Templomot és gyülekezetet építenek

Az elmúlt négy évben megvalósult építkezésekért, megújult templomukért és újjáéledő gyülekezeti közösségükért adtak hálát június 25-én a Seregélyesi Református Egyházközségben. Szenn Péter, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke hálával köszönte meg Isten gondviselő vezetését és hangsúlyozta: együtt örülünk a gyülekezettel, mert boldogság ott lenni, ahol Isten Igéje hangzott, hangzik és láthatóan a jövőben is hangozni fog.

Örüljetek az örülőkkel!
Az ünnepi istentiszteleten Szenn Péter hirdette az Igét a thesszalonikaiakhoz szóló első levél 3. fejezetének 12-13. versei alapján. Maksai Attila, a gyülekezet lelkipásztora, aki szintén határon túli gyökerekkel bír, az egyházvezető meghívásával kifejezte, hogy milyen fontosnak tartja a kapcsolatok fenntartását.

A püspök először arra emlékeztette a gyülekezetet, hogy hiába lenne minden emberi igyekezet, ha az Úr nem épített volna.

 

„Mert mi magunk is elfeledkezünk arról, hogy milyen sok imádság van mögöttünk. Az imádság – ez a láthatatlan szolgálat – éppen most válik láthatóvá, a mi együttlétünkben. Hiszen az egyház valódi működése a lelkek szférájában található. Pál azt üzeni: az Úr tegyen bőségesekké az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben, mert az érzelmek kölcsönös és gyakori kifejezése nélkül nem létezhetnek emberi kapcsolatok. Élő Isten-kapcsolatunk is csak úgy lehet, ha mi is kifejezzük az Úr iránti szeretetünket. Amikor így imádkozunk: Istenem, annyira szeretlek téged, mert ez a hajlék ilyen gyönyörű lett! Ebben a szeretetben Isten irgalmának és gondviselésének a dicsősége mutatkozik meg.”

Az elöljáró kiemelte, hogy a seregélyesi megújult hajlék is a magyar református keresztyén megmaradást hirdeti. A templomban Isten Igéjét hallgathatjuk, bizonyságot tehetünk róla és úgy mehetünk haza innen, hogy élő hitünk otthonunkba is beköltözik.

„Azt mondja az apostol: a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt, és mi most is azzal a bizonyossággal vagyunk itt, hogy Isten úgy nevel, formál és úgy alakít bennünket, hogy vele együtt mi magunk is ott leszünk majd. Akik azt hirdetjük, hogy az örömhír az egyetlen gyógyszer és minden megoldás az emberi életben az üdvösség és az öröklét. Biztos vagyok abban, hogy nem hiába fáradoztatok és Istennel együtt építettetek. Úgy kérek áldást erre a gyülekezetre, hogy még sok feladat vár rátok” – adott hálát a horvátországi püspök.

Maksai Attila, a seregélyesi egyházközség lelkipásztora a Sárospataki Református Teológiai Akadémián végzett. A partiumi származású lelkész kárpátaljai missziói szolgálata után került Seregélyesre. Tizenegy évig, főleg az ifjúság körében hirdette Isten Igéjét, részt vett a beregszászi főiskolai gyülekezet alapításában, majd ennek vezetője lett. Amikor Seregélyesre meghívást kapott, a református templom már régóta romos állapotban állt, leépült a gyülekezet, megszűnt a hitoktatás, nem tartottak konfirmációt. A gyülekezetnek másfél éve állandó lelkipásztora sem volt. Maksai Attila 2018 tavaszán érkezett a településre, családalapítás előtt állt. Szeptemberben tizenhat gyermekkel újra elindította a hittant, és ma már hatvanan járnak hitoktatásra. A vasárnapi gyermek-istentiszteleten öt állandó munkatárs szolgál, főként a helyi iskola pedagógusai. Nyári gyermekhetet és játszóházat szerveznek, néhány hete startolt el az új fociklub, fiatal apukák és fiaik részvételével. Az elmúlt években a gyermekszolgálat megújulása által egyre több szülő kapcsolódott be a gyülekezetbe. Felfissült a gyülekezeti közösség, tagjai között több a fiatal és középkorú család. Az istentiszteleteket általában 50-70 fő látogatja. Az építkezések során a férfiak is aktívabbá váltak, felvállalva az önkéntes és kétkezi közös munkát. A gyülekezetben két diakóniai alap létesült a rászorulók megsegítésére.

Irts és rombolj, építs és plántálj!
A gyermekek szolgálata után kezdődő ünnepi közgyűlést Maksai Attila, a gyülekezet lelkipásztora nyitotta meg a vendégek köszöntésével.

Ezután Jankovics István műszaki ellenőr számolt be a 2018 és 2022 között zajló templomfelújítási munkálatokról, amelyeket végül négy ütemben, nem kevés nehézséggel és több kivitelezővel tudtak megvalósítani.

A templom 1793-ban épült, mocsaras területre. Az ellenreformáció idején csak a falu legmélyebb pontjára adtak engedélyt az építkezéshez. A felújítási tervek több feladatot céloztak meg, mint a tetőszerkezet és a födém cseréje, a vízelvezetés, a falazat nedvesség elleni kezelése és a vakolatcsere. Ezt követően került sor a belső tér teljes felújítására, és tavaly a torony is új vakolatot kapott.

 

A részletes beszámolót Maksai Attila folytatta, aki magára nézve az elmúlt bő négy esztendőben elvégzett munkálatokat Jeremiás könyve első fejezetének 10. verse szerint jellemezte. Valóban, 2018-ban a lelkész seregélyesi pályafutása a református templom körüli bozótos kiirtásával, a tetőszerkezet és a födém lerombolásával kezdődött. Azóta a templom már újjáépült és időközben egy megújult gyülekezet plántálódott.

A templomi munkálatok költségeit két állami támogatás, pályázati forrás és a gyülekezet létszámához mérten hatalmas önerő finanszírozta. Emellett sok más munkát is végeztek ebben az időszakban: megújították a szőlőhegyi kistemplom tetőhéjazatát és a seregélyesi parókia néhány belső terét, parkosították a templom és a parókia környezetét, felújíttatták a templomi orgonát.

Nemrég a Fejér Vármegyei Levéltárban fellelt ősi gyülekezeti pecsét viaszlenyomata alapján elkészült az egyházközség új pecsétje is. Az 1831-ből származó pecsétre Bödő István levéltárigazgató bukkant rá, aki történesen a seregélyesi gyülekezet tagja. Szászi József történész, heraldikus tervei alapján alakult ki az új pecsét, rajta kehely-, nap- és szőlőmotívumokkal, amelyek jelentős református és keresztyén jelképek.

Rajtunk is múlik, merre megy a világ!
A munkálatokról összeállított videófilm megtekintése után a köszöntő beszédek hangzottak el. A gyülekezet lelkipásztora először Balog Zoltán dunamelléki püspök üdvözletét tolmácsolta. A Zsinat lelkészi elnöke szintén azt emelte ki, hogy az elmúlt években végzett épületkorszerűsítési munkálatok a seregélyesi gyülekezeti élet megpezsdülésével, felfrissülésével jártak együtt. „Szívből kívánom, hogy amikor majd a fizikai munkák befejeződnek, a lelki megújulás folytatódjon, és a hitbeli ébredés és megerősödés sokakat elérjen.”

Veres Sándor, a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka személyes köszöntőjében ismertette, hogy a dunamelléki egyházkerületben az elmúlt hat-nyolc évben 165 ilyen nagyobb projekt valósult meg, emellett még 88 kisebb és további 12 új templom épült. Ezután az a kérdés, hogy mit tesz a gyülekezet, mert a közösség építésének és a misszió végzésének időszaka következik – emlékeztetett.

Utalva Isten kettős építőmunkájára, azt mondta: „Egyrészt felújított épületet ad a gyülekezet közösségének, hogy minél többen legyenek azok, akiket Igéje és Szentlelke által egybegyűjtött. Ezáltal minél többen menjenek és szóljanak, hirdessék az evangéliumot, az örömhírt a körülöttünk élőknek és a világban élők számára.”

Varga Gábor országgyűlési képviselő és Horváth Károly települési jegyző köszöntő szavait követően a jelenlévő palástos lelkészek egyenkénti áldáskívánásai hangzottak el.

Mészáros János Elek alcsúti református presbiter megható énekszolgálata után a hálaadó istentisztelet Hajdú Szabolcs Koppány vértesaljai esperes imádságával és áldásával zárult. Az ünnepi alkalom a művelődési házban előkészített szeretetvendégséggel ért véget.

Képek: Füle Tamás

Hálaadás Seregélyesen