Maradj az eredetinél!

A sok évszázados múlttal rendelkező Diósjenői Református Egyházközség július 9-én, vasárnap 30. beiktatott lelkészét köszönthette Karászi Attila személyében.

Legyen velünk Istenünk az Úr, ahogyan őseinkkel volt” (1Királyok 8,57-58) – állt a Karászi Attila Zsolt, diósjenői lelkipásztor beiktatási ünnepségére szóló meghívón. A sok évszázados múlttal rendelkező Diósjenői Református Egyházközség július 9-én, vasárnap 30. beiktatott lelkészét köszönthette Karászi Attila személyében, a templom falát díszítő márványtábla tanúsága szerint, amely 1535-ig visszamenőleg őrzi a gyülekezetvezetők névsorát.

Az ünnepi Istentiszteleten Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke hirdetett igét Pál apostol Timóteushoz írt első levele 1. fejezetének 1-5. versei alapján. Gondolatait azzal a kérdésfelvetéssel kezdte, hogy mi tartja össze a magyar reformátusokat? A kézenfekvő válasz: Isten igéje, hiszen minden napra ezt kapjuk lelki táplálékul, ez közös bennünk; illetve közös az anyanyelvünk, amely összeköt, s amelynek fennmaradásában hatalmas szerepe volt a bibliafordító Károli Gáspárnak.  „A mostani igénk olyan hitükért küzdő emberekről ír, akiknek hitben lenni és járni az első pillanattól fogva küzdelem. Ez is összeköt bennünket: a hitért, a hit igazságáért való küzdelem.” Belül kell megküzdenünk azért az igazságért, amelyet Isten nekünk adott. Pál apostol is arra biztatja az első szeretet tüzének lelkesedésén már túl lévő gyülekezetet: „harcold meg a hit nemes harcát!” Ezért érdemes újra és újra találkoznunk, egymást együtt erősíteni ebben a küzdelemben” – emlékeztetett az egyházvezető.

A nagy nehézségek, amelyek a hitünk harcával járnak, időnként elbizonytalanítanak bennünket és a fellépő félretérítők, agitátorok félrevezethetnek, akárcsak manapság a különböző okoseszközökről a figyelmünket követelő információk, amelyek követésre biztatnak. Nem mindegy tehát, kit követünk – hangsúlyozta. „A hitnek, az egyháznak a rendje az, ami óv és véd bennünket. Vezetésre van szükségünk: olyan emberekre, akik elmélyültek a hitben, az imádságban, és mutatják, merre van, amerre Jézus Krisztus hív és küld bennünket. Ezért választunk lelkipásztorokat, presbitereket, egyházkormányzókat. Az első gyülekezetek erre tanítanak bennünket: „maradj az eredetinél, (vagyis az Isten üdvözítő tervét megismertető hitnél), ne keresd az újdonság értékű hamisítványt!” Hiszen ami új, korántsem biztos, hogy értékesebb” - mutatott rá az igehirdető a műanyag elterjedésekor a „régi”, bevált, jó alapanyagú, magunk csinálta dolgok egykori „újdonságra” cserélésének példájával. „Ennél konzervatívabb levél aligha van az Újszövetségben, amely ezt mondja: maradj az eredetinél, maradj annál az életnél, amire elhívott Téged Jézus Krisztus.  Maradj meg annál a kezdetnél, hogy Isten szeret bennünket! Ő, aki úgy szerette a világot, hogy megteremtette és megszabadította, megváltotta, hogy magához fogadhassa. A keresztény üzenet kezdete és célja – ahogyan Pál is írja Timóteusnak – a szeretet, ehhez pedig nem kell más, mint tiszta szív, jó lelkiismeret és képmutatás nélküli hit. „Ez minden lelkipásztor és minden hitvalló keresztény programja. Isten szeretetében a megpróbáltatások mellett ott van az áldás, az öröm, a békesség is. Ez pedig a gyülekezet programja: úgy megküzdeni a hit harcát, hogy ebben az agapéban (azaz Isten szeretetében) lássuk meg az életünket, minden nehézségével, megpróbáltatásával és minden szépségével együtt.” – zárta magyarázatát az igehirdető. 

A gyülekezet tagjainak rövid zenei szolgálatát követően Nyilas Zoltán, az északpesti egyházmegye esperese a jelképek – a gyülekezet pecsétje és a templom kulcsa – átadásával beiktatta tisztségébe a diósjenői reformátusok új lelkipásztorát. Ezután a megjelent palástos lelkészek személyre szóló igeversekkel kérték áldásukat Karászi Attilára.

Bőgér István, a gyülekezet főgondnoka nyilvános presbiteri gyűlés keretében üdvözölte a megjelenteket, név szerint is köszöntve az egyházközség meghívottjait.

Elsőként szólt Gottfried Richárd, a gyülekezet előző lelkipásztora, aki köszöntőjében arra kérte szolgatársát, hogy ne a kívülről érkező hangokra és elvárásokra figyeljen lelkészi szolgálatában, hanem arra, amit Isten rá bízott és kér tőle. "Isten, Aki arra kér, hogy állj oda a falakhoz és kezdd el végezni a magad munkáját, odaállva a résekhez a rád bízottakért" – emlékeztetett Ezékiel 22, 30 szavait idézve. „Legyen az neked a fontos, amit Isten kér tőled; munkálkodj értük, legyen benned az égő szeretet értük!  Mert égnie kell benned annak, ami lángra tud gyújtani másokat is.” Gottfried Richárd  gyakorlatias áldásokat kért az új lelkipásztor szolgálatára: "Legyél itt Diósjenőn az, akinek az Isten elhívott, az Isten embere, aki szüntelenül Őrá mutat ebben a közösségben, aki mer nagy dolgokat kérni Istentől! Ragyogjon rajtad Krisztus jelenléte, hogy amikor valaki rád néz, téged hallgat, akkor ne téged lásson és hallgasson, hanem Krisztust lássa meg és hallja Rajtad keresztül! Élj Isten- és emberközelben, legyél megszólítható, megérinthető, olyan, akihez oda lehet menni! Így töltsd be azt a szolgálatot, amit átvettél az Úr kegyelméből!”

Karászi Attila Zsolt előző szolgálati helyéről, a szilvásváradi gyülekezet főgondnoka, Brassóné Boros Csilla köszöntésében megköszönte a lelkipásztor köreikben végzett áldásos szolgálatát, valamint egy verssel köszöntötték a lelkészt korábbi gyülekezete nevében.

Székely József polgármester köszöntőjében méltatta a Diósjenő és környékének különböző felekezetei között megvalósult magasszintű ökumenét a gyülekezetvezetők jó kapcsolata, együttműködése révén. Örömét fejezte ki, hogy a lelkipásztor orvos feleségével együtt szép, népes családjukkal elősegítik a nagyközség megmaradását és gyarapodását.

Balla Mihály országgyűlési képviselő, a település díszpolgára köszöntését követően ökumenikus köszöntés következett.

Laczkó Mihály római katolikus plébános ezt kívánta szolgatársának: „Add azt, amit csak te tudsz, mint református lelkipásztor, hogy együtt éljétek meg az Úr dicsőségét.”  Füke Szabolcs evangélikus lelkész Ézsaiás próféta szavaira írt saját gitárkíséretes dalával köszöntötte a beiktatott református gyülekezetvezetőt: „Markaimba metszettelek”.

Az újonnan beiktatott lelkész válaszában megköszönve az elhangzott biztatásokat, kiemelte: „Jó volt megélni az egyházmegyén belüli kollegialitást.” Majd keresve a választ a kérdésre, hogy mi lehet az együtt előre lépés titka, a lelkipásztor arra jutott: „Jézus arra hív: Gyertek hozzám és legyetek velem. Így erősödik meg a belső emberünk az Ő lelke által, és így leszünk közösséggé: „Együtt Jézussal és együtt közösen.” Bibliai példát hozva mutatott rá: „Amikor ketten együtt, egy akaraton vannak, az nem csupán duplázódik, hanem hatványozódik.  A hatványozódás pedig áldás: Így jöttünk ide, hogy áldássá legyünk. Ehhez időre, alázatra, odaszánásra és sok szeretetre van szükség” – bátorította gyülekezetét Karászi Attila.

Az ünnepi Istentisztelet püspöki áldással, a Himnusz közös eléneklésével, és a gyülekezeti ház kertjében megrendezett bőséges szeretetvendégséggel zárult, mely a Katolikus Karitász diósjenői csoportjának közreműködésével valósult meg.

Karászi Attila Zsolt református lelkész 1973-ban született Sárospatakon, pedagógusszülők második gyermekeként.  Abaújszántón érettségizett és kapott elhívást a lelkipásztori hivatásra. Felsőfokú tanulmányait a Sárospataki Református Teológián végezte, majd egy éven át a Kirchliche Hochschule Wuppertal ösztöndíjasa volt Németországban. A hatodéves gyülekezeti gyakorlatot a Szilvásváradi Református Egyházközségben teljesítette, ahol beiktatása után két évtizeden keresztül szolgált. Több év szolgálat után személyes krízisbe kerülve jutott el a Csongor Misszióba, ahol Isten személyesen megszólította és megújította, azóta ezzel a tűzzel végzi szolgálatát. 2022. februárjától a Diósjenői Református Egyházközség megválasztott lelkipásztora.

 

 

 

 

 

Karászi Attila Zsolt beiktatása Diósjenőn