Vezetés mint szolgálat

Politikusokat, üzletembereket, felsővezetőket szólítottak meg az evangéliummal, miközben arra törekedtek, vállalkozásaik sikerre vitele közben ők maguk nehogy kárt valljanak lelkükben. Éppen negyedszázada, hogy megalakult a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága, azaz a KEVE Társaság.

Milyen a jó vezető? Mi számít jó befektetésnek? Vajon napjaink technikai és gazdasági körülmények között alkalmazhatók-e a Bibliában rögzített elvek? Egyáltalán, mit mond Isten igéje a vezetésről? Csak néhány kérdés, amelyre a keresztyén vezetőket és üzletembereket tömörítő felekezetközi, nonprofit szervezet tagjai keresik a választ – előbb önmaguk, azután pedig az üzleti világ valamennyi képviselője számára.

Krisztus és az üzlet
Tevékenységük a rendszerváltás körüli évekig nyúlik vissza. A privatizáció árnyéka akkoriban rávetült a keresztyén üzletemberekre is – sok elkötelezett keresztyén hevesen ellenezte már azt a szókapcsolatot is, amelyben együtt megfér Krisztus és az üzlet. A vállalkozókat társadalmi szinten is megbélyegezték, a vezetés egyet jelentett a hatalom gyakorlásával. Ebben a közegben tette fel a kérdést néhány keresztyén vezető és üzletember: mit mond a pénzügyi tevékenységről Isten a Bibliában.

A törvényességen túl
Imádkoztak, szakmai és etikai kérdésekben közösen keresték az igei vezetést. Bár más és más felekezethez tartoztak, egy közös volt bennük: szerették volna tudásuk legjavát nyújtani, és Krisztus követőiként nem vallani kárt lelkükben sem. A kis csoport csakhamar megértette: Istennek nincs kifogása a vállalkozások ellen. Külföldi mintára megalapították a KEVE Társaságot, amelynek megalakulása óta kettős célja volt: hogy segítse a gazdasági élet szereplőit olyan emberré válni, akiknek megbízhatósága, jelleme messze túlmutat a törvények betartásán. Ugyanakkor szerettek volna minél több keresztyén üzletembert és más területen tevékenykedő vezetőt összekapcsolni egymással.

Mindezt kezdettől fogva a közigazgatási, politikai, gazdasági, felsőoktatási, közszolgálati és egyházi területein dolgozó vezetőkkel folytatott párbeszédben képzelték el. Első és legfontosabb szolgálatuk az üzleti reggelik elindítása volt. A Hilton Szállodában tartott munkareggelik százhúsz, a legkülönbözőbb szektorokban dolgozó vezető részvételével zajlottak, világnézetüktől és politikai meggyőződésüktől függetlenül. Ezeken az összejöveteleken neves hazai és külföldi szakemberek, egyházvezetők tartottak előadást arról, hogy Jézus Krisztus evangéliuma alapján mit jelent a vállalkozói szellem.

Szalai Zsolt szentendrei református presbiter, a KEVE Társaság jelenlegi elnöke kérdésünkre úgy fogalmazott: „Magvetők vagyunk, az aratás a gyülekezetek feladata. Annyit tudunk felvillantani az üzleti világnak, hogy ha a vállalkozásainkra nézve van jelentősége annak, ami a Bibliában le van írva, akkor talán a személyes életünkre nézve is van.”

„Egy életem van”
A megerősítésre a keresztyén szakembereknek is szüksége van – tette hozzá a szentendrei református gyülekezet presbitere. „Én magam is sokáig azt hittem, a keresztyénség azonos a hétvégi templomba járással, pedig az huszonnégy órás életforma. Ez a KEVE Társaság szolgálatai révén tudatosult bennem. A KEVE Társaság jubileuma és a reformáció emlékéve egybeesett. A párhuzam abban is megmutatkozik, hogy a reformáció egyik kiváltó oka az volt, hogy az akkori katolikus egyház szétválasztotta a szentet és a szekulárist. A reformáció hatására ez a szétválasztás megszűnt, helyreállt a munka becsülete, hiszen a reformátorok felismerték, hogy az nem más, mint Isten dicsőítése. A munka ugyanis már a bűneset előtt is az ember Istentől kapott megbízatásai közé tartozott.”

És ahogy nem választható külön a vasárnapi és a hétfői keresztyénség, úgy Krisztus követőjének pénztárcából sincsen kettő. A KEVE Társaság Compass – Isteni pénzügyek elnevezésű szolgálata a mindennapi pénzügyek kezelésében éppúgy segítséget nyújt, mint ahogy eligazít a vállalkozások pénzügyeinek biblikus kezelését illetően is.

Üzleti siker és családi élet
A nonprofit szervezet számos, vezetéstechnikai és etikai témájú kiadvány megjelentetésével is hozzájárult a szakszerű és becsületes vezetői helytállás elsajátításához. Rendszeres heti kiadványuk, a Monday Manna gyakorlati kérdéseket vet fel, amelyeket tapasztalt vezetők igyekeznek megválaszolni a Szentírás tükrében. Például azt, hogyan lehet elkerülni, hogy az üzleti siker a családi élet rovására menjen. Kétheti, havi rendszerességgel megrendezett reggeli találkozóikon élénk társalgást folytatnak a felvetett témában érintettek.

A legforróbb fórum
Az előrevivő párbeszédek sorában talán a legnagyobb hiányt mégis csak a Trinity Forum igyekszik betölteni. A két-három napos összejöveteleken a legkülönfélébb szakmai háttérrel rendelkező, valamint eltérő politikai, hitbeli meggyőződésű emberek találkozhatnak, hogy egy szöveggyűjtemény segítségével olyan témákat vitassanak meg, mint a jellem szerepe az imázs korában, életünk célja, a gonosz, a szenvedés vagy a bűn kérdése. Platón, Waclav Havel, Luther, Hannah Arendt és más szerzők írásai a legkülönfélébb világnézeteket, műfajokat, stílusokat és korokat képviselik őszinte, a mai embert megszólító módon. A fórumok kiváló lehetőséget jelentenek a keresztyénség és más vallások, filozófiák ütköztetésére, a keresztyén hit alappilléreinek bemutatására, és arra, hogy a hívő emberek elgondolkozzanak azon, valójában mit is hisznek és miért.

Generációk között
Az elmúlt huszonöt évben a KEVE vezetői felismerték: számos keresztyén mozgalom azért merült ki már törekvései legelején, mert nem foglalkoztak a fiatalokkal, a vezetőképzéssel. „Sok tapasztalat és ismeret gyűlt össze a KEVE-ben a mostani tagok, szolgálók között, és ezt kötelességünknek érezzük továbbadni. A fiatalokat bevonva, velük együttműködve szeretnénk feléjük szolgálni, megtalálva mindehhez a legmegfelelőbb kommunikációs csatornát. Az egyik célom, hogy még az elnökségem alatt megtörténjen a nemzedékváltás a KEVE-ben” – számolt be Szalai Zsolt.

Vezetőket képeznek
A vezetőképzés párhuzamos műhelyekben zajlik: a negyedévente megszervezett Vezetői Műhelyen a maguk területén elismert előadók vetnek fel vezetéssel kapcsolatos problémákat, és mutatnak be a Biblia alapján azok kezelésére alkalmas elveket és gyakorlatokat. A Keresztyén Vezetői Akadémia egyes moduljaira jelentkezők egy éven át tartó képzésen elmélyülhetnek az értékvezérelt vezetés bibliai irányelveiben. Hazánk négy éve csatlakozott a GLS nemzetközi vezetői konferenciához, szintén a KEVE Társaság közreműködésével.

A hálózat megtartó ereje
Csakis akkor indítanak el egy szolgálatot, ha egy vagy két ember szívügyének érzi” – számolt be Szalai Zsolt. „Így mindennek van gazdája, méghozzá olyan ember, aki lelkesen csinálja. Csak olyan ötleteket valósítunk meg, amelyekről úgy érezzük: Isten hívta föl rá a figyelmünket. Jelmondatunk: Vezetés mint szolgálat. Társaságunk felépítése hálózatos, ami azt jelenti, hogy nem egy főnök körül forog minden, hanem mindenki más-más szolgálati területre koncentrál. Egy keresztyén szervezetben akkor tudunk harmonikusan együttműködni, ha megértjük, hogy mindannyian vezetők vagyunk, és van egy közös Vezetőnk, akiben egyek tudunk lenni. Ezen az alapon állva a nézeteltéréseinket is meg tudjuk beszélni. Nem úgy gondolkodunk a vezetésről, hogy az elődeim úgy-ahogy megcsinálták az adott munkát, de majd én megmutatom, hogyan kell ezt igazából. Sokkal inkább úgy, hogy óriási örökséget kaptunk az elődeinktől, és ezt kell megőriznünk és továbbadnunk.”

A KEVE Társaságról részletes információ a www.keve.org oldalon található.

A csoportképen a KEVE valamennyi egykori és jelenlegi elnöke látható, balról jobbra: Illéssy János, H. Kovács Judit, Barátossy Jenő, Tomka János és Szalai Zsolt.