdelmes, ezt a majosházi reformátusok is jól tudják. Ez a küzdelem edzette meg az ősöket, akik  a reformáció idején már jelen voltak a környéken. A gyülekezet történetében láthatunk méltatlan szolgálókat, de szeretetteljes és erélyes vezetőket is. A valódi kérdés, mindez hogyan befolyásolja a jelent és a jövőt – fogalmazott igehirdetésében Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke.

„Pál apostol a második Thesszalonikai levél második fejezetének elején a józanság megőrzésére int. A keresztyén ember a múltat, jelent és jövőt Isten kezéből fogadja el, folyamatosan kutatva a Teremtő akaratát. Ez a bibliai józanság megtisztulást is jelent, Isten igéje és akarata mindig külső és belső tisztulást eredményez. Ha a templomokban a Szentírást tisztán, ferdítés nélkül hirdetjük és hallgatjuk, akkor megőrizhetjük józanságunkat. A majosházi gyülekezet is ennek megélése által erősödhet meg, imádkozzunk, hogy az új lelkipásztor szolgálata ébredést és erősödést indítson el, józanul, Isten igéjére figyelve!”

Az igehirdetés után Takaró András délpesti esperes a templom kulcsának és a gyülekezet pecsétjének jelképes átadásával beiktatta Krajczár János lelkipásztort. Ezután a jelenlévő palástos lelkipásztorok mondtak áldást a beiktatott lelkészre, majd a Majosházi Református Általános Iskola diákjai, tanárai szolgáltak verssel, énekkel. Az istentisztelet a köszöntésekkel folytatódott.

Krajczár János 1970-ben született Zalaszentgróton, római katolikus családban. Huszonkét évesen csatlakozott a zalaegerszegi református ifjúsági közösséghez, 1992-ben konfirmált és lett a zalai megyeszékhely gyülekezetének aktív, szolgáló tagja. 1999-ben szerzett tanító-hitoktató végzettséget a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán, 2009 és 2016 között a Pápai Református Teológiai Akadémia hallgatója volt. Segédlelkészi szolgálatát Zalaegerszegen végezte, ahol a gyülekezethez tartozó 96 település szórványát gondozta. Később a Szecsődi és Hollósi Társegyházközségben szolgált, majd 2020 augusztusában a szentmártonkátai gyülekezet vezetője lett. A Majosházi Református Egyházközséget 2023 februárja óta vezeti.

Visszatérni a Jó Pásztorhoz
Kégli Erzsébet, a református általános iskola igazgatója köszöntőjében kifejtette, az új lelkipásztor nemcsak a gyülekezet, hanem az iskolához tartozó 149 diák, 20 dolgozó és családjaik lelki vezetője is.
„Az Úr küldött közénk, hogy ezt a nem mindennapi feladatot végezd. A hit pajzsát és kardját kaptad, hogy segíts, hogy a messze elbarangolt juhokat visszavezesd a Jó Pásztorhoz. Ehhez a szent küldetéshez kívánunk felülről jövő áldást.”

 A keresztyén gyülekezet az egyik legfontosabb közösség az életünkben, a majosházi reformátusok jó példát mutatnak és lehetőséget adnak a közösségi lét megélésére. A gyülekezet az iskola és a diakónia által meghatározó, aktív részét jelenti a településnek, amelynek történetében új fejezet nyílt a beiktatással – fogalmazott Zsiros Viktor. A polgármester személyes támogatásáról is biztosította a gyülekezetet, Krajczár Jánost és családját is.

Szabóné Réső Szilvia főgondnok köszöntésének elején röviden ismertette a lelkészválasztás történetét. A majosházi gyülekezetben Beregszászi Marianne áporkai lelkész végzett helyettesítő szolgálatot 2022 májusától. Krajczár János mint szentmártonkátai lelkipásztor mutatkozott be a gyülekezet előtt 2022 decemberében, a lelkészválasztásra 2023. január tizedikén került sor.
„Új lelkipásztorunkat a teljes belső felújításon átesett templomunk fogadta. Abban bízunk, hogy a megújulás közösségünkben is végbe megy, ebben szeretnélek támogatni főgondnokként. Hiszem és vallom, hogy Krisztusért szolgálsz, hogy az életed őrá mutat.”

A bizakodás jelei
Krajczár Jánost a sókszelőcei testvérgyülekezet lelkipásztora, Dobai Egyeg Kamilla és Héjáné Angeli Vivien, a szentmártonkátai gyülekezet tagja is köszöntötte. Az istentisztelet végén a beiktatott lelkipásztor válaszolt a köszöntésekre.

„Mintegy huszonöt évvel ezelőtt fordultam meg először Majosházán, akkor valódi pezsgést tapasztaltam a gyülekezetben. Egy nemzedéknyi idő után fásultságot látok, de a bizakodás jeleit is. A beiktatás meghívóján szereplő bibliai vers, János harmadik leveléből, az én munkaköri leírásom, az apostol az Istennel és Krisztussal való közösség fontosságáról beszél. Az én feladatom, hogy az evangélium ereje által váljak közösségépítővé, hogy a majosháziak Krisztus köré gyűljenek össze valódi közösségként.”

A kétezer fős Majosháza a Ráckevei-Duna mellett fekszik, az agglomerációs település egyetlen temploma és iskolája református. A gyülekezet 230 főt tart nyilván, vasárnaponként mintegy 40 fő vesz részt az istentiszteleten – tudtuk meg Krajczár Jánostól. Az új lelkipásztor szolgálatának köszönhetően indult újra a heti bibliaóra 10-12 fővel, a tervek között szerepel az ifjúsági élet felpezsdítése is, amelyben az iskola fontos bázissá válhat. A gyülekezet a szülők hatékonyabb megszólításának lehetőségeit is keresi.

Az istentisztelet perselyadományát az áporkai gyülekezetnek ajánlották fel, az ünnepség szeretetvendégséggel zárult.

Képek: Somogyi Csaba

Krajczár János beiktatása Majosházán