Szegedi Kis István ösztöndíj - pályázati felhívás

Második alkalommal hirdeti meg a Szegedi Kis István ösztöndíjat a MANK

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal egyháztörténészek számára a Szegedi Kis István kutatói ösztöndíj elnyerésére. Az egy évre szóló, havi bruttó 200 ezer forintos ösztöndíjra az 1978. január 1. után született kutatók pályázhatnak október 1-jéig.

Az ösztöndíj különlegessége, hogy egy szűk tudományterületre koncentrál, hiszen az egyháztörténet még bőven adós a korai magyar protestantizmus feltárásával. Érdemes kutatni a területet, hiszen a 16-17. századi török háborúk korára eső magyar protestantizmus nagyjai kiemelkedő jelentőséggel bírnak, ahogy például a névadó is. Szegedi Kis István (1505-1572) a magyar kultúrtörténet Európa-szerte ismert kiemelkedő személyisége, a 16. századi reformáció meghatározó szellemi alakja volt.

Az állami kutatói ösztöndíj 12 hónapon keresztül, 2019. szeptember 1-től 2020. augusztus 31-ig nyújt havonta bruttó 200 ezer forintos támogatást. Az ösztöndíj célja a magyar kultúrtörténet és egyháztörténet korai protestáns egyház-, irodalom-, liturgia- és társadalomtörténeti, valamint egyházművészeti kutatásának ösztönzése. Az ösztöndíjban évente legfeljebb tíz fő részesülhet.

Az ösztöndíjra az 1979. január 1. után születettek pályázhatnak, a támogatás legfeljebb három alkalommal nyerhető el. Nem pályázhat azonban, aki az ösztöndíj ideje alatt központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban részesül.

Az ösztöndíj kutatói programmal pályázható meg. A pályázó aláírásával hitelesített kutatói munkatervének tartalmaznia kell a téma és a kutatói koncepció leírását, az intézmény(ek) megnevezését, ahol a pályázó kutatni kíván, valamint a kutatás tervezett publikációs hozadékát. DLA-, illetve PhD-ösztöndíjas témával és fordítói munkával nem lehet pályázni. Az ösztöndíj újabb ösztöndíjas időszakra való megítéléséhez minden esetben új pályázatot szükséges benyújtani az adott pályázati kiírás szerint. Amennyiben a pályázó több ösztöndíjas időszakra szóló munkatervvel pályázik, programjának az egyes intervallumokra eső részeit egyértelműen kell ütemeznie pályázatában.

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot, a pályázó szakmai önéletrajzát, szakmai koncepciót és a publikációk jegyzékét kell benyújtani postai vagy elektronikus úton 2019. október 1-jén 16 óráig.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2019–2020. évi Szegedi Kis István kutatói ösztöndíj elnyerésére

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MANK) pályázatot hirdet fiatal kutatóknak a Szegedi Kis István kutatói ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja: Az ösztöndíj célja a magyar kultúrtörténet és egyháztörténet korai protestáns egyház-, irodalom-, liturgia- és társadalomtörténeti, valamint egyházművészeti kutatásának ösztönzése. 

Pályázhatnak: Az 1979. január 1. után születettek. Korábbi ösztöndíjasok is pályázhatnak, amennyiben nem töltötték ki a háromszor egyéves ösztöndíjas intervallumot. Nem pályázhat, aki az ösztöndíj ideje alatt központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban – pl. DLA-ösztöndíj, PHD-ösztöndíj, NKA alkotói támogatás, MMA Művészetelméleti Tagozat és MTKK pályázati támogatás, MTA által kiírt ösztöndíjak (Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Domus Hungarica Ösztöndíj) stb. – részesül. 

Ösztöndíjban részesülhet évente: legfeljebb 10 fő. 

Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap (2019. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig). 

Az ösztöndíj összege: bruttó 200. 000 Ft/hó Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre. 

A pályázat nyelve: magyar. 

A pályázat tartalmi és formai követelményei: Az ösztöndíj kutatói programmal pályázható meg. A pályázó aláírásával hitelesített kutatói munkatervének tartalmaznia kell a téma és a kutatói koncepció leírását, az intézmény(ek) megnevezését, ahol a pályázó kutatni kíván, valamint a kutatás tervezett publikációs hozadékát. DLA-, illetve PhD-ösztöndíjas témával és fordítói munkával nem lehet pályázni. Az ösztöndíj újabb ösztöndíjas időszakra való megítéléséhez minden esetben új pályázatot szükséges benyújtani az adott pályázati kiírás szerint. Amennyiben a pályázó több ösztöndíjas időszakra szóló munkatervvel pályázik, programjának az egyes intervallumokra eső részeit egyértelműen kell ütemeznie pályázatában.

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentáció:
1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és a nyilatkozat 1-1 példányban (a pályázati adatlap és nyilatkozat letölthető a www.alkotomuveszet.hu honlapról),
2. A pályázó szakmai önéletrajza, névvel ellátva, 3 példányban,
3. Az ösztöndíj idejére tervezett szakmai koncepció leírása (részletes munkaterv), névvel ellátva, 3 példányban,
4. A pályázó eddigi publikációinak jegyzéke és három jelentősebb publikációjának a másolata, névvel ellátva, 3 példányban. 

Az írásbeli pályázatokat két módon szükséges benyújtani: 

1.) Postai úton a MANK-hoz 2019. október 1., kedd, 16 óráig, a fenti 1., 2., 3. és 4. pontokban felsorolt dokumentumok hiánytalan, kellő példányban történő csatolásával. A postai úton benyújtott pályázatoknak a fenti időpontig be kell érkezniük a MANK-hoz. (A feladás időpontjával kapcsolatos esetleges viták elkerülése végett érdemes tértivevénnyel postázni a küldeményt.) 

Postai benyújtás címe: MANK Nonprofit Kft. 2000 Szentendre, Bogdányi u. 51. 

2.) Elektronikus úton, a fenti 1., 2., 3. és 4. pontokban felsorolt dokumentumokból összeszerkesztett, egy darab PDF formátumú csatolt fájlt 2019. október 1., kedd, 16 óráig az alábbi e-mail címre elküldve: szegedikisistvan@alkotomuveszet.hu (A pályázat óriás file-ként való benyújtása, illetve más weboldalra való feltöltése nem tekinthető érvényes pályázatnak.) 

Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 40 munkanap. 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben: 

- a pályázati feltételeknek nem felel meg, - hiányos a mellékelt dokumentáció, - az adatlap/nyilatkozat hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz, - határidőn túl történik a benyújtása. 

A pályázat elbírálása: A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a MANK által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt. A MANK fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa.

A kuratórium tagjai: Dr. Fekete Károly (a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke), Dr. Hafenscher Károly (a Reformáció Emlékbizottság munkájának segítéséért felelős miniszteri biztos, a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának lelkészi elnöke), Dr. Hoppál Péter (egyházzenész, karnagy, a PTE Művészeti Kar adjunktusa, országgyűlési képviselő), Dr. Lévai Attila (református lelkész, a Selye János Egyetem Református Teológiai Kar dékánja). 

A MANK az eredményről a döntést követő 15 munkanapon belül valamennyi pályázót írásban értesíti, és a nyertes pályázók névsorát a www.alkotomuveszet.hu honlapon közzéteszi. Az e- mailben történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. 

Az értékelés szempontjai: A pályázó szakmai előélete (eddigi publikációs tevékenysége), munkatervének kvalitása, illetve az előző intervallumban is ösztöndíjas pályázóknál a beszámoló kvalitása. 

Szerződéskötés: A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak szükséges csatlakoznia a Magyar Mecénás Programhoz (http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/mank/magyar-mecenas-program). 

Az ösztöndíj kifizetése: Az ösztöndíj folyósításáról a MANK gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően. 

Beszámolási kötelezettség: Az ösztöndíjasnak 2020. augusztus elejéig az elfogadott munkatervének megfelelő írásos beszámolót – az ahhoz kapcsolódóan általa publikált vagy még megjelenés előtt álló tanulmányok és interjúk teljes szövegével együtt – kell benyújtania. Az írásos beszámolón kívül minimum három darab, az ösztöndíjas időszak alatt keletkezett, az ösztöndíjas által publikált vagy kéziratban lévő tanulmányt, kritikát vagy valamely előadásának szövegét kell az ösztöndíjasnak benyújtania. A másod- és harmadéves ösztöndíjasok által beadott publikációknak fedniük kell a Szegedi Kis István kutatói ösztöndíj során kutatott témát. Az ösztöndíjat első alkalommal elnyert kutatók publikációi közül legalább egynek meg kell egyeznie a Szegedi Kis István kutatói ösztöndíj során feldolgozott témával. 

Az ösztöndíjas továbbá köteles mellékelni a beszámolót digitális formában, amelyet a MANK – az ösztöndíjasok által végzett munka szakmai és társadalmi nyilvánosságát biztosítandó – a www.alkotomuveszet.hu honlapon közzétesz. 

Amennyiben az ösztöndíjas beszámolási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az ösztöndíj visszatartható, illetve részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető. 

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége: Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: A kutató az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szegedi Kis István ösztöndíjasa.). 

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ: Név: Roskó Mária Tel.: +36 20/852-77-64 E-mail: szegedikisistvan@alkotomuveszet.hu 

Szentendre, 2019. szeptember 10.

Csatolt állományok