„Reményteljes jövőt adok nektek!”

Templomszentelési istentiszteletre és hálaadásra gyűltek össze pünkösd előestéjén a Kalocsán és környékén élő reformátusok. Százötven éves épületegyüttesük teljes átalakításával és új templomuk kialakításával régi vágyuk teljesült.

2023. május 27. ünnepélyes nappá vált a katolikus érseki városban egy maroknyi protestáns keresztyén számára. Az ünnepi szavalat és a gyülekezet énekkarának szolgálata után Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke szentelő imádsággal felavatta a Kalocsai Református Egyházközség gyülekezetének új templomát.

Megpróbáltatásból áldás
Az egyházvezető a napi igeszakasz (Márk evangéliuma 10. részének 42-45. verse) szerint hirdette Isten Igéjét és kérte, hogy „a Szentlélek legyen az az erő, amely betölti ezt a házat, és mindazokat, akik itt vannak.”

„Keresztyén életünkben, közösségünkben az áldás nem az emberi teljesítményekből lesz, hanem az áldozatból. Még mielőtt azt hinnénk, hogy a mi áldozatunk kellett ahhoz, hogy ez a templom megépüljön, az Ige arra figyelmeztet bennünket, hogy ez annak a szolgálatából és áldozatából van, aki nagypénteken átokká lett értünk, hogy aztán a feltámadás győzelmével áldássá legyen számunkra. Ne felejtsétek el az utat, az elmúlt éveket, azok áldásait és megpróbáltatásait! Bízom benne, hogy mindannyiótoknak, akinek szívügye ez a templom, van egy története, mondata és imádsága arról, hogyan lett a megpróbáltatásból áldás!”

Az egyházvezető hangsúlyozta: meg kell őriznünk, meg kell tartanunk és gyarapítanunk szükséges azt a hitet, amelyet kaptunk. Ha megértjük Jézus Krisztus titkát, az önátadást, akkor megváltottként tudjuk, hogy a mi életünk már jó kezekben van, mert ránk a teremtő, szabadító és megtartó Isten gondol. Mi pedig azokra figyelhetünk, akiknek szintén szükségük van Jézus Krisztus önátadására.

A Kalocsai Református Egyházközség megalakulása a foktői gyülekezethez köthető, amelyből a kalocsai hívek 1880. februárjában indultak el az önállósodás útján. A századfordulóra közel ötven református egyháztagot számláltak. 1924-ben dr. Kaszay István családtalan ügyvéd egész vagyonát az egyházkerületre, saját kétszintes polgári házát a kalocsai gyülekezetre hagyta. Ebben az épületben alakították ki az imatermet és a parókiát. A II. világháború és az azt követő idők szinte teljesen megtörték a lendületet, a gyülekezet missziói státuszba került. Húsz éve újra gyarapodásnak indult a reformátusok létszáma és fellendült a gyülekezeti élet, amelyhez nagyban hozzájárult az is, hogy az iskolai hitoktatás révén sok családot lehetett elérni. A szórványban élő reformátusok Fajszon és Szakmáron laknak.

Az Úr keze vezetett minket
Az igehirdetést követően Bán Béla bács-kiskunsági esperes imádkozott a gyülekezet további lelki növekedéséért. Az egyházközségi közgyűlést Gera-Csontos Hajnalka lelkipásztor nyitotta meg és felkérte Lengyel Andrea presbitert, az építkezés projektmenedzserét, hogy számoljon be az elmúlt hat év munkálatairól.

A kalocsai református gyülekezet temploma azért egyedülálló, mert a megörökölt százötven éves polgári házban alakították ki, a korábbi kétszintes parókia 180 négyzetméteres terének kibontásával, a földszint és az emelet egybenyitásával. Így az épületrész belülről teljesen templomformát ölt, míg kívülről egy polgári lakóház alakját mutatja. Az új templom földszintjén és karzatán háromszorosára nőtt az ülőhelyek száma, jelezve a gyülekezet létszámának folyamatos növekedését és kifejezve reményüket a további gyarapodásra.

A kalocsai református gyülekezeti komplexum megújulásának első lépése az új parókia kialakítása volt, az építkezés 2018 elején indult. Az új templomtér tervezési és jóváhagyási munkálatai még az év nyarán elkezdődtek Rabi Ervin tervezőmérnök vezetésével. A hatalmas kivitelezési munka 2020. februárjában vette kezdetét. A legnagyobb feladat az épületrész belső tereinek bontása és az épület falainak és mennyezetének megerősítése volt, amelyet acél tartószerkezettel láttak el. Az első istentiszteletet 2020. karácsonyán tartották a hófehérre festett, karzatos kialakítású, de még berendezés nélküli református templomtérben – mondta el Lengyel Andrea.

A megvalósítás során igyekeztek régi kis templomuk berendezését is megőrizni, ezért a kilencven éves padokat felújítás után a karzaton és a templom bejárati folyosóján helyezték el. Ezzel adnak tiszteletet elődeiknek, akik útjára indították a kalocsai gyülekezetet. Az imaterem új funkciót kapott, a hatvan négyzetméteres térben gyülekezeti termet alakítottak ki, amely már a fiatalabb korosztály számára is otthonos érzést ad. Az épületegyüttes teljes rekonstrukciója tavaly év végén fejeződött be.

A presbiter egyenként mondott köszönetet mindazoknak, akik hozzájárultak a kalocsai református gyülekezet bátor tervének megvalósulásához. Háláját fejezte ki a magyar kormány, az önkormányzat, a Dunamelléki Református Egyházkerület, az egyházmegye és a rheinbachi testvérgyülekezet támogatásáért. Külön kiemelte a helyi gyülekezet tagjainak éveken át tartó anyagi segítségét és köszönetét fejezte ki a magyar reformátusoknak, akik 2019. október 31-én az egész országban nekik gyűjtötték templomuk perselyadományait.

 „Ha visszatekintünk a mögöttünk lévő időkre, nehéz és megterhelő volt, szavakban nem lehet kifejezni, hogy sokszor milyen mélységeket jártunk be. Azonban Isten mindig felemelt, mindent megoldott, mindent kipótolt és mindent megadott. Megáldotta szándékunkat és mindazok keze munkáját, akik részt vettek az építkezésben. Hisszük és valljuk, hogy az Úr keze vezetett mindannyiunkat!”

A lelki növekedés reménysége
Veres Sándor, a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka köszöntőjében azt mondta: míg az eddigi időszak feladata és lehetősége a külső építkezés volt, a jövő reménysége a közösség építése lesz.

„A felújítás befejezésével tudnunk kell, hogy az Úr azért adott valamit, hogy előkészítsen bennünket egy nagyobbra. Így láthatjuk Istennek azt a kettős építő munkáját, amelyet ezen a helyen köztetek, bennetek és általatok elvégzett. Kibővített hajlékot adott, hogy minél többen legyetek, akiket Igéje és Szentlelke által az igaz hit egységében egybegyűjt, akik tovább viszik az örömhírt a környezetünkben élők számára.”

Kalocsa város polgármestere új kincsként és jelentős értékként tekint a megújult református épületre és a protestáns gyülekezetre. „Mindig szeretettel gondolok a közösség testvéreire, akiket Isten és az egymás iránti szeretet tart össze. Hálás vagyok a munkáért, amit szeretett városunkban az emberekért, a gyermekekért végeznek. Hiszen minden település legerősebb összetartó ereje a civil szervezetek és egyházi közösségek munkájában, aktivitásában rejlik” – emelte ki dr. Filvig Géza.

Köszöntőt mondott Font Sándor országgyűlési képviselő és Rabi Ervin tervezőmérnök is, majd Farkas Sándor, a kalocsai evangélikus gyülekezet lelkésze és Gudrun Schlösser, a rheinbachi testvérgyülekezet lelkipásztora kérte Isten áldását arra, hadd lehessen e hajlék a hívek lelki otthonává.

Bóna József gyülekezeti főgondnok záró beszédében a hálaadást és a reményteljes jövőt, a belső lelki megújulást hangsúlyozta, ahol a gyülekezet életében az élő Jézus Krisztus a közös nevező, aki által naponként megláthatják az általa elkészített csodákat. A hálaadó istentiszteletet ünnepi vacsora követte.

 

Képek: Vargosz

Kalocsa, hálaadó istentisztelet