Templom és iskola szeretetkapcsolata

A Presbiteri Szövetség stratégiai terveiben kiemelt gondolatként szerepel a gyülekezetek és a helyi iskolák szeretetkapcsolatának elősegítése, újraélesztése. Ehhez a programhoz az iskolai hittantanítás elindulása kiváló keretet nyújthat. 

Az alábbiakban Vésztő, Szolnok, Szentmártonkáta, Gödöllő gyülekezetei által kipróbált programot ismertetünk:

Az ország legtöbb református gyülekezetében jelen vannak olyan lelkészek és/vagy hittantanárok, akik a gyülekezeteinkben dolgozva rendszeresen tanítanak általános és középiskolákban kötelező vagy fakultatív hittanórákon. A Presbiteri Szövetség korán felismerte, hogy ez a lehetőség új missziós területeket adhat a gyülekezeteknek, ha tudatosan figyelünk a közösségeink és az iskolák közötti kapcsolatokra. Ennek a gyakorlatnak első lépéseként a presbiteri továbbképző alkalmakat iskolákba szerveztük, majd meghívtuk a pedagógusokat is, Békés megyében Vésztőn, Délpesten Alsónémediben, Szolnokon, Üllőn, majd Szentmártonkátán.

A lelki továbbképző, csendesnapok programját úgy alakítottuk, hogy minden alkalommal templomi áhítatra hívtuk a jelentkezőket, majd átsétáltunk a település iskolájába, ahol egy korábbi napon előkészítettünk hét tantermet kiscsoportos beszélgetésekhez. Több előadáshoz projektoros vetítési lehetőséget is kaptunk. A református kegyesség és életgyakorlat hét témaköréről gondolkozhattunk és beszélgethettünk egymás hite által épülve. A következő témákról 1-1 felkészült presbitertársunk vezetésével tanulhattunk: személyes hit, bibliaolvasás, imádság gyakorlata, a vasárnap megszentelése, bizonyságtétel a hitemről, sáfárság - adakozás és diakónia-szeretetszolgálat a hétköznapokban.

A presbiteri továbbképzés előtt lehetőséget adtunk a jelentkezés folyamán, hogy minden testvér vagy pedagógus egy őt érintő témát válasszon, így alakultak ki a beszélgetőcsoportok, 10-15 fővel. 

A kiscsoportos alkalmak személyességét és őszinte megnyilvánulásait a bemutatkozáson túl leginkább egy közös imádság segítette, amelyben egymásért, a legégetőbb szívfájdalmunkéért és a téma érintettségéért imádkoztunk páronként. Nagy bizonyság megtapasztalni az ima érzelmi korlátokat és zárkózottságot áttörő hatalmát. Az ima nemcsak Isten irányában nyitja meg a szíveket, hanem közösséget formál korábban ismeretlen testvérek között is. A beszélgetés végén a témák összegzését és közös üzenetek megfogalmazását végezte el a csapat.

A Presbiteri Szövetség tudatosan, kézbe vehető formában is elkészítette a csendesnap összefoglalóját. ( A hét téma a 6 sz. presbiteri füzetben megtalálható) A tanítványképzés után közös ebéd várta a résztvevőket, majd  úrvacsorás istentisztelettel zárult az alkalom. Az istentiszteleten a fogadó gyülekezet is bemutatkozhatott, valamint az iskola tanulói is köszönthették tanáraikat verssel és énekkel. A bemutatott lelki továbbképzés elsősorban arra lehetőség, hogy az iskola tanárait is meghívhassuk egy gyülekezeti napra.

Egy másik tematikájú gyülekezeti alkalom az, ha összekapcsoljuk az iskola tanárainak köszöntését és a presbiterképzést. Szentmártonkátán a pedagógusnapra, június közepére készítettünk elő gyülekezeti konferenciát. A találkozó kiemelt részeként szerepelt a gyülekezet köszönetnyilvánítása a tanároknak. A gyülekezet lelkipásztora, gondnoka, majd az énekkar szolgálata, valamint több gyermek bizonyságtétele adott a vendégeknek különösen áldott perceket a találkozó kezdetén. A pedagógusok köszöntése megható volt, még azon presbitereknek is, akik nem ismerték a gyülekezetet. A szentmártonkátai konferencia alaphangját a hálaadás tette emlékezetessé, amit nemcsak a gyülekezet tagjai, hanem a polgármester és a szülői munkaközösség vezetője is megerősített. Különösen az iskoláért és az ott dolgozó pedagógusokért elmondott imádságok voltak emlékezetes, szíveket megérintő pillanatai a találkozónak.

A református továbbképzés fő témája ott a keresztény ember érzékeny gondolatisága, a bűnbánat, bűnvallás, bűnbocsánat elfogadása volt.

Erről a témáról plenáris előadást hallgattunk meg – nagy érdeklődéssel kísérve – a templomban, az iskola tanáraival és diákokkal együtt, majd az előadás után az iskolában folytattuk a beszélgetést az előző alkalmakhoz hasonlóan, kiscsoportos formában. A napot itt is közös ebéd és úrvacsorás istentisztelet zárta.

Szeretnénk beszámolni egy harmadik modellről, ami a gyülekezet és iskola kapcsolatában előremutató kezdeményezés volt. Gödöllőn is a pedagógusnaphoz kötöttük a gyülekezeti hála kifejezésének alkalmát.  A város 26 intézményében látogattuk meg (bölcsődétől az egyetemig ) az ott dolgozó tanárokat, munkatársakat, megajándékozva őket tantestületenként egy-egy magyarázatos Bibliával. Ehhez a munkához ökumenikus csapatot szerveztünk a hét gödöllői gyülekezet lelkipásztoraival, presbitereivel és így köszöntük meg az iskolák áldozatos munkáját. Minden intézményben
– előzetes időpont-egyeztetés után – szeretettel fogadtak minket.  Az állami iskolák igazgatói közül többenbtemplomba járó testvéreink, akik ezen alkalommal kifejezték, hogy szívesen vennék, ha a karácsonyi, húsvéti műsort a hittantanárok szerveznének az iskolájukban vagy a gyülekezetek templomaiban.

Ez a rövid beszámoló felhívás, indulás vagy továbblépés inspirálásáért született, ezzel szeretnénk figyelmébe ajánlani presbiter, gondnok testvéreinknek, hogy saját lakóhelyükön a gyülekezet és az iskola kapcsolatát missziós lehetőségként lássák, ne kötelező gyülekezeti tehernek. Ez persze először a szívekben és a közös gyülekezeti imádságokban kimondott egyakaratúságban kell hogy megnyilvánuljon.

Tekintsünk szét a településünkön, és lássuk meg, hogy ki-ki a maga tehetsége, Istentől kapott ajándéka szerint milyen módon szolgálhatja ezt az ügyet.

Támogassunk és segítsük azt a missziós mozgalmat, amikor a hittantanárok felkészítik hittancsoportjukat egy 10-15 perces templomi szolgálatra  és személyre szóló meghívót küldenek a szülőknek is erre az alkalomra. Harminc hittanos esetén 30 édesapa és édesanya, de még a nagyszülők is eljöhetnek. Ez havonta ifjúsági istentiszteletként ismétlődhet.

Hívjuk  meg a gyülekezet nevében az iskolát a templomunkba ünnepségre, ajándékozzuk meg az iskola könyvtárát keresztyén irodalommal (pl. A kegyelem harmatja – Cseri Kálmán könyve) vagy gyűjtsünk forrásokat szívhez szóló ajándékokra.

Kérjük meg a tanárokat egy-egy előadásra, egy-egy szakma szerinti bizonyságtételre, amit a gyülekezetünkben tarthatnak. (pl. Hogyan került ide ez a bolygó? Tóth Árpád verseiből hogyan tanítom Isten szeretetét nyolcadikban? Hogyan utalnak a fizika törvényei, a világ állandói egy Teremtőre? Az emberi test működése is az Istent dicséri stb.)

És Istentől kérjetek ötleteket, amelyek biztos fogadtatásra találnak, mert nem mindegy, hogy milyen lélekkel tanítják heti 25 órában gyermekeinket, unokáinkat.

 

2016. december 10.

dr. Judák Endre
dr. Szabó Károly
MRPSZ képzési csoportja

 

Az alábbi meghívó-terv nyomdai változata is letölthető:

 

Ajánló kép: tirek.hu

Csatolt állományok