Szolidaritás, misszió, megújuló egyházközségek

Egyházközségek szervezeti átalakításáról és egy új missziói egyházközség létrejöttéről is döntöttek a Dunamelléki Református Egyházkerület november 22-ei közgyűlésén, majd emléktáblát avattak Lónyay Menyhért tiszteletére.

Dunamelléki lelkészképzés
A hálaadással kezdte püspöki jelentését Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke, hiszen a Ráday Ház 2018 novembere óta először adhatott újra otthont a dunamelléki közgyűlésnek.

Mint mondta, az egyházkerület a jövőben az épületben működő Hittudományi Karral is szeretne szorosabb kapcsolatot ápolni, hogy az intézmény elsősorban a dunamelléki lelkészképzés színtereként működhessen a Károli Gáspár Református Egyetemen belül. Az együttműködés révén a lelkészjelöltek gyakorlati éve már visszakerült a képzés hatodévére, ez ugyanis jobban megfelel a gyülekezetek és a lelkészjelöltek szempontjainak is. Készül egy megállapodás is, amely megerősíti a lelkészképzés gyülekezetközpontúságát – vázolta fel a püspök. Az egyházvezető kifejezte háláját azok iránt a gyülekezetek iránt, akik lelkészjelöltet küldenek a teológiára, és hozzátette: a 2023-as év a lelkészi hivatás éve lesz.

Folytatódnak a Ráday-napok
Az elmúlt időszak kiemelt eseménye a Ráday-napok voltak. Balog Zoltán elmondta: szeretnék évről évre megtartani a Ráday-napot vagy napokat szeptember utolsó vagy október első hétvégéjén. Az ilyen és ehhez hasonló találkozók megtartásával az egyházkerületi identitást is erősítenék – tette hozzá. A Ráday-napoknak a tudományos konferencia és az ifjúsági nap továbbra is része lenne, a találkozót jövőre várhatóan az Orczy-kertben tartanák a budapest-déli és a vértesaljai egyházmegyék szervezésében.

A szolidaritás ideje
A püspök megköszönte az esperes-gondnoki kar támogatását, melynek révén a Dunamelléki Református Egyházkerület többször is szolidaritást vállalhatott más egyházkerületekkel. Arra kérte a gyülekezetek vezetőit, hogy közösségeiket szintén bátorítsák a nehéz időkben az anyagi felelősségvállalásra, hozzátéve, hogy ez elsősorban lelki kérdés.

Az elmúlt évtizedben az egyházi intézmények száma jelentősen nőtt, míg a gyülekezetek létszáma érezhetően csökkent. Balog Zoltán hangsúlyozta a missziói stratégia, valamint a Kárpát-medencei református nemzetstratégia jelentőségét, és arra kérte a közgyűlés alkotó tagjait, hogy ezekkel kapcsolatos építő kritikai hozzászólásaikat 2023. január végéig írják meg.

Köszönetmondás
A püspök megköszönte az egyházkerület megújuló szolgálati területein dolgozók munkáját, a nyugdíjba vonuló lelkipásztorok szolgálatát és megemlékezett az idén elhunyt lelkipásztorokról is.

A 2021. novemberi közgyűlés óta nyugalomba vonult lelkipásztorok: Loránt Géza Gábor, Nagy Edit, dr. Lassu Gábor, dr. Kun Mária, Magyarné Balogh Erzsébet, Ulakcsai Zoltán, Pályi Péter, Borsos István Andrásné, Bödecs Pál László, dr. Füzesi Zoltán Elemér, Ablonczy Gábor.

A 2021. novemberi közgyűlés óta elhunyt lelkipásztorok: Szőke Noémi, Gulyás László, Balázsi Zoltán, dr. Nagy Tibor.

Kilenc gondozó egyházközség alakul
Százéves adósságot törlesztett az egyházkerület azzal, hogy megalakult a Baranyai Programtanács, amely felmérte a baranyai gyülekezetek helyzetét – mondta a püspök. Ezzel nemcsak az vált lehetővé, hogy amíg egyetlen református is él azon a vidéken, legyen, aki hirdeti számára az Igét, de a gyülekezetek lelki és létszámbeli növekedése is.

A közgyűlésen kilenc baranyai gondozó egyházközség megalapításáról és szórványaik beosztásáról határoztak 2023. január 1-ei hatállyal. Ezek a következők: Drávaszabolcs környéki Református Gondozó Egyházközség, Dunaszekcső–Palotabozsok–Véméndi Református Gondozó Egyházközség, Szigetvár környéki Református Gondozó Egyházközség, Dél-Ormánsági Református Gondozó Egyházközség, Dél-Baranyai Református Gondozó Egyházközség, Csányoszró–Magyarmecskei Református Gondozó Egyházközség, Szentlőrinc–Nagypeterdi Református Gondozó Egyházközség, Túronyi Református Gondozó Egyházközség, Nagyharsány–Kisharsány–Nagytótfalu Református Gondozó Egyházközség.

Emellett döntöttek arról is, hogy a Szigetvári Református Egyházközség parókiális területébe olvadnak be az alábbi szórványok: Becefa, Zsibót, Csertő; a Drávafok-Kétújfalui Református Társegyházközség parókiális területébe pedig Szörény, Zádor és Gyöngyösmellék szórványok olvadnak be.

Új missziói egyházközség alakul
A közgyűlés döntött a Pécs-Kelet-Mecseki Református Missziói Egyházközség megalapításáról. A Ráday Ház felépüléséért tartott hálaadó istentiszteleten összegyűlt perselypénzt az egyházkerületi elnökségi keretből kiegészített összeggel együtt az alakuló missziói egyházközségnek adományozták. Az összesen egymillió forintos adományt Komor Csaba lelkipásztor vette át.

Misszióiból anyaegyházközség
A közgyűlés határozott arról is, hogy a Csömör–Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség 2022. július 1-ei hatállyal anyaegyházközségként működik tovább Csömöri Református Egyházközség néven Nagytarcsa szórvánnyal. Lelkipásztorát, Esztergály Elődöt 2022. november 27-én iktatják be.

Társegyházközség alakult
A közgyűlés határozata értelmében a Fót–Kisalagi Református Missziói Egyházközség, valamint a Mogyoródi Református Missziói Egyházközség 2023. január 1-től Fót–Kisalag–Mogyoródi Református Társegyházközség néven működik tovább.

A közgyűlés határozott arról is, hogy Vácszentlászló települést szórványként a Hévízgyörki Református Egyházközséghez osztja be 2022. július 1-ei hatállyal.

A közgyűlésen a szakelőadói jelentések, valamint a jogi ügyek megvitatására is sor került. A testület döntött a lelkészi képesítések hatályban tartásáról és a lelkészek többes jogviszonyainak engedélyezéséről is.

Lónyay Menyhért emlékezete
Veres Sándor főgondnok megemlékezett a 200 éve született Lónyay Menyhértről is, akinek életét és munkásságát nemrégiben a Ráday Házban tartott konferencián is felidézték. A dunamelléki egyházkerület egykori főgondnoka egykor pénzügyminiszterként, miniszterelnökként, valamint a Magyar Tudományos Akadémia elnökeként is szolgálta hazáját és a református egyházat – idézte fel. Emlékére a budapesti Török Pál utca 4. szám alatti épület külső falán emléktáblát helyeztek el, melyet Veres Sándor főgondnok és Klicsu Ferenc tuzséri alpolgármester lepleztek le.

Az egyházkerület koszorúját Balog Zoltán püspök és Somogyi Péter lelkészi főjegyző helyezték el. A püspök úgy fogalmazott, az egyház titkához tartozik, hogy kezdetei visszanyúlnak az ember teremtése előtti időkre. „Hisszük, hogy Isten teremtő szándékában benne volt, hogy legyen egy olyan közösség, amelyik az ő dicsőségére és az emberek javára él, ezért számunkra a múlt hőseiről való megemlékezés nem egyszerűen kegyeleti kötelesség, hanem ennek a titoknak az ünneplése, az ezért való hálaadás. A bizonyságtevők fellegéhez tartozik Lónyay Menyhért, azzal a Török Pállal együtt, akiről ezt az utcát elnevezték. Mindketten példamutató együttműködésben, szeretetben végezték a szolgálatukat a Dunamelléki Egyházkerület javára püspökként és főgondnokként. A mi dolgunk, hogy ne feledkezzünk meg vezetőinkről, akik Isten igéjét hirdették nekünk, figyeljünk életük végére, és kövessük hitüket. Emlékük legyen áldott!"

Ezt követően a Budapest-Kálvin téri Egyházközség templomában 17.00 órakor kezdetét vette a lelkészszentelő ünnepi istentisztelet, ahol tizenkilenc lelkipásztort szenteltek fel a szolgálatra. Az ünnepi alkalomról szóló tudósításunkat ide kattintva olvashatják portálunkon.

 

Képek: Füle Tamás

Egyházkerületi Közgyűlés, 2022. november 22.

Lónyay Menyhért emléktábla avatás