Ösztön és képmutatás

Vajon választanunk kell a vallásosság látszatát féltők és a harsány életigenlők cimborasága közül? Hová tartozhatunk?

Idősebb Pieter Bruegel (1525–1569) nem csupán grafikus alkat volt, hiszen zseniális rajztudásáról árulkodnak még festményei is, hanem vizuális nyelven beszélő humanista rétor. Kifejezésmódjában didaktikus, igazi enciklopédikus tanár; tartalmában pedig megrögzött moralista volt, kesernyés humorral és fájdalmas fricskával nevelő. Volt kitől tanulnia. A Szent Lukács céh fraternitásának tagjaként ismernie kellett a devotio moderna örökségét, Sebastian Brant Bolondok hajóját, illetve Rotterdami Erasmustól A Balgaság Dicséretét. Képeivel feje tetejére állított világunk parabolatükrét tartja elénk, amibe annyi évszázad után ma még jobban belepirulunk.

A farsang és a böjt harca címet viselő festménye az éthosz nagy csatájáról szól.

Témaválasztását hatásos felütéssel kezdi: azzal, hogy a tél és a tavasz határmezsgyéjén, a karnevál és a nagyböjt, a húshagyó kedd és a hamvazószerda választóvonalán látszólag két, egymással szembenálló világ ütközését mutatja be. A télbúcsúztató farsang színes, vidám és termékeny élettel duzzadó, mint a pattanni készülő magvak és rügyek. Ugyanakkor éppen e természetességtől a farsang az ösztönök végletes kiélésére, a bujaságnak és a torkosságnak, a zabolázatlan viselkedésnek és a részegeskedésnek ad szabados kulturális keretet azzal, hogy jelmezt ölt, elfedve önmaga szégyenét mások elől.

Erre a húshagyó keddi tombolásra következik a másnap, a fejfájós másnaposság, a hamvazószerda. Ez a nap a mozgó egyházi ünnep, a húsvétvasárnap függvénye; az a szerda, amely a húsvétot negyven nappal megelőző vasárnapot előzi meg. Ezért a nagyböjti időszak nyitánya ez a nap, amikor hamut szórnak a fejükre tán éppen azok, akik tegnap még teljesen kivetkőztek önmagukból, s mély bűnbánattal mormolják maguk elé: „Memento homo – emlékezz, ember, hogy porból vagy és porrá leszel.” Ugyanakkor ez a szürke ruhát, böjttől szenvedő mártírarcot öltő és látványosan alamizsnálkodó kegyeskedés álarcként fedi el a személyiség kohójában fortyogó gyűlöletet, amellyel jólesik másokat megítélni s kárhoztatni.

Valójában ösztön és képmutatás szélsőségei feszülnek egymásnak Bruegel kompozíciójában. A kettejük közötti harc a város piacterén, a világ előterében zajlik nyilvánosan és nyilvánvalóan, hiszen önmutogatás mind a kettő. A kép bal oldalán az ösztönök és élvezetek otthona a korcsma, míg jobb oldalán a képmutatás és törvénykezés színtere a templom. A korcsmából nagy ívben kanyarodik a kép alsó felének közepe felé a karneváli menet, vele szemben ugyanígy a templomból vonul elő a nagyböjti gyülekezet, hogy összecsapjanak egymással.

A bal oldali társaság jogot formál abból, hogy ma még lehet a hússal élni, az emberi testtel visszaélni, az élvezeteknek hódolni. Azonban ez nem a carpe diem klasszikus morálja, amelynek az arany középút szab mértéket, hanem a modern hedonizmus, a felettes Én kiiktatása, a libidónak és az ösztönöknek szabadjára eresztése. Így veszejti el az ember az istenképűségét s helyezi önmagát minden szinten az állati ösztönök bázisára.

A jobb oldali gyülekezet pedig hamuszürke egyenruhájában a templomból jövet jogot formál arra, hogy ő legyen az igaz és a tiszta. Nem csak a karneváli menettől fordul el undorodva, de köpenyébe burkolózva nem vállal közösséget a tisztátalanokkal, a leprásokkal és a nyomorultakkal sem.

Nyilvánosság előtt azonban a szívek helyett legalább a pénzeszacskóknak meg kell nyílnia, ezért leereszkedően egy-egy apró érmével próbálják ellensúlyozni a helyrehozhatatlan nyomort és betegséget. Előreküldött gyermekeik pedig a tátott szájú éhezők szeme láttára sósperecek és palacsinták majszolásával tartják meg a böjtöt. A keresztyén polgár így veszejti ki lelkéből a Krisztust, s helyezi önmagát a vallási elit bázisára.

Alul, a kép középső előterében a két menet vezéralakjai és egyben képviselői csapnak össze. Híveik bálványaikat vonszolják elő. Pieter Bruegel értelmezésében itt küzd meg egymással az egyház két felekezete is.

A farsang protestáns jellegét az apácafejkötős asszonytól támogatott lantos Luther-utalás, nem kevésbé a söröshordón ülő pókhas Zwingli-képmás adja, amint a böjtre fittyet hányva, tudatos kolbászevészettel megy neki a nagyböjt első vasárnapjának. A penitenciás gyülekezet római katolikus jellegét pedig a trónon székelő, soványra aszott boszorkánytól kapja, akinek fejét egy tiarát imitáló méhkas fedi, s noha csak két sovány halacskát tol képmutatóan maga elé, a másik kezében az inkvizíció virgácsát szenvedi minden eretnek. Pieter Bruegel Itáliába tartó útján 1552-ben Lyonban tanúja lehetett a hugenotta diákok sorozatos elfogatásának és bebörtönzésének, akiket a következő évben, éppen az ő római tartózkodása alatt máglyán égettek meg.

Az igazán megváltásra szorulók alakjai: a nyomorékok, leprások és szegények azonban sem a bal oldalon nem versenyezhetnek a farsangolók testi vágyainak kielégítésével, sem a jobb oldalon nem segít rajtuk a böjtölők filléres alamizsnálkodása.

Az ösztön és a képmutatás leleplezésén túl vajon a festő fölmutat-e valami mást is? Igen, mint általában a többi képén, rejtetten, a távolban, kis méretekben, a kép felső részén, egy másik színen, egy másik szinten másképp történnek a dolgok. Ott is két oldalról jönnek, de a megbékélés nyugalmával kanyarodnak egymás irányába. A jobb oldali templom oldalkapuján kilépő nagyböjti gyülekezettel együtt lépdelnek a szegények és a betegek is, nyoszolyájukat és hordszéküket immár fejük fölé tartva. A bal oldalon puritán palástban otthonaikból elősorakozó közösség fegyelmezetten él az ünnep adta örömökkel.

Végül mindkét csoport a gyermekek önfeledt játékának tere felé tart, egy közös ház irányába, melynek emeleti lakója keresztosztású ablak pereméről tekint le a forgatagra.

Mit akar mindez jelenteni? Csak azt, amit a böjti szelek súgnak a fülünkbe: Stat crux dum volvitur orbis. A kereszt szilárdan áll, míg a világ forog.

Békési Sándor
A festmény id. Pieter Bruegel: A farsang és a böjt harca című műve. (Olaj, fatábla, 1559, 118×164,5 cm, Bécs, Kunsthistorisches Museum)