Márk evangéliuma - 3. Hatalma van...

Új szövetség - Márk evangéliuma 1:21-28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELMENTEK KAPERNAUMBA; ÉS MINDJÁRT SZOMBATON REGGEL BEMENT A ZSINAGÓGÁBA ÉS TANÍTOTT. ELCSODÁLKOZTAK TANÍTÁSÁN, MERT ÚGY TANÍTOTTA ŐKET, MINT AKINEK HATALMA VAN, ÉS NEM ÚGY, MINT AZ ÍRÁSTUDÓK. ÉPPEN OTT VOLT A ZSINAGÓGÁJUKBAN EGY TISZTÁTALAN LÉLEKTŐL MEGSZÁLLOTT EMBER, AKI AZONNAL FELKIÁLTOTT: MIT AKARSZ VELÜNK, NÁZÁRETI JÉZUS? AZÉRT JÖTTÉL, HOGY ELPUSZTÍTS MINKET? TUDOM, KI VAGY: AZ ISTENNEK A SZENTJE. ÉS MEGDORGÁLTA ŐT JÉZUS: NÉMULJ EL, ÉS MENJ KI BELŐLE. ÉS A TISZTÁTALAN LÉLEK ÖSSZE-VISSZA RÁZTA ŐT, ÉS HANGOS KIÁLTÁSSAL KIMENT BELŐLE. MINDNYÁJAN MEGDÖBBENTEK, ÚGYANNYIRA, HOGY EGYMÁST KÉRDEZGETTÉK: MI EZ? ISTENI HATALOM SZERINT VALÓ ÚJ TANÍTÁS: MÉG A TISZTÁTALAN LELKEKNEK IS PARANCSOL, ÉS AZOK ENGEDELMESKEDNEK NÉKI. ÉS EGYSZERRE ELTERJEDT A HÍRE MINDENÜTT GALILEA EGÉSZ TARTOMÁNYÁBAN.

                                                                                                                       

E hét keddjén volt a Kultúra napja, s tán mindenki tudja, himnuszunk születésének ünnepe. Ám ha valaki azt kérdezné, mit értünk kultúrán, sokféle választ hallanánk. Mert mit is értünk , gondolunk felőle? Az idén, e napra meghívást kapott irodalmi körünk a kiskőrösi könyvtártól. A bemutatkozó délután előtt elgondolkoztam, és utána néztem, mit s miért is ünneplünk?

 

A kultúra latin eredetű szó - olvastam felőle -, művelést, gondozást, ápolást jelent...(Szabad rácsodálkoznunk, hogy ez az emberi rendeltetésről szóló első isteni parancs: " fogta az Úr-isten az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt..." I.Mózes. 2:15.) ...A kultusz a kultúra társadalomba ágyazódása... a kultusz szó eredeti jelentése: törődés, imádat, vallásos rítusok rendszere...francia és spanyol nyelvben a szó imádást jelent...

 

Van Hamvas Bélának egy esszéje a kultúráról és kultuszról. Hadd idézek belőle:

 

"Művelhető a föld, a természet, az anyag, az emberi képesség, a tehetség, a tudás; és csak ez művelhető. A szellem nem művelhető, mert a szellem az, aki művel. Kultúra az anyagi természet intenzív művelése... 
A történeti, főként az újkori ember abban a tévedésben él, hogy az intenzív művelés szellemét magának kell megteremtenie, a célt magának kell megállapítania, a színvonalat magának kell megalkotnia, az eszméket magának kell kigondolnia.. A kitalált szellemet aztán kultúrának hívja... 
A művelés nem egyéb, mint a szeretet szellemének realizálása...Ez az egyetlen életcél és életfeladat; az ember legyen a természet ura, gondviselője, mestere, királya. Ez a szakrális életrend. Ez az emberi élet minden vonatkozásában és mozzanatában szellemi, s ezért teljes egészében kultusz... 
A kultusz értelme az, hogy a földet, az embert, a képességet, amit művelek tevékenységemmel, önként vállalt áldozattal, mint a világ egy darabját Istenhez emelem és visszaviszem oda, ahol eredeti helye van: az égbe, paradicsomba..."

                                                            Hamvas Béla - Scientia Sacra I.

 

Miért beszélek minderről? Mert meghökkentett e váratlan egyezés. Hogy Kultúra napja van, hogy ez az ünnep a Himnusz születéséhez kötődik, s e héten van az Egyetemes Imahét... Mit művelünk, mit őrzünk mi emberek? Mi köze életünk történéseihez, dolgainkhoz Istennek? Mi emelődik felé imáinkban, mi érintődik, mi elevenedik? Éltethet-e minket Lelke ereje által?

 

ELMENTEK KAPERNAUMBA; ÉS MINDJÁRT SZOMBATON REGGEL BEMENT A ZSINGÓGÁBA ÉS TANÍTOTT. ELCSODÁLKOZTAK TANÍTÁSÁN, MERT ÚGY TANÍTOTTA ŐKET, MINT AKINEK HATALMA VAN, ÉS NEM ÚGY, MINT AZ ÍRÁSTUDÓK.

 

Jézus miután Simont, Andrást...megszólította, elindul velük a Galileai tó körül. Kapernaum jelentős város volt. Szombaton, ahogy a törvény és szokásrend ezt előírja, Jézus is odamegy tanítványaival. Szabad tudnunk, hogy a zsinagóga nem templom (az Jeruzsálemben van), nem olyan módon esik szó a Szentírásról, mint a mi istentiszteleteinken. Előveszik a tekercset, kiáll valaki az írástudók közül, értelmezi, magyarázza mit olvas, aztán jön egy következő, az is hozzáfűz valamit, és így tovább. Így lehetséges, hogy akár "vetélkedés" alakulhat ki.

 

JÉZUS TANÍTOTT... Itt nincs szó arról mit tanított, csak arról, hogy hatott az őt hallgatókra e tanítás: ELCSODÁLKOZTAK... Min csodálkoztak? A szó erején, HATALMÁN. Mit jelent ez? A szó, aminek isteni hatalma van, érint, megszólít. Ébreszti az őt hallgatóban a tiltakozást, vagy a szükséget. Több, mint szó... NEM ÚGY TANÍTOTT, MINT AZ ÍRÁSTUDÓK... a szó, ami Istentől való, erővel érint, lelket mozdít, életre kelt. Mennyire szeretnénk mi is e többet...

 

 

REMÉNYIK SÁNDOR

                    SZÓ ÉS TETT

 

Néha úgy érzem, mintha tűkön állnék;

Tettekre vágyom,

Mert untat már e balga tűzijáték,

E meddő nyargalás a szavakon.

Ó, akik tenni és hallgatni tudtak!

Őket irigylem, bámulom nagyon.

 

Azt mondjátok: a szó is hatalom?

A szó is tett? - Sovány vigasztalás!

Üres, üres, üres a szóbeszéd,

-És több kellene... és valami más!

Mert szörnyű, szörnyű, nyomorult - kevés

Az én részem:

E férfiatlan, hitvány fecsegés!

 

E sok-sok üres szóra, ami éget,

Ráütni úgy szeretnék

Az életemmel egy piros pecsétet,

Hadd lenne omló véremtől veres,

S aki olvasná, megnyugodnék benne:

Így; most már hiteles.